Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομιγμάτων και γαλακτώματος έτους 2016», σύμφωνα με την 23/2016 μελέτη της Υπηρεσίας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών που έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τα ζητούμενα είδη όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας.
Η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια είναι 47.864,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) του ∆ήμου Θέρμης, οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α ΘΕΡΜΗ, την Πέμπτη 22-12-2016 από τις 11.00πμ μέχρι 11.30πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής.

Ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτημένη στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήμου www.deya-thermis.gr
Για πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ∆ΕΥΑΘ, αρμόδια υπάλληλος κα Πασιά Θεοδώρα τηλ 2310 460539- 460530, FAX 2310-460-531.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 29/12/2016 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΟΝΕΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016