Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΝΙΣΜΟΥ

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΝΙΣΜΟΥ

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατεβάστε εδώ την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

Κατεβάστε εδώ την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατεβάστε εδώ τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατεβάστε εδώ τις ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατεβάστε εδώ την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κατεβάστε εδώ τις ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Κατεβάστε εδώ το ΦΑΥ – ΣΑΥ

Κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

Κατεβάστε εδώ το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ – PDF)

Κατεβάστε εδώ το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ – DOC)