Διακήρυξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ”

3 Φεβρουαρίου, 2023

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Κατεβάστε εδώ την ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Κατεβάστε εδώ τα ΕΝΤΥΠΑ ΕΕΕΣ & ΤΕΥΔ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.