Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 19.900,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, 4.776,00€, δηλαδή συνολικής δαπάνης 24.676,00€, η ΔΕΥΑ Θέρμης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια Θερμού Ασφαλτομίγματος Τύπου ΑΣ20 και Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑ Θέρμης και αφορά στην αποκατάσταση των οδών μετά από βλάβες των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ με ΚΑ 24-02-00-0027 στον προϋπολογισμό έτους 2019 εις βάρος της οποίας θα γίνει η προμήθεια και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2020.

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ