ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου ΘΕΡΜΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης

Την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10.30 μέχρι 11.00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.Θ.) (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 22.140,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες Ο.Τ.Α., ήτοι την Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 360,00 ΕΥΡΩ και καταβάλλεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται από την ∆.Ε.Υ.Α.Θ., (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15Α ), Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Γεωργακούδης Κων/νος, τηλ. 2310-460538 & 2310460530, FAX 2310-460-531.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΟΝΕΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την Περίληψη Προμήθειας Υποχλωριώδους Νατρίου Έτους 2015-16

Κατεβάστε εδώ την Διακήρυξη Προμήθειας Υποχλωριώδους Νατρίου Έτους 2015-16

Κατεβάστε εδώ την Μελέτη Προμήθειας Υποχλωριώδους Νατρίου Έτους 2015-16