ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης διακηρύσσει ∆ημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου ελαστικοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα για την κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α.Θ, για ταχεία αποκατάσταση βλαβών των δικτύων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, της αριθ. 8/2016 μελέτης (τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2016 Μελέτης μερικώς ως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών) της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 70.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2 % της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ήτοι σε 1.400,00€.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ : 6/05/2016

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:25/05/2016 και ώρα 15:00 μμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της ∆ιακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Θέρμης http:// www.deya-thermis.gr

Αντίγραφο της ∆ιακήρυξης διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης (∆.Ε.Υ.Α.Θ.) οδός Μακρυγιάννη 15α, μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2310460538 FAX: 2310460531

Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργακούδης Κων/νος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΠΟΝΕΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Κατεβάστε εδώ το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ