ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης

Την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια ασφαλτομιγμάτων και γαλακτώματος έτους 2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 47.920,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες Ο.Τ.Α., ήτοι την Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 780,00 ΕΥΡΩ και καταβάλλεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται από την (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης, (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15Α ), Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Γεωργακούδης Κωνσταντίνος, τηλ. 2310-460538 & 2310460530, FAX 2310-460-531.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 6/5/2015 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΟΝΕΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015