Αποφάσεις Δ.Σ. 2013

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2013 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ.28/80 – Ν 3731/08

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 – Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2013 – Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έργων

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2013 – Ορισμός επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2013 – Ορισμός επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2013 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2013 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2013 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2013 – Διακανονισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που έχουν σχέση με τη χρήση αποχέτευσης από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2013 – Υποβολή αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από την κατηγορία ευπαθών ομάδων (Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2013 – Ψήφιση πιστώσεων Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2013 – Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και ορισμός μελών εκπροσώπησης της Επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2013 – Ορισμός εκπροσώπου της Επιχείρησης για την διεκπεραίωση των Τραπεζικών Συναλλαγών

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2013 – Ορισμός εκπροσώπου της Επιχείρησης στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2013 – Καταβολή αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 – Καθορισμός αρμοδιοτήτων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και καταβολή αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2013 – Ορισμός υπευθύνου για την Οικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης και την υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2013 – Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για τη σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με το με αριθμό 387/2013 δικόγραφο έφεσης των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Κωνσταντινίδη Πέτρου και Σκυλάκη Ευσταθίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2013 – Ορισμός υπολόγου-διαχειριστή των έργων: 2011ΣΕ07580102 της ΣΑΕ 075/8 για το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου Καρδίας του Δήμου Θέρμης» και 2012ΣΕ07580150 της ΣΑΕ 075/8 για το έργο « Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα» και λοιπών έργων επιχορηγούμενων από το ΕΣΠΑ και το Π.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΒ 12 σύμφωνα με την με αριθμό 8/2013 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών μέσω Ε.Λ.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2013 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2013 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2013 – Αίτημα των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω του ειδικού προγράμματος επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ. «ολοκληρωμένης παρέμβασης για ανέργους από την Επιχείρηση TATE AND LYLE GREECE A.E. «ΠΡΏΗΝ ΒΙΑΜΥΛ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2013 – Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με το με αριθμό 387/2013 δικόγραφο έφεσης επί της με αριθμό 26036/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Κωνσταντινίδη Πέτρου και Σκυλάκη Ευσταθίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2013 – Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2013 – Έγκριση της με αριθμό 2/2013 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη στην περιοχή της Ν. Ραιδεστού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2013 – Έγκριση της με αριθμό 3/2013 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2013 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2013 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2013 – Αίτημα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την ανάθεση είσπραξης εκπρόθεσμών οφειλών από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2013 – Ορισμός Αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2013 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικου

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 517 σύμφωνα με την με αριθμό 138/2012 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2013 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2013 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2013 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2013 – Έγκριση της με αριθμό 11/2013 μελέτης με τίτλο: Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους της
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2013


ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2013 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2013 – Έγκριση εκτέλεσης έργου ̈Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Πλαγιαριου

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2013 – Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2013 – Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, άξονας προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Π.Κ.Μ.». κατηγορία πράξεων «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης» για το έργο «Κατασκευή νέου αγωγού από τη δεξαμενή Χασαπλί έως το Κάτω Σχολάρι» και έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2013 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη στην περιοχή της Ν. Ραιδεστου

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2013 – Τροποποίηση της με αριθμό 29/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά: «Έγκριση της με αριθμό 10/2013 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο ̈Τοπογραφικές μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2013 – Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστη

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2013 – Έγκριση της με αριθμό 6/2013 μελέτης με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού αναλυτικού εργαστηρίου έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2013 – Έγκριση της με αριθμό 5/2013 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 2013» εκτέλεσης της προμήθειας και των όρων της Διακήρυξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2013 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Ταγαράδων

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2013 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Πλαγιαριου

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2013 – Παραλαβή της με αριθμό 33/2012 μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνικά & γεωλογική έρευνα- αξιολόγηση Δημοτικής Ενότητας Λακκιάς του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2013 – Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού κατά τις Κυριακές, τις αργίες και την νύκτα

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2013 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ. κατ. Αγωγής 6221/2013-Εργατικά)

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2013 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ.κατ. Αγωγής 6223/2013-Εργατικά)

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2013 – Τροποποίηση της με αριθμό 198/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με «Ορισμός επιτροπής καταγραφής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. για την ασφάλισή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2013 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2013 – Αιτήσεις: το με αριθμό 847/06.03.2013 αίτημα για παροχή υδροδότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ AAAA/2013 – Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες ηλεκτροδότησης της γεώτρησης στο με αριθμό 1409 αγροτεμάχιο Τ.Κ. Πλαγιαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2013 – Αναπροσαρμογή μισθώματος των εγκαταστάσεων στέγασης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2013 – Το με αριθμό 1379/16-04-2013 αίτημα του υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κ. Μουζινά Κωνσταντίνου Π.Ε. Χημικών Μηχανικών για παράταση αδείας άνευ αποδοχών

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2013 – Η με αριθμό 1624/09-05-2013 (κατατεθείσα με τηλεομοιοτυπία κατά την 08η/05/2013) ένσταση της εταιρείας «CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ κατά των όρων της διακήρυξης που αφορούν τον διαγωνισμό για την ‘Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 2013’

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2013 – Καθορισμός αρμοδιοτήτων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και καταβολή αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2013 – Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την οικειοθελή αποχώρηση υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2013 – Συνέχιση απασχόλησης υπαλλήλου της επιχείρησης που προσλήφθηκε μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ από την κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2013 – Έγκριση της υπ αριθμ. 23/12-04-2013 ενιαίας μελέτης στο τμήμα που αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2013 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2013 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2013 – Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού- υποχλωριώδες νατρίου έτους 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2013 – Έγκριση εκτέλεσης έργου Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τριλόφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2013 – Έγκριση εκτέλεσης έργου συντήρηση δικτύου ύδρευσης Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2013 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2013 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 21 σύμφωνα με την με αριθμό 22/2013 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών μέσω Ε.Λ.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2013 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2013 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2012) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΒ 134/2013 σύμφωνα με την με αριθμό 36/2013 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2013 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2013 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2013 – Τροποποίηση της με αριθμό 75/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στους Διακανονισμούς πληρωμής εκπρόθεσμων οφειλών των λογαριασμών ύδρευσης & άρδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2013 – Μετάταξη υπαλλήλου στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2013 – Ανάθεση μελέτης με τίτλο:«Μελέτη δικλείδων και συσκευών ελέγχου & ασφάλειας στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2013 – Προγραμματισμός πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. για τα έτη 2013-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2013 – Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων στην 25η Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2013 – Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας στο υποθηκοφυλακείο

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2013 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2013 – Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: ‘Προμήθεια Χυτών εξαρτημάτων έτους 2013’

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2013 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου συντήρηση δικτύου ύδρευσης Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2013 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου ́ Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τριλόφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2013 – Εκτέλεση φυσικοχημικών αναλύσεων πόσιμου νερού έτους 2013-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2013 – Αιτήσεις: υπ αριθμό 1919/29-05-2013 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2013 – Αιτήσεις: υπ αριθμό 2010/04-06-2013 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2013 – Έγκριση εκτέλεσης και δέσμευση πίστωσης για τη Δημοπράτηση του υποέργου (1) ‘Μελέτη – Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης’ και του υποέργου (2) ‘Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών & Συλλεκτήρα Βασιλικών –Θέρμης’ της Πράξης με κωδικό MIS 346717 «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα»

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2013 – Αποδοχή της ένταξης της 1ης τροποποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΟΤΡΩΝΙ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2013 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο υπ’ αριθμ. 208 αγροτ. Περιοχή Αμερικάνικα

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2013 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο υπ’ αριθμ. 1310 αγροτ. Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού του Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2013 – Παραλαβή της 2/2013 μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη στην περιοχή της Ν. Ραιδεστού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2013 – Παραλαβή των 152/09 τοπογραφική, 153/09 υδραυλική, 154/09 Περιβαλλοντική Μελέτης του έργου «Κατασκευή νέου αγωγού από
τη δεξαμενή Χασαπλί έως το Κ. Σχολάρι»


ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2013 – Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων & εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013 – Έγκριση της με αριθ. απόφασης Προέδρου περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την με αριθμό 16447/2013 έκθεση κατάθεσης δικογράφου που αφορά διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2013 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ. κατ. Αγωγής 16445/2013-Εργατικά)

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2013 – Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την ανάθεση έρευνας στο υποθηκοφυλακείο σύμφωνα με την με αριθμό 83/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια χυτών εξαρτημάτων έτους 2011»

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2013 – Αιτήσεις: η με αριθμό 1580/29-04-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2013 – Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών και τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υποβολή προσβολής προς την με αριθμό 42475/18-06-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που αφορά στην με αριθμό 64/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «Συνέχιση απασχόλησης υπαλλήλου της επιχείρησης που προσλήφθηκε μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ από την κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες(Α.Μ.Ε.Α.) και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2013 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ. κατ. Δικογράφου 16447/2013-Ασφαλιστικά)

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2013 – Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικου

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2013 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ. κατ. Αγωγής 36893/2012-Ενοχικό)

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2013 – Έγκριση εκτέλεσης έργου «Επισκευή Αγωγού Σύνδεσης Δεξ. Τακάν – Δεξ. Κοτρώνι Δ.Δ. Τριλόφου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2013 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2013 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2013 – Έγκριση εκτέλεσης έργου «Μετατόπιση Αγωγού Ύδρευση από ιδιοκτησίες από Πλαγιάρι προς Επανομή»

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2013 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ. κατ. Αγωγής 17107/2013-Εργατικά)

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ. κατ. Δικογράφου 17524/2013-Ασφαλιστικά)

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2013 – Τροποποίηση της με αριθμό 49/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στη Ψήφιση Τιμολογιακής Πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2013 – Μεταφορά βεβαιωτικού καταλόγου ύδρευσης από το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2013 – Έγκριση της με αριθμό 36/2013 ενιαίας μελέτης στο τμήμα που αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2013 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος έτους 2011»

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2013 – Τροποποίηση των με αριθμό 3/2013 και 4/2013 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ που αφορούν στον ορισμό επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών και στον ορισμό επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έργων αντίστοιχα

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2013 – Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 51 σύμφωνα με την με αριθμό 73/2013 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών μέσω Ε.Λ.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2013 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2013 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου ̈Επισκευή Αγωγού Σύνδεσης Δεξ. Τακάν – Δεξ. Κοτρώνι Δ.Δ. Τριλόφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2013 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Μετατόπιση Αγωγού Ύδρευση από ιδιοκτησίες από Πλαγιάρι προς Επανομη

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2013 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2013 – Η με αριθμό 2820/29-07-2013 εξώδικη όχληση του Σωματείου εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2013 – Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 321, Δράσεις: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας: Μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και σύναψη της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2013 – Παραλαβή τμήματος της 19/2012 μελέτης «Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Αντωνίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2013 – Καθορισμός κόστους σύνδεσης για την αποχέτευση Τ.Κ. Τριλόφου – Καρδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2013 – Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδότησης για την άσκηση αγωγής κατά εξωτερικού συνεργάτη της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση της επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2013 – Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ.κατ.Αγωγής 13893/2013-Ενοχικό)

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 – Παράταση της σύμβασης εργασιών: «Απόφραξη Αποχετευτικού Δικτύου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2013 – Παράταση της σύμβασης εργασιών: «Καθαρισμού Απόφραξης & Συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2013 – Παράταση της σύμβασης προμήθειας Γραφικής ύλης

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2013 – Παράταση της σύμβασης προμήθειας υλικών από κοινό χάλυβα κατασκευών

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2013 – Παράταση της σύμβασης εργασιών: «Διανομής επιστολών –λογαριασμών κατανάλωσης ύδατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2013 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Σωλήνων και συναφών υλικών αποχέτευσης έτους
2012


ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2013 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2013 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υδρομετρητών έτους 2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2013 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού του αναλυτικού εργαστηρίου έτους 2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2013 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη λειτουργία του αναλυτικού εργαστηρίου έτους 2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2013 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων έτους 2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2013 – Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΒ 286/2013 σύμφωνα με την με αριθμό 76/2013 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2013 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων βλαβών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2013 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2013 – Παραλαβή της 10/2013 μελέτης «Τοπογραφικές μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2013 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2013 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων & συναφών υλικών αποχέτευσης έτους 2013» και των και των όρων της Διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2013 – Σχετικά με τη μελέτη «Υδρογεωλογική μελέτη στην περιοχή της Ν. Ραιδεστού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2013 – Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών, τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υποβολή προσφυγής κατά της με αριθμό 42475/18-06-2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που αφορά στην με αριθμό 64/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «Συνέχιση απασχόλησης υπαλλήλου της επιχείρησης που προσλήφθηκε μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ από την κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες(Α.Μ.Ε.Α.) και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη σύνταξη ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2010»

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2013 – Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμάτευσης αναφορικά με την απόκτηση δικαιώματος χρήσης επί της δεξαμενής ύδρευσης Χασαπλί που κείται στο με αριθμό 846 αγροτεμάχιο της Κ.Π. Ταγαράδων

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2013 – Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμάτευσης αναφορικά με τον τρόπο κτήσης δικαιώματος ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης επί αγροτεμαχίου τρίτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2013 – Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του 2011 και 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2013 – Έγκριση εκτέλεσης έργου: «Συντήρηση δικτύου άρδευσης Πλαγιαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2013 – Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη της δαπάνης μετάβασης υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκτός έδρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2013 – Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμάτευσης αναφορικά με τη μίσθωση τμήματος αγροτεμαχίου για χρήση υδρευτικής γεώτρησης υδροδότησης Τριλόφου & Πλαγιαρίου και εξουσιοδότηση του για την διεκπεραίωση των περαιτέρω διαδικασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2013 – Παραλαβή της 40/2012 μελέτης «Δίκτυο Όμβριων Υδάτων τμήματος του οικισμού Αγίου Αντωνίου »

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2013 – Επιλογή ειδικοτήτων για τη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με οκτάμηνη σύμβαση

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2013 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2013 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2013 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2013 – Αιτήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2013 – Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων & συναφών υλικών αποχέτευσης έτους 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2013 – Τροποποίηση της με αριθμό 117/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την Τιμολογιακή Πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο μέρος που αφορά την ειδική κατηγορία πολυτέκνων

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2013 – Έγκριση τμήματος της με αριθμό 50/2013 ενιαίας μελέτης που αφορά στην προμήθεια Ειδών Διατροφής και ειδικότερα του τμήματος που αφορά την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την προμήθεια Γάλακτος Προσωπικού 2014-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2013 – Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες ηλεκτροδότησης της γεώτρησης Συναδού και αντλιοστασίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2013 – Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες ηλεκτροδότησης της υδρευτικής δεξαμενής ύδρευσης στο αγροτ. 501 στην Τ.Κ. Σουρωτής

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2013 – Έγκριση σχεδίου συμβολαίου μίσθωσης τμήματος αγροτεμαχίου για χρήση υδρευτικής γεώτρησης υδροδότησης Τριλόφου & Πλαγιαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2013 – Έγκριση εκτέλεσης έργου συντήρηση δικτύου ύδρευσης Αγ. Παρασκευής

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2013 – Έγκριση αμοιβής Δικηγόρου για τη διενέργεια έρευνας σε υποθηκοφυλακεία και σε άλλες υπηρεσίες και φορείς που θα απαιτηθούν, στοιχείων χρεοφειλετών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2013 – Έγκριση τμήματος της με αριθμό 55/2013 ενιαίας μελέτης που αφορά στην προμήθεια καυσίμων και ειδικότερα του τμήματος που αφορά την Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2013 – Έγκριση της με αριθμό 15/2013 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης διάρκειας ενός μήνα λόγω έκτακτων αναγκών», έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2013 – Προσαρμογή της με αριθμό 171/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την σχετική πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου(459/2013 Α.Δ.Σ.) και λήψη σχετικής απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2013 – Υπολογισμός προσαυξήσεων του με αριθμό 151/2008 βεβαιωτικού καταλόγου ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στο 1409 αγροτ. Δ.Δ. Πλαγιαρίου Δε Μίκρας Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2013 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2013 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου για την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης Αγ. Παρασκευής

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2013 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 71 σύμφωνα με την με αριθμό 128/2013 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών μέσω Ε.Λ.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2013 – Ανάθεση προμήθειας καυσίμων ενός μήνα επείγοντες λόγους

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2013 – Φιλοξενία αντιπροσωπείας από το Malmo Σουηδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2013 – Παράταση ημερομηνίας λήξης λογαριασμών της Τ.Κ. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2013 – Αντικατάσταση εργαζόμενου με το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2013 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση παλαιού με το κεντρικό αντλιοστάσιο» της Αγίας Παρασκευής του πρώην Συνδέσμου ευρύτερης περιοχής Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2013 – Επίδοση ειδοποιήσεων μέσω Δικαστικού Επιμελητη

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2013 – Εφαρμογή του άρθρου 8 της κλαδικής σύμβασης εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΒ 549/2013 σύμφωνα με την με αριθμό 160/2013 απόφαση Δ.Σ. για την κάλυψη της δαπάνης μετάβασης υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκτός έδρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΒ 492/2013 σύμφωνα με την με αριθμό 150/2013 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2013 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2013 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2013 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2013 – Αιτήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2013 – Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή εμπεριστατωμένων νομικών συμβουλών σχετικά με το ωράριο απασχόλησης εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2013 – Αίτηση αναβολής εκδίκασης της με αριθμό κατ. Αγωγής 36893/2012-Ενοχικο

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2013 – Παράταση ημερομηνίας απόδοσης του με αριθμό ΕΠΑ 98 ΧΕΠ και αφορά στην κάλυψη της δαπάνης ΕΛΤΑ μέσω εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2013 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2013 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικών Μεταλλικών Ειδών Συντήρησης Δικτύων έτους 2013», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2013 – Ανάκληση της με αριθμό 123/2012 απόφαση Δ.Σ. και υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων», κωδικό θεματικής προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία νερού» για το έργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης» και σύναψη της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2013 – Ανάκληση της με αριθμό 121/2012 απόφαση Δ.Σ. και υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων», κωδικό θεματικής προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία νερού» για το έργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών – Θέρμης» και σύναψη της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2013 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2013 – Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οικονομικού έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2013 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Παρεμβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης – τοποθέτηση βανών οικισμού Λιβαδίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2013 – Παραλαβή της 30/2012 Μελέτης «Μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2013 – Παραλαβή της 29/2012 Μελέτης «Μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Σουρωτής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2013 – Ορισμός επιτροπής καταγραφής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. για την ασφάλισή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΑ 98 σύμφωνα με τις με αριθμό 187/2013 & 203/2013 αποφάσεις Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής των λογαριασμών μέσω Ε.Λ.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2013 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΒ 691 σύμφωνα με την με αριθμό 198/2013 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2013 – Απόδοση Παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2013 – Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης και Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2013 – Μετάταξη υπαλλήλου και πράξη τοποθέτησης του σε θέση εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2013 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2013 – Έγκριση της με αριθμό 67/2013 ενιαίας μελέτης προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών