Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018» για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για το σύνολο της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού.

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 101.432,00€.ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. (81.800,00 ευρώ προ ΦΠΑ) και θα βαρύνει πιστώσεις του οικονομικού έτους 2018 και οικονομικού έτους 2019 εάν απαιτηθεί.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του μειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας και της ΔΕΥΑΘ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η ΔΕΥΑΘ διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να τροποποιεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, είτε με μείωση, είτε με αύξηση, είτε με αλλαγή των επιμέρους ποσοτήτων, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της. Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να μην εξαντλήσει τις συμβατικές αξίες . Ακόμα η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου οργάνου υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού της δαπάνης.. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει εγκατεστημένο και πλήρως λειτουργικό μέρος του συμβατικού αντικειμένου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου.

H παραλαβή των τμημάτων του συμβατικού αντικειμένου γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που θα ορίσει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ . Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος παρουσία του αναδόχου. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά, σε χώρο που θα υποδείξει η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, εντός του χρόνου της σύμβασης με μέσα, μέριμνα και έξοδα του αναδόχου προμηθευτή.

Οι προδιαγραφές της μελέτης, ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ.αριθμ.175/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 26/01/2018 και ώρα 08.00:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 13/02/2018 και ώρα 17:00:00.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.636,00 Ευρώ.

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον διακόσια δέκα (210) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας για τεχνικά θέματα κ. Kωνσταντινίδης Πέτρος, τηλ.: 2310-460546, email: p.konstantinidis@thermi.gov.gr , υπάλληλοι επικοινωνίας για λοιπά θέματα κ. Γκόγκος Παναγιώτης τηλ. :2310-460548, email: p.gkogkos@thermi.gov.gr, κ.Μανουσαρίδου Ελένη email: deyak-logistirio@thermi.gov.gr, τηλ.:2310-460537 FAX 2310-460531, Δ/νση: Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη) ΤΚ 57001. Κωδικός NUTSGR 122

Η περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

Η περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού :

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.deya-thermis.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018