ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης

Την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός (Πρόχειρος) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 59.831,85 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη και μελέτη) διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α,Θέρμη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyak@thermi.gov.gr και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι Μανουσαρίδου Ελένη τηλ.2310-460 537, Κωστίκα Μαρία 2310-460 532, fax 2310-460 531.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης

α. στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης: https://www.deya-thermis.gr/
β. στο ΚΗΜΔΗΣ (πεδίο προκηρύξεων)

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 06-11-2018, ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ