ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης

Την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10.30 έως 11.00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 58.625,06 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες Ο.Τ.Α., ήτοι την Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 954,00 ΕΥΡΩ και καταβάλλεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται από την (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης, (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15Α ), Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Κ. Γεωργακούδης, τηλ. 2310-460538 & 2310460530, FAX 2310-460-531.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 24/11/2015 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την Περίληψη Προμήθειας υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2015

Κατεβάστε εδώ την Διακήρυξη Προμήθειας υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2015

Κατεβάστε εδώ την Μελέτη Προμήθειας υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2015

Κατεβάστε εδώ τον Προϋπολογισμό Προμήθειας υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2015