ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης θα υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με κωδικό 14.29.14.17, με Α/Α/ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340 , έκδοση 1/0(ID 5172), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος –Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με τίτλο «Ολοκλήρωση των Υποδομών Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ -Νέα Έργα», όπως αυτή τελικώς τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. Οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2983/22-03-21, -4η Τροποποίηση Πρόσκλησης- ΑΔΑ: Ψ8Α946ΜΤΛΡ-ΨΔΦ,

Την πράξη: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», προϋπολογισμού 5.478.613,02€.

Η δαπάνη κατασκευής των διακλαδώσεων των ιδιωτικών συνδέσεων του έργου, θα χρηματοδοτηθεί από το εν λόγω πρόγραμμα και δεν θα βαρύνει τους συνδεόμενους ιδιοκτήτες στο δίκτυο.