Διακήρυξη Προμήθειας Χυτών Εξαρτημάτων

2 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει Ανοιχτή Διαδικασία μέσου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου της προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (CPV: 44523300-5) σύμφωνα με την 102/2021 μελέτη της Υπηρεσίας.

Η διακήρυξη αφορά στην προμήθεια χυτών εξαρτημάτων και θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης καθώς και την αποκατάσταση βλαβών στους οικισμούς του Δήμου.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα είναι τμηματική και θα πραγματοποιηθεί από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Χρονική διάρκεια σύμβασης, από την υπογραφή της σύμβασης τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών που έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τα ζητούμενα είδη όπως περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας.

Η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια είναι 67.031,96 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης www.deya-thermis.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Κατεβάστε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ