Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κατασκευής του έργου: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ”

3 Φεβρουαρίου, 2023

H ΔΕΥΑ Θέρμης ανακοινώνει:

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό του διαγωνισμού 195680, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 5.380.000,00 Ευρώ (με 0€ Φ.Π.Α.), μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, έως και την Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00μ.μ.

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Κατεβάστε εδώ την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Κατεβάστε εδώ τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Κατεβάστε εδώ το ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.