Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
4.Τις διατάξεις του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α” 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
5.Τις διατάξεις του ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/15.03.2006 τεύχος Α’) Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
6.Την με αριθμό ΔΗΔ/Φ.40/407/08.01.2015 εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’ )
7.Τις διατάξεις του ν 2472/97 (ΦΕΚ 50/10.04.1997 ):Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
8.Π.Δ. 28/15 (ΦΕΚ 34/23.03.2015 τεύχος Α’) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
9.Την με αριθμό ΔΗΔ/Φ.40/2369/24.01.2017 του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α’).
10.Την με αριθμό ΔΗΔ/17544/11.05.2018 του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Επικαιροποίηση απόφασης του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014».

Αποφασίζει
1.Την έγκριση των ακολούθων, όπως αναφέρονται στο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:
α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
β) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοιχτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας
γ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7-9 του ν. 4305/2014
δ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4305/2014 και δεν διατίθεται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4305_2014

Κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ DATA.GOV.GR