Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ”

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε εδώ τα ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΕΕΣ & ΤΕΥΔ