Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Έτους 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, […]

Ανακοίνωση Διμήνων Β’ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός(1) ατόμου και συγκεκριμένα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Διμήνων Β’ 2017 της ΔΕΥΑ Θέρμης σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Ρύθμιση οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης έως και 100 δόσεις – N.4483/17

Ενημερώνουμε το κοινό ότι η ΔΕΥΑ Θέρμης εφαρμόζει τον Ν.4483/2017 για ρύθμιση οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης έως και 100 δόσεις μέχρι τις 31/11/2017. – Εφάπαξ πληρωμή απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων – Με διακανονισμό απαλλαγή έως 80% των προσαυξήσεων ανάλογα του αριθμού των δόσεων. Πληροφορίες: τηλ. 2310 460530

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων 2016 της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2017 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Ανακοίνωση Διμήνων Α’ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός(1) ατόμου και συγκεκριμένα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1 Κατεβάστε την Ανακοίνωση Διμήνων A’ 2017 της ΔΕΥΑ Θέρμης σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Διακήρυξη Προμήθειας Πλαστικών Σωληνών και Πλαστικών Εξαρτημάτων έτους 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Πρόεδρος της ∆ημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης διακηρύσσει ∆ημόσιο ανοιχτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» για την κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρμης. ∆ίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για το σύνολο της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον […]

Διακήρυξη Προμήθειας Υδραυλικών Μεταλλικών Ειδών Συντήρησης Δικτύων Έτους 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κατεβάστε εδώ τους ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», σύμφωνα με την 5/2017 μελέτη της Υπηρεσίας. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά […]

Ανακοίνωση Υδρονομέων Άρδευσης 2017 – B

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2 ) ατόμων Για πληροφορίες και λεπτομέρειες κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε εκτυπώσιμη μορφή […]

Ανακοίνωση Υδρονομέων Άρδευσης 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9 ) ατόμων Για πληροφορίες και λεπτομέρειες κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε εκτυπώσιμη μορφή […]