ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης

Την 3η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 59.953,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.23%.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες Ο.Τ.Α. ήτοι την Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.199,06 ΕΥΡΩ και καταβάλλεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α,Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιοι υπάλληλοι Καραμβαλάση Γεωργία τηλ.2310-460 534, Κωστίκα Μαρία 2310-460 532, fax 2310-460 531.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 10-07-2015, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την Περίληψη Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Ειδών 2015

Κατεβάστε εδώ την Διακήρυξη Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Ειδών 2015

Κατεβάστε εδώ την Μελέτη Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Ειδών 2015