Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης (β ́ φάση)», προϋπολογισμού 59.985,15€

1 Ιουνίου, 2023

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.