Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ”

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)