Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χυτών εξαρτημάτων έτους 2017», σύμφωνα με την 31/2017 μελέτη της Υπηρεσίας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών που έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τα ζητούμενα είδη όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας.

Η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια είναι 59.206,27€ πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Θέρμης, οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α ΘΕΡΜΗ, την Τρίτη 12-12-2017 από τις 11.00πμ μέχρι 11.30πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής.

Ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.deya-thermis.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος. Κωνσταντινίδης Πέτρος τηλ. 2310460546-2310460530.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 19-12-2017 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2017

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2017

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2017

Κατεβάστε εδώ τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2017