Την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 46.825,55 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.24%.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Τα τεύχη του διαγωνισμού ( διακήρυξη και μελέτη) διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α,Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyak@thermi.gov.gr και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι Καραμβαλάση Γεωργία τηλ.2310-460 534, Κωστίκα Μαρία 2310-460 532, fax 2310-460 531.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης

α. στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης: https://www.deya-thermis.gr/
β. στο ΚΗΜΔΗΣ (πεδίο προκηρύξεων)

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 20-10-2016, ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2016

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2016

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2016