Διακήρυξη Δημοπρασίας – “Ταχυδρομικές Υπηρεσίες – Ομαδική Διανομή Λογαριασμών Ύδρευσης”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την […]

Διακήρυξη Προμήθειας ασφαλτομιγμάτων και γαλακτώματος έτους 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομιγμάτων και γαλακτώματος έτους 2016», σύμφωνα με την 23/2016 μελέτη της Υπηρεσίας. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Χρήσεων 2015 και 2016

Θέρμη 05-12-2016 Αριθμ. Πρωτ.:4579 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919 / 2011 ( ΦΕΚ 32 / Α’ […]

Διακήρυξη Προμήθειας Υγρών Καυσίμων Κίνησης και Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών Ειδών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την […]

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Θέρμης Αναφορικά με Καταγγελία για Ζητήματα της Λειτουργίας της

Θέρμη, 5/8/2016 Με αφορμή δημοσίευμα σε ένα site ηλεκτρονικής ενημέρωσης που αφορά στην διακοπή υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Θέρμης για δύο ημέρες, την μη ενημέρωση των κατοίκων για την επικείμενη διακοπή νερού και την αδυναμία επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. , έχουμε να επισημάνουμε ότι οι αναφορές στο σχετικό δημοσίευμα είναι […]

Προμήθεια Χυτών Εξαρτημάτων Ύδρ. Έτους 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης […]

Πίνακες Κατάταξης για την Πρόσληψη Προσωπικού Οκτάμηνης Διάρκειας στη ΔΕΥΑ Θέρμης

Η ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για την πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας:

Διακήρυξη Προμήθειας Υδρομέτρων Έτους 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης Την 2η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης […]

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης aνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα “ Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB)” , “ Δ.Ε. Υδραυλικών” και “Υ.Ε. Εργατών“. Κατεβάστε εδώ την Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της ΔΕΥΑ Θέρμης σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Προκύρηξη 4 Θέσεων Εργασίας – Υδραυλικός, Χειριστής Μηχ/των Έργου & Τεχνίτης Οικοδόμος

Η ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει την προκύρηξη Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων, των ειδικοτήτων: ΔΕ Υδραυλικός Δ.Ε. Χειριστής Μηχ/των Έργου (Φορτωτή- Εκσκαφέα) Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2016