Αιτήσεις και Δικαιολογητικά

Πληροφορίες για τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη ΔΕΥΑ Θέρμης για τις παρακάτω ενέργειες:
Δικαιολογητικά για τη Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης

1. Οικοδομική Άδεια

2. Τοπογραφικό Διάγραμμα

3. Συμβόλαιο – Τίτλος Κτίσεως

4. Αριθμός Υδρομέτρου (Λογαριασμός)

5. Πίνακας Ποσοστών Συνιδιοκτησίας

ΤΟΜΕΑΣ- Κ.Κ. – Κατασκευαστής

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.

Αλλαγή Ιδιοκτησίας
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

1. Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ακινήτου, δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή με δικαστική απόφαση

2. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος

3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.

4. Εξόφληση τυχόν χρεών παλιάς υδροληψίας

5. Την ένδειξη από το υδρόμετρο (τα μαύρα νούμερα)

6. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Σημ. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή του ονόματος του ιδιοκτήτη είναι δυνατή, με προσκόμιση κάθε στοιχείου μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου.

Αποχώρηση Υπόχρεου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

1. Ένα αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού


2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητος του Υπόχρεου


3. Την ένδειξη από το υδρόμετρο (τα μαύρα νούμερα)

4. Εξουσιοδότηση – σε περίπτωση που δεν έρθει ο ίδιος ο υπόχρεος

Σημείωση: θα πρέπει να εξοφληθούν οι τυχών οφειλές που υπάρχουν.

Εργοταξιακή Υδροληψία για Ανέγερση Κτίσματος
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

Α)Περίπτωση κτίσματος στο οποίο δεν απαιτείται στήλη υδρομέτρου


1. Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος


2. Αντίγραφο άδειας ανέγερσης οικοδομής


3. Εξόφληση τυχόν χρεών παλιάς υδροληψίας από τον εργολάβο ή τον ιδιοκτήτη (όταν η ανέγερση οικοδομής γίνεται από τον ίδιο) 


Για Φυσικά Πρόσωπα απαραίτητη είναι και η προσκόμιση των παρακάτω
:

1. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος


2. Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού 


Για εταιρείες απαραίτητη είναι και η προσκόμιση των παρακάτω
:

1. Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ


Σημ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της υδροληψίας που χρησιμοποιήθηκε για ανέγερση κτίσματος στην ικανοποίηση άλλων αναγκών (λ.χ. μόνιμη υδροληψία διαμερίσματος ή άλλου χώρου).Για το λόγο αυτό ο κατασκευαστής εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης , οφείλει μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών , να ζητήσει ακύρωση της υδροληψίας.

Β)Περίπτωση κτίσματος στο οποίο απαιτείται στήλη υδρομέτρου


Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά

Σημ. Η θέση της στήλης των υδρομέτρων καθορίζεται από την ΔΕΥΑ Θέρμης

Διακοπές Υφιστάμενων Παροχών
Όταν ο υδρολήπτης δεν κατοικεί σε σπίτι που υδρεύεται από τη ΔΕΥΑ Θέρμης και θέλει να διακόψει προσωρινά την παροχή του, οφείλει να ειδοποιήσει την Υπηρεσία με αίτησή του για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ.

Στην περίπτωση αυτή, ο υδρολήπτης δεν πληρώνει το αντίτιμο της ελάχιστης κατανάλωσης όσο διαρκεί η προσωρινή διακοπή και πληρώνει τέλος επανασύνδεσης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

1. Ένα αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού


2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητος του Ιδιοκτήτη

3. Την ένδειξη από το υδρόμετρο (τα μαύρα νούμερα)

4. Το τελευταίο Ε9

5. Εξουσιοδότηση από τον συνιδιοκτήτη εάν υπάρχει

Σημείωση: θα πρέπει να εξοφληθούν οι τυχών οφειλές που υπάρχουν.

Προσθήκη Ονόματος Υπόχρεου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

1. Τελευταίος λογαριασμός


2. Μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο)


3. Δελτίο ταυτότητας υπόχρεου 


4. Εκκαθαριστικό σημείωμα για επιβεβαίωση του Α.Φ.Μ.

5. Καταβολή εγγύησης υπόχρεου 50 ευρώ

Σημείωση: θα πρέπει να εξοφληθούν οι τυχών οφειλές που υπάρχουν.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών 


2. Τελευταίος λογαριασμός 


3. Μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο)


4. Σφραγίδα εταιρείας

5. Καταβολή εγγύησης υπόχρεου 50 ευρώ

Σημείωση: θα πρέπει να εξοφληθούν οι τυχών οφειλές που υπάρχουν.

Υδροδότηση Ανοιχτών Χώρων (Οικοπέδων για Επαγγελματική Χρήση)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του οικοπέδου

2. Άδεια ανέγερσης οικοδομής

3. Τίτλο ιδιοκτησίας

4. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος του ιδιοκτήτη

5. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού του ιδιοκτήτη για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

1. Μισθωτήριο συμβόλαιο από το TAXIS

2. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος του Ενοικιαστή

4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού του Ενοικιαστή για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.

5. Εγγύηση 50€

Σημ: Δεν υδροδοτούνται οικόπεδα εντός σχεδίου ή αγροτεμάχια εκτός σχεδίου αν δεν έχει προσκομισθεί άδεια ανέγερσης οικοδομής.

Υδροδότηση Μονοκατοικιών
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

1. Άδεια ανέγερσης οικοδομής


2. Τοπογραφικό Διάγραμμα


3. Δελτίο ταυτότητος


4. Εκκαθαριστικό σημείωμα 


5. Εξόφληση τυχών χρεών προς τη ΔΕΥΑ Θέρμης 


6. Υπεύθυνη δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Υ.Δ.Κ.Ε) Εργοδηγού Υδραυλικού ( ν 4712/20 ΦΕΚ 146Α – άρθρο 34)

Σημ: Δεν υδροδοτούνται οικόπεδα εντός σχεδίου ή αγροτεμάχια εκτός σχεδίου αν δεν έχει προσκομισθεί άδεια ανέγερσης οικοδομής.

Υδροδότηση Οικοδομής
Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

1. Ενυπόγραφη βεβαίωση της ΔΕΥΑ Θέρμης ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος (κατασκευαστής) εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του προς αυτή ή ότι δεν έχει καμία σχετική υποχρέωση έναντι της ΔΕΥΑ Θέρμης.*

2. Συμβόλαιο αγοράς

3. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος

4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.

5. Τοποθέτηση του ονόματος του ιδιοκτήτη στη στήλη υδρομέτρων

6. Κόστος σύνδεσης ½ για εντός σχεδίου 229,40€ και εκτός σχεδίου 455,08€

7. Υπεύθυνη δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Υ.Δ.Κ.Ε) Εργοδηγού Υδραυλικού ( ν 4712/20 ΦΕΚ 146Α – άρθρο 34)

* Σημ.:Η ενυπόγραφη βεβαίωση της ΔΕΥΑ Θέρμης παραλαμβάνεται από τον εργολάβο

Υδροδότηση Προσωρινού Χαρακτήρα
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(πχ. Υδροδότηση ενός υπαίθριου Θεάτρου, Τσίρκου, κλπ)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

1. Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος για τον εντοπισμό του σημείου που θα γίνει η παροχή


2. Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος ή στοιχείο που να αποδεικνύει το επάγγελμα


3. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος


Σημ: Δεν υδροδοτούνται οικόπεδα εντός σχεδίου ή αγροτεμάχια εκτός σχεδίου αν δεν έχει προσκομισθεί άδεια ανέγερσης οικοδομής.