Ο Πρόεδρος της ∆ημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης διακηρύσσει ∆ημόσιο ανοιχτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» για την κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

∆ίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για το σύνολο της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 93.240,11 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. (75.193,64 ευρώ προ ΦΠΑ) και θα βαρύνει πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017-2018 (Τα 45.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ του προϋπολογισμού για το 2017 και τα υπόλοιπα το 2018).

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του μειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας και της ∆ΕΥΑΘ. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της.

Η ∆ΕΥΑΘ έχει το δικαίωμα να μην εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες ή και να αυξομειώσει τις ποσότητες χωρίς τη μεταβολή του ποσού της σύμβασης. Ακόμα η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου οργάνου της ∆ΕΥΑΘ υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού της δαπάνης.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, σε χώρο που θα υποδείξει η ∆.Ε.Υ.Α. Θέρμης, εντός του χρόνου της σύμβασης με μέσα, μέριμνα και έξοδα του αναδόχου προμηθευτή.

Οι προδιαγραφές της μελέτης, ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθ. 155/2016 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 20/06/2017 και ώρα 08.00:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 12/07/2017 και ώρα 17:00:00.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.503,87 Ευρώ.

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον διακόσια δέκα (210) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Αρμόδιοι υπάλληλος επικοινωνίας για τεχνικά θέματα κ. Πασιά Θεοδώρα, τηλ 2310- 460539, email d,pasia@thermi.gov.gr υπάλληλος επικοινωνίας για λοιπά θέματα κ. Μανουσαρίδου Ελένη, τηλ 2310-460537 FAX 2310-460531, email deyak- logistirio@thermi.gov.gr, ∆/νση ∆.Ε.Υ.Α. Θέρμης (Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη) ΤΚ 57001. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί για μία (1) φορά στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 8 παρ. 6Β του Ν. 2741/1999), σε δύο(2) οικονομικές εφημερίδες, μια (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα με έδρα το νομό Θεσσαλονίκης και σε μία (1) εβδομαδιαία και μια (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα με έδρα το νομό Θεσσαλονίκης ( παρ. Β1, περ. (β) άρθρου 3 ν. 3548/2007). Κωδικός NUTS GR 122.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).

Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού :

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Η διακήρυξη και η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α. θέρμης, στη διεύθυνση: https://www.deya-thermis.gr/

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΟΝΕΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατεβάστε εδώ την ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατεβάστε εδώ τους ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017