Την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός(Πρόχειρος) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 59.795,0194 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α..

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Τα τεύχη του διαγωνισμού ( διακήρυξη και μελέτη) διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α,Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyak@thermi.gov.gr και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης.

Αρμόδιοι υπάλληλοι Καραμβαλάση Γεωργία τηλ.2310-460 534, Κωστίκα Μαρία 2310-460 532, fax 2310-460 531.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 26-09-2017, ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017