Με την υπ’ αριθμ. 11/2018 μελέτη προϋπολογισμού 13.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, 3.240,00 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 16.740,00 € , πρόκειται η υπηρεσία στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-AGreece – Bulgaria 2014‐2020 στο οποίο συμμετέχει, να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018» το οποίο θα είναι ένα εξειδικευμένο πακέτο υδραυλικής επίλυσης, δυναμικής προσομοίωσης δικτύων ύδρευσης και προσομοίωσης ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-AGreece – Bulgaria 2014‐2020.

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018