ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018», σύμφωνα με την 4/2018 μελέτη της Υπηρεσίας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών που έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τη ζητούμενη υπηρεσία όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας.

Η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια είναι 52.296,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Θέρμης, οδός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 Α ΘΕΡΜΗ, την Τρίτη 13-3-2018 από τις 11.00πμ μέχρι 11.30πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής.

Ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.deya-thermis.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος. Κωνσταντινίδης Πέτρος τηλ. 2310460546-2310460530.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 20-3-2018 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018