Ολοκληρώθηκε το έργο της Αποχέτευσης Όμβριων του κάτω Σχολαρίου από την εταιρεία ΟΔΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης συνολικού κόστους σύμβασης 536.405,48€.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή :

• Ενός δικτύου αποχέτευσης όμβριων στον οικισμό Κάτω Σχολαρίου, το οποίο θα απαρτίζεται από ένα συλλεκτήριο αγωγό, από ένα δευτερεύοντα αγωγό καθαρού μήκους 1.032 m.
• από 34 φρεάτια επίσκεψης
• καθώς επίσης και από 36 φρεάτια και 2 κανάλια υδροσυλλογής.
• Ενός τεχνικού εξόδου (πτερυγότοιχος και βαθμιδωτό ρείθρο) στο σημείο εκβολής του συλλεκτήριου αγωγού στο ρέμα, κατάντη του φράγματος.

Στόχος είναι η ταχεία συλλογή και παροχέτευση του συνόλου των ομβρίων υδάτων, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα έντονου πλημμυρικού χαρακτήρα και ισχυρές ροές επί των οδών του οικισμού και η διοχέτευση του νερού στο ρέμα που βρίσκεται κατάντη του φράγματος.