2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε εδώ την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατεβάστε εδώ τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

Κατεβάστε εδώ το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)