Την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγγιάννη 15Α Θέρμη, ΤΚ 57001, θα γίνει Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην εκτέλεση εργασιών με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 38.097,50 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ και δ της παρ.1 του άρθρου 25 του Ν.4412/16.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη και μελέτη) διατίθενται από τη ΔΕΥΑ Θέρμης οδός Μακρυγιάννη 15Α, Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.gkogkos@thermi.gov.gr & m.zontanou@thermi.gov.gr και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γκόγκος Παναγιώτης τηλ 2310-460548, Ζωντανού Μαρία τηλ 2310-460535, fax 2310-460531.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης:

α. στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Θέρμης

β. στο ΚΗΜΔΗΣ (πεδίο προκηρύξεων)

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία τότε αυτός θα γίνει την 02-03-2017, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Πονερίδης Παναγιώτης

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018