Με την υπ’αριθ. 21/2018 μελέτη προϋπολογισμού 4.080,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικής δαπάνης 5.059,20 Ευρώ η ΔΕΥΑ Θέρμης πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο “Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems” για ανάθεση παροχής τουριστικών υπηρεσιών για τις τεχνικές συναντήσεις και τις εκδηλώσεις του έργου.

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2018 ποσού 4.080,00 Ευρώ με ΚΑ 60-03-00-0005 και ποσού 979,20 με ΚΑ 54-02-02-0623 και εις βάρος της οποίας θα γίνει η υπηρεσία.

Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “GREECE – BULGARIA 2014-2020 (ΣΤΟΧΟΣ “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”).

Συντάχθηκε
Θέρμη, 05/09/2018
Μανουσαρίδου Ελένη

Θεωρήθηκε
Θέρμη, 05/09/2018
Η Διευθύντρια Διοικ & Οικονομικής Υπηρεσίας
Κωστίκα Μαρία

Η ΔΕΥΑ Θέρμης προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης “Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems», ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.080,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες της, σας προσκαλεί:

1. Να αποστείλετε την προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με την υπ. Αρ. 21/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΥΕΑ Θέρμης και όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ. Αριθ 113/2018 Απόφαση του Προέδρου της ΔΕΥΑ Θέρμης , μέχρι την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 15:00 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑ Θέρμης (Μακρυγιάννη 15Α , Θέρμη. Τ.κ. 57001, Τηλ 2310460530) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας.

2. Να παρευρεθείτε στην αποσφράγιση της Προσφοράς που θα γίνει την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου του έτους 2018 και 11:00 π.μ. στην έδρα της επιχείρησης Μακρυγιάννη 15Α .

Η Διευθύντρια Διοικ & Οικονομικής Υπηρεσίας
Κωστίκα Μαρία

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Κατεβάστε εδώ την ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ