Την 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α, ΘΕΡΜΗ) θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια χυτών εξαρτημάτων ύδρ. έτους 2016» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 69.492,30 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες Ο.Τ.Α., ήτοι την Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.121,00 ΕΥΡΩ και καταβάλλεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται από την (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης, (οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15Α ), Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Κ. Γεωργακούδης, τηλ. 2310-460538 & 2310460530, FAX 2310-460-531.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 24/8/2016 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡ. ΕΤΟΥΣ 2016

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡ. ΕΤΟΥΣ 2016

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡ. ΕΤΟΥΣ 2016

Κατεβάστε εδώ τον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡ. ΕΤΟΥΣ 2016

Κατεβάστε εδώ τον ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡ. ΕΤΟΥΣ 2016