ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΕΥΑ Θέρμης προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Υποστήριξη της ΔΕΥΑΘ στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems – WATER RESCUE (Acronym)”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.500,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της, σας προσκαλεί:

1. Να αποστείλετε την προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με την υπ.Αρ.19/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Θέρμης και όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ. Αριθ 177/2018 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Θέρμης, μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου του έτους 2018 και ώρα 15:00 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑ Θέρμης (Μακρυγίαννη 15Α, Θέρμη ΤΚ 57001, Τηλ 2310 460 530) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας.

2. Να παρευρεθείτε στην αποσφράγιση της Προσφοράς που θα γίνει την Τετάρτη 18 Ιουλίου του έτους 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της επιχείρησης Μακρυγιάννη 15Α.

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια Διοικ. & Οικονομικής Υπηρεσίας

Κωστίκα Μαρία

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Κατεβάστε εδώ την ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ