Αποφάσεις Δ.Σ. 2012

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2012 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2012 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ.28/80 – Ν 3731/08

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2012 – Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2012 – Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έργων

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2012 – Ορισμός επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012 – Ορισμός επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012 – Έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση αποστολής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στη VA SYD (σύνδεσμος φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης α ́ βαθμού), στο Malmo της Σουηδίας και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ.κατ. Αγωγής 1706/2011-Ενοχικο

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2012 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ.κατ. Αγωγής 32765/2011-Εργατικα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2012 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ.κατ. Αγωγής 44820/2011-Εργατικα

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012 – Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2012 – Ορισμός υπαλλήλων για την παράδοση – παραλαβή των Χρηματικών Ενταλμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2012 – Μη υλοποίηση των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 114/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2012 – Υποβολή αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2012 – Έγκριση παράτασης των συμβάσεων για την εκπόνηση της τοπογραφικής, υδραυλικής και περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά στο έργο: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Λιβαδίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2012 – Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά στο έργο: «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος οικισμού Λιβαδίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2012 – Μη υπολογισμός προσαυξήσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους του πρώην Δήμου Βασιλικών λόγω μηχανογραφικών προβλημάτων κατά την μετάπτωση δεδομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2012 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55- 64 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2012 – Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμης και τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για τη μελέτη «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2012 – Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμης και της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή Eurotech επέκτασης Δ.Δ. Θέρμης – πλησίον Eurotech Δήμου Θέρμης, για υδρευτική χρήση στο υπ αριθμ. Γ649 Ο.Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2012 – Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, άξονας προτεραιότητας ‘’Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Π.Κ.Μ.’’, κατηγορία πράξεων ‘’Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης’’ για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Καρδία, περιοχή Καρδία» και σύναψη της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2012 – Παραλαβή της 75/2011 μελέτης «Εσωτερικό δίκτυο Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος οικισμού Αγίου Αντωνίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2012 – Παραλαβή της 74/2011 μελέτης «Εσωτερικό δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος οικισμού Μονοπήγαδου

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2012 – Παραλαβή της 77/2011 μελέτης «Εσωτερικό δίκτυο Αποχέτευση ακαθάρτων Περιστεράς Δ.Ε. Βασιλικών Δ. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2012 – Παραλαβή της 76/2011 μελέτης « δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος οικισμού Λιβαδίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2012 – Παραλαβή της 82/2011 μελέτης «Συλλεκτήριου αγωγού μεταφοράς λυμάτων από οικισμό Περιστεράς Δ.Ε. Βασιλικών Δ. Θέρμης έως Ε.Ε.Λ. Περιστεράς και αγωγού διάθεσης λυμάτων από Ε.Ε.Λ. Περιστεράς σε τελικό αποδέκτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2012 – Ψήφιση πιστώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2012 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 1/2012 μελέτης για την προμήθεια χημικού υλικού- υποχλωριώδες νατρίου έτους 2012, εκτέλεσης της προμήθειας και των όρων της Διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2012 – Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστη

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2012 – Απασχόληση σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στα πλαίσια πρακτικής άσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2012 – Δημιουργία υποκαταστήματος στο Βιολογικό Σταθμο

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2012 – Ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Συνδέσμου Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας και της Ανατολικής Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου δικτύου ύδρευσης «Κατασκευή παράλληλου πρωτεύοντος αγωγού μήκους 4,2χιλ.(κεντρικό αντλιοστάσιο –δεξαμενή Χασαπλί) του Συνδέσμου Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2012 – Παραλαβή της 79/2011 μελέτης ̈Εξωτερικό δίκτυο Αποχέτευση ακαθάρτων Μονοπήγαδου

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2012 – Παραλαβή της 80/2011 μελέτης «Εξωτερικό δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων Αγίου Αντωνίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2012 – Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για «Νέες ασφαλτοστρώσεις οδών μετά από βλάβες –τροποποιήσεις δικτύων ύδρευσης σε όλα τα Τ.Δ. του πρώην Δήμου Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2012 – Ορισμός προσωπικού για την εκτέλεση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμης και τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για τη μελέτη «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» σύμφωνα με το άρθρο 10 της σύμβασης»»

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2012 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2012 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του με αριθμό 13 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, σύμφωνα με την με αριθμό 1/2012 απόφαση Δ.Σ., για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης μέσω Ε.Λ.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2012 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2012 – Ψήφιση πιστώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2012 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2012 – Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «χημικού υλικού- υποχλωριώδες νατρίου έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2012 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο ̈Αξιοποίηση δύο γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Ν.Ραιδεστού

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2012 – Παραλαβή της 26/2011 μελέτης «Έρευνα υφιστάμενων δικτύων που καταλήγουν στην Ε.Ε.Λ.Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2012 – Παραλαβή της67/2011 μελέτης ̈Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων οικισμού Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2012 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2012 – Παράταση απόδοσης της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του με αριθμό 14 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, σύμφωνα με την με αριθμό 9/2012 απόφαση Δ.Σ., για την αντιμετώπιση της δαπάνης μετάβασης και διαμονής της αποστολής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο Malmo της Σουηδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2012 – Ψήφιση πιστώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2012 – Εκτέλεση έργου συντήρησης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ν. Ρυσίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2012 – Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης και επίδοσης εξωδίκου όχλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2012 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιουνίου – 31 Δεκεμβρίου 2011) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2011 – Ψήφιση Τιμολογιακής Πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2012 – Απασχόληση μαθητευόμενων του Ο.Α.Ε.Δ. στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2012 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου συντήρησης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ν. Ρυσίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής και ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2012 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2012 – Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2012 – Βεβαίωση αρδευτικών καταλόγων έτους 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2012 – Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ» με κωδικό MIS 346717 στο ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2012 – Έγκριση της με αριθμό 7/2012 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2012», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2012 – Παραλαβή της 25/2011 μελέτης «Σύνδεση περιοχής εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2012 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης Στο 1409 Αγροτεμάχιο Δ.Δ. Πλαγιαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δ. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2012 – Υποβολή αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από την κατηγορία ευπαθών ομάδων (Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2012 – Απασχόληση μαθητευόμενων του Ο.Α.Ε.Δ. στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2012 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2012 – Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων προς εκτέλεση εντεταλμένης υπηρεσίας με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2012 – Τροποποίηση της με αριθμό 41/2011 σχετικά με «Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στελεχών και υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων και υπαγωγή της επικοινωνίας των υδρευτικών εγκαταστάσεων μέσω κινητής τηλεφωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2012 – Αιτήσεις: υπ αριθμό 1188/03-04-2012 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2012 – Αιτήσεις: υπ αριθμό 1007/23-03-2012 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2012 – Αιτήσεις: υπ αριθμό 1189/03-04-2012 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2012 – Αιτήσεις: υπ αριθμό 1190/03-04-2012 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2012 – Αιτήσεις: υπ αριθμό 1686/14-05-2012 αίτηση παροχής αρδευτικού ύδατος

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2012 – Αιτήσεις: υπ αριθμό 65/17-06-2012 αίτηση αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2012 – Αιτήσεις: υπ αριθμό 2070/13-06-2012 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2012 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2012 – Απασχόληση σπουδαστών με σκοπό την πρακτική άσκηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2012 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παράλληλου πρωτεύοντος αγωγού μήκους 4,2 km (Κεντρικό αντλιοστάσιο –Δεξαμενή Χασαπλί)

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2012 – Παραλαβή της με αριθμό 27/2011 μελέτης «Σύνδεση αγροτεμαχίων περιοχής Τριαδίου με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Θέρμης)

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2012 – Παραλαβή των 355/09 τοπογρ., 356/09 υδρ., 357/09 περιβ. μελέτης του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία,
περιοχή Τακάν


ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2012 – Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Δήμου Θέρμης για την κοινή εκμετάλλευση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων με σκοπό την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών άρδευσης στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2012 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικου

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2012 – Εκτέλεση φυσικοχημικών αναλύσεων πόσιμου νερού έτους 2012-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2012 – Εκτέλεση εργασιών εκπαίδευσης και αξιοποίησης προσωπικού για την υλοποίηση προγραμμάτων δημοσιότητας και προβολής του έργου της επιχείρησης, σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας της Δ.Ε.Υ.Α., παραγωγής σχετικών εντύπων και εντύπου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1069/80

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2012 – Εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 2/16519/0022/24- 2-2012, (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4024/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2012 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2012 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 14 σύμφωνα με την με αριθμό 9/2012 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης μετάβασης και διαμονής, αποστολής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στη VA SYD (σύνδεσμος φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης α ́ βαθμού), στο Malmo της Σουηδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2012 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2012 – Έγκριση μελέτης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012, εκτέλεσης της προμήθειας και των όρων της Διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2012 – Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων στην 24η Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α και έκδοση σχετικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2012 – Αναπροσαρμογή μισθώματος των εγκαταστάσεων στέγασης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2012 – Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2012 – Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2012 – Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2012 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου επέκτασης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τριαδίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2012 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 339 σύμφωνα με την με αριθμό 101/2012 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης συμμετοχής εκπροσώπων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην 24η Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στη Χίο

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2012 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 317 σύμφωνα με την με αριθμό 75/2012 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών μέσω Ε.Λ.Τ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2012 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2012 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2012 – Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2012 – Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 για το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2012 – Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΑΚΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΛΟΥΤΡΩΝ – ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2012 – Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 για το έργο «ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ «ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ»ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΑΓΩΓΟ Φ110 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2012 – Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2012 – Έγκριση εκτέλεσης έργου: Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης περιοχή Σαραλίκα Τ.Κ. Τριλόφου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2012 – Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης και επίδοσης εξωδίκου όχλησης, άσκησης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2012 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2012 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2012 – Έγκριση της υπ’αριθμ. 29/2012 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Σουρωτής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2012 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2012 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2012 – Έγκριση της υπ ́ αριθμ 17/2012 μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Σύνδεσης Γεώτρησης ΚΑΚΑΡΙΝΟΥ», των όρων της μελέτης & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2012 – Έγκριση της υπ ́ αριθμ 18/2012 μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση Αρδευτικού Δικτύου στη θέση Κάμπος Καρδίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2012 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης περιοχή ‘Σαραλίκα’ Τ.Κ. Τριλόφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2012 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 67 σύμφωνα με την με αριθμό 85/2012 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2012 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2012 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2012 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2012 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με τη δημοτική οδό Αγ. Αντωνίου-Μονοπήγαδου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2012 – Έγκριση της υπ’αριθμ. 40/2012 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Δίκτυο Ομβρίων Υδάτων τμήματος του οικισμού Αγίου Αντωνίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2012 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2012 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σουρωτής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2012 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2012 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική & γεωλογική έρευνα – αξιολόγηση Δημοτικής Ενότητας Λακκιάς του Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2012 – Έγκριση της υπ ́ αριθμ 19/2012 μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΡΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ», των όρων της μελέτης & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2012 – Έγκριση της υπ ́αριθμ 20/2012 μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΑΡΡΗ», των όρων της μελέτης & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2012 – Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2012 – Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Σουρωτής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012 – Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λιβαδίου Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2012 – Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Αντωνίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2012 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 21/2012 μελέτης για την προμήθεια «Υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2012», εκτέλεσης της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2012 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 23/2012 μελέτης για την προμήθεια «Υδρομετρητών έτους 2012», εκτέλεσης της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2012 – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Σύνδεσης Γεώτρησης ΚΑΚΑΡΙΝΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2012 – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Αρδευτικού Δικτύου στη θέση Κάμπος Καρδίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2012 – Ανανέωση συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2012 – Τροποποίηση της με αριθμό 36/2012 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την απασχόληση σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στα πλαίσια πρακτικής άσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2012 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 81 σύμφωνα με την με αριθμό 115/2012 απόφαση Δ.Σ. για την Αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών μέσω Ε.Λ.Τ.Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2012 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2012 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2012 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2012 – Έγκριση άσκησης αγωγής & Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ. κατ. Αγωγής 11954/2012-Ειδική –Αυτοκινητιστικά)

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2012 – Έγκριση έκτακτης μετάβασης εκπροσώπου σε Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2012 – Έγκριση πρακτικού αρ.1 της δημοπρασίας για την προμήθεια «Υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2012», Εξέταση σχετικών ενστάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2012 – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου τροφοδοσίας νερού από Στέρνα στη θέση Ασκηπείον»

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2012 – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σύνδεσης γεώτρησης Σαρρή”

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2012 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Υδρομετρητών έτους 2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2012 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2012 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 140/12 για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2012 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με τη δημοτική οδό Αγ. Αντωνίου-Μονοπήγαδου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2012 – Ανάθεση σύνταξης της Μελέτης με τίτλο “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σουρωτής”

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2012 – Ανάθεση σύνταξης της Μελέτης με τίτλο “Δίκτυο Ομβρίων Υδάτων τμήματος του οικισμού Αγίου Αντωνίου”

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2012 – Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική & γεωλογική έρευνα – αξιολόγηση Δημοτικής Ενότητας Λακκιάς του Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2012 – Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης και επίδοσης εξωδίκου όχλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2012 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικου

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2012 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2012 – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 και Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 (ν. 4093/2012– Μνημόνιο ΙΙΙ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2012 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2012 – Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οικονομικού έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2012 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/2012 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Δικλείδων και συσκευών ελέγχου & ασφάλειας στα δίκτυα ύδρευσης οικισμών Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2012 – Έγκριση εκτέλεσης έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης γύρω από παιδικό σταθμό ̈Συνεφούλα ̈ Τ.Δ. Καρδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2012 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Ν. Ραιδεστού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2012 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 517 σύμφωνα με την με αριθμό 138/2012 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2012 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2012 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2012 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2012 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 578 σύμφωνα με την με αριθμό 157/2012 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών μέσω Ε.Λ.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2012 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2012 – Έγκριση εκτέλεσης έργου «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης περιοχή Βλάχος Δ.Δ. Τριλόφου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2012 – Διακανονισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που έχουν σχέση με τη χρήση αποχέτευσης από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2012 – Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με τη χρήση αποχέτευσης από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θέρμης στην ΕΥΑΘ Α.Ε. για το έτος 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2012 – Σύναψη σύμβασης για την καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με τη χρήση αποχέτευσης από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θέρμης στην ΕΥΑΘ Α.Ε. για το έτος 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2012 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης γύρω από παιδικό σταθμό ̈Συνεφούλα ̈ Τ.Δ. Καρδίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2012 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης περιοχή Βλάχος Δ.Δ. Τριλόφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2012 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγωγού από τη θέση ̈Κάμπος ̈ του Δ.Δ. Τριλόφου Δήμου Μίκρας μέχρι το ̈Κοτρώνι, κατασκευή δεξαμενής και προμήθεια- εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αυτής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2012 – Το με αριθμό 3507/08-10-2012 αίτημα και το με αριθμό 4464/12-12-2012 σχετικό αίτημα υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2012 – Ορισμός επιτροπής καταγραφής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. για την ασφάλισή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2012 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 725 σύμφωνα με την με αριθμό 185/2012 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2012 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 724 σύμφωνα με την με αριθμό 189/2012 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών μέσω Ε.Λ.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2012 – Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης και Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2012 – Κατάταξη των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ222 Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής