Θέρμη 05-12-2016
Αριθμ. Πρωτ.:4579

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919 / 2011 ( ΦΕΚ 32 / Α’ / 2011 ).

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης.

4) Την υπ’ αριθμό 105/2016 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για έλεγχο των οικονομικών χρήσεων της ΔΕΥΑΘ, έτους 2015 και έτους 2016:

1) Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.

2) Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 και χρήσης 2016 της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, από δύο ( 2 ) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.

3) Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Θέρμης ( Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης ).

4). Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 και χρήσης 2016, υπογεγραμμένη από τους δύο ( 2 ) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

Α). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

α). Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο ( 2 ) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β). Οικονομική Προσφορά.

γ). Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
Επιπλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, απαιτούνται Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα καθώς και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Β). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη « ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ », πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Θέρμης στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 15Α , Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης , έως και την 16η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα η 14:00.

Οποιαδήποτε προσφορά που δεν θα παραληφθεί την ως άνω ημερομηνία και ώρα, ασχέτως ημερομηνίας αποστολής, δε θα δε θα γίνεται δεκτή από τη ΔΕΥΑΘ.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και να αποσταλεί ( από τη ΔΕΥΑΘ ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( info @ soe l . gr ) για ενημέρωση των μελών του.

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης, που ορίζεται με την ως άνω 105/2016 ΑΔΣ.

1). Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2). Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, τον έλεγχο νομιμότητας και τον ορισμό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο. Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στη ΔΕΥΑ Θέρμης της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2015 και της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2016, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τον έλεγχο από της Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Θεσσαλονίκης( σε περίπτωση που απαιτηθεί, από το ποσό της σύμβασης ).

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Θέρμης

Πονερίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος του ΔΣ

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2015 & 2016 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.