Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας
υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Την υπ’ αριθμό 148/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ
3) Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
4) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές ορίσθηκαν από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά κτηρίου για εγκατάσταση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ

Δικαιούχοι συμμετοχής μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετέχουν και Κτηματομεσίτες, λαμβάνοντας όμως υπ όψιν ότι αποκλείεται η καταβολή μεσιτικών δικαιωμάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

2) Αντικείμενο είναι η προσφορά, προς πώληση, κτιρίου ή κτηριακών εγκαταστάσεων. Οι ιδιοκτήτες κατάλληλων κτιρίων καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πώληση και η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δεν δεσμεύεται για την οποιαδήποτε αγορά.

Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να γειτνιάζει στον οικισμό Θέρμης
2. Να είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών
3. Να υφίσταται επαρκής χώρος στάθμευσης
3. Να είναι νόμιμοι οι χώροι της κύριας χρήσης καθώς και οι βοηθητικοί.
4. Η έκταση του χώρου -ενδεικτικά- κύριας χρήσης να είναι 600-800 m² των βοηθητικών 400-600 m² αντίστοιχα.
5. Να υπάρχουν ελεύθερα δομήσιμα μέτρα για πιθανή επέκταση (προαιρετικά).

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα παραπάνω θα γίνεται από την επιτροπή όπως αυτή έχει ορισθεί με την με αριθμό 148/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στην α φάση είναι:

α). Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα ( στοιχεία, τηλ. κλπ) και τις διευθύνσεις των ακινήτων ώστε να μπορεί να γίνει κατ αρχήν επιτόπιος έλεγχος.

Β). Οικονομική Προσφορά.

γ). Δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα 1,2,3,4 & 5 στοιχεία( τοπογραφικό, τίτλοι ιδιοκτησίας, άδεια χρήσης, κ.λ.π.) και ότι επιπλέον σχετικό κριθεί από την Επιτροπή απαραίτητο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά Α & Β δύναται να κατατίθενται μέχρι και την 15η -12-2015, στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 15Α , Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310460530, 2310460532, 2310460539.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης.

Η τελική επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης η οποία και θα υποβάλλει τις σχετικές γνωμοδοτήσεις στο Συμβούλιο.

Η Δ.Ε.Υ.Α. διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, καθώς επίσης και της ακύρωσης της πρόσκλησης.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Θέρμης

Πονερίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος του ΔΣ

Θέρμη 19-11-2015
Αριθμ. Πρωτ.:4115

Κατεβάστε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος