Αποφάσεις Δ.Σ. 2014

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2014 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2014 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2014 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 – Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2014 – Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έργων

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2014 – Ορισμός επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2014 – Ορισμός επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2014 – Υποβολή αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από την κατηγορία ευπαθών ομάδων (Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2014 – Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Αττικής προκειμένου στη χρήση αυτού για την μισθοδοσία του προσωπικού μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2014 – Έγκριση πρακτικών Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Υδραυλικών Μεταλλικών Ειδών Συντήρησης Δικτύων έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2014 – Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή εμπεριστατωμένων νομικών συμβουλών στην επιχείρηση και προκειμένου η υπηρεσία να προβεί σε απάντηση της με αριθμό 47/2013 πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2014 – Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2014 – Ψήφιση πιστώσεων Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2014 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2014 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Παρεμβάσεις σε δίκτυα ύδρευσης – τοποθέτηση βανών οικισμού Λιβαδίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2014 – Έγκριση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση δικτύου Ν. Ραιδεστου

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2014 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2014 – Καταστροφή πάγιου περιουσιακού στοιχείου

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2014 – Έγκριση μελέτης προμήθειας Μικροοργανισμών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2014 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Καυσίμων κίνησης έτους 2012 & Συμπληρωματικής σύμβασης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2014 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Ε.Υ.Α.Θ. για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Δ.ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2014 – Ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2014 – Αιτήσεις: Έγκριση για την κατασκευή – διέλευση δικτύων αποχέτευσης από δημοτικές οδούς στα Δ.Δ. Τριλόφου & Καρδίας σχετικά με το έργο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης» μετά από αιτήσεις των ενδιαφερομένων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2014 – Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής κλειστού van οχήματος ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2014 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικου

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2014 – Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης μέσω Ε.Λ.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2014 – Έγκριση της με αριθμό 15/2014 μελέτης για την προμήθεια γάλακτος προσωπικού 2014-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2014 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Δ. Λιβαδίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2014 – Παραλαβή των 358/09 τευχών δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν»

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2014 – Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστη

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Ν. Ραιδεστου

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2014 – Έγκριση αμοιβής Δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2014 – Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2014 – Παράταση σύμβασης «Μηχανουργικών Κατεργασιών για την Έκτακτη Επισκευή Υδραυλικών-Μηχανολογικων Εξαρτημάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2014 – Έγκριση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2014 – Λύση της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σουρωτής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2014 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση δικτύου Ύδρευσης Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2014 – Χορήγηση ενημερωτικού εγγράφου χαρακτήρα έκτασης των αρδευτικών γεωτρήσεων εκτός σχεδίου του Δ. Θέρμης από τη Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2014 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ., επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από την κατηγορία ευπαθών ομάδων (Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2014 – Ένσταση κατά του πρακτικού 1 του διαγωνισμού για την προμήθεια Μικροοργανισμών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2014 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Λακκιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής καυσίμων κίνησης έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2014 – Αναφορά παραπόνων σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2014 – Έγκριση σύμβασης Ορκωτών Λογιστών

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2014 – Καθορισμός δόσεων για την αντιμετώπιση της δαπάνης σύνδεσης των ακινήτων στην Τ.Κ. Τριλόφου & Καρδίας με το αποχετευτικό δίκτυο

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2014 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2014 – Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών αποστολής λογαριασμών ύδρευσης μέσω Ε.Λ.Τ.Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2014 – Συζήτηση γνωμοδότησης και λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με την ανάθεση σε δικηγόρο άσκησης ένδικων μέσων για τη χρήση υδρευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο τρίτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2014 – Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου για την άσκηση αναγγελίας απαίτησης σύμφωνα με την με αριθμό 169/2013 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2014 – Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας στους αρμόδιους δημόσιους φορείς για το ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροτεμαχίων όπου υφίστανται γεωτρήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2014 – Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τη μίσθωση ή σύσταση δουλείας χρήσης ή άλλου ενοχικού δικαιώματος για χρήση αρδευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο τρίτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2014 – Ένσταση κατά του πρακτικού 2 του διαγωνισμού για την προμήθεια Μικροοργανισμών με σκοπό τη
βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Θέρμης


ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2014 – Παράταση σύμβασης προμήθειας ελαστικών οχημάτων έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2014 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2014 – Ανανέωση χρόνου μίσθωσης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2014 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ. κατ. Αγωγής 7409/2014-Ειδική διαδικασία-Καταβολή μισθωμάτων)

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2014 – Έγκριση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση δικτύου Ταγαράδων

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2014 – Απόδοση Λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων βάσει του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ΕΠΓ 2 σύμφωνα με την με αριθμό 14/2014 απόφαση Δ.Σ. για την αντιμετώπιση δαπανών (προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2014 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2014 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2014 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2014 – Πρόταση Εξωδικαστικής – Συμβιβαστικής Επίλυσης Δικαστικής Διαφοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2014 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικου

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2014 – Ψήφιση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση δύο (2) αντλιοστασίων λυμάτων του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης» της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, Δημοτική Ενότητα Μίκρας Δήμου Θέρμης, Νομού Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2014 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2014 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Σουρωτής & Αγ. Παρασκευής Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2014 – Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης εξωδίκου όχλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2014 – Τροποποίηση της με αριθμό 4/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στον: «Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έργων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης έργου ««Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Ταγαράδων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2014 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2014 – Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2014 – Αποζημίωση λόγω Απώλειας Αντιστοίχου Τιμήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2014 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Τ.Δ. Δ. ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2014 – Ανάθεση σύνταξης της Μελέτης με τίτλο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σουρωτής& Αγ.Παρασκευής Δ. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2014 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων αποχέτευσης οικισμού Βασιλικών» για την ολοκλήρωση του έργου «Μελέτες και έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα»

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2014 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2014 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας αδρανών υλικών 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2014 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2014 – Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης προκειμένου στην άσκηση ή μη ένδικων μέσων σχετικά με την με αριθμό 11428/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορά στην με αριθμό 7.409/3-4-2014 αγωγή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλαγιαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2014 – Λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με τη διαδικασία τρόπου κατασκευής αναμονών στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. Πλαγιαρίου Δ. Θέρμης σχετικά με τη θέση και το βάθος τους, στις οδούς που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2014 – Έγκριση γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων σχετικά με την με αριθμό11428/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορά στην με αριθμό 7.409/3-4-2014 αγωγή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλαγιαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2014 – Εκτέλεση φυσικοχημικών αναλύσεων πόσιμου νερού έτους 2014-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2014 – Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με την βεβαίωση ως εκπρόθεσμων των δόσεων που αφορούν τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης στις Τ.Κ. Τριλόφου –Καρδίας και του τρόπου χρέωσης των τελών

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2014 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων αποχέτευσης οικισμού Βασιλικών» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού και των όρων δημοπράτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2014 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση παροχών ύδρευσης σε όλα τα Τ.Δ. Δ. Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2014 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Εκσκαφές – χωματουργικά για την πρόσβαση σε υφιστάμενα αντλιοστάσια – γεωτρήσεις Δ. Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2014 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου μετά από βλάβες – εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης Δ. Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2014 – Ψήφιση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση ενός(1) αντλιοστασίου λυμάτων του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2014 – Εφαρμογή του άρθρου 8 της κλαδικής σύμβασης εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2014 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2014 – Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2014 – Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2014 – Απόδοση Παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2014 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2014 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2014 – Έγκριση πληρωμής δαπάνης επισκευής οχήματος λόγω τρακαρίσματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2014 – Έγκριση ανέλκυσης και επισκευής αντλητικού Γαβρίλη

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2014 – Τροποποίηση της με αριθμό 75/2014 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με «Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2014 – Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2014 – Ανάθεση ελεγκτικών φυσικοχημικών αναλύσεων πόσιμου νερού έτους 2014-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2014 – Ανάθεση καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων Δ.Ε. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2014 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2014 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2014 – Ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και διανομής λογαριασμών ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2014 – Ανάθεση σχεδιασμού εγκατάστασης κεκλιμένης αυτοκαθαριζόμενης σχάρας βιολογικου

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών εκσκαφών Δ.Ε. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών εκσκαφών Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης & αποκατάστασης οδικού δικτύου από βλάβες ύδρευσης δήμου θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2014 – Ανάθεση εργασιών τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων νέων συνδέσεων αποχέτευσης Τριλόφου & Καρδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2014 – Επισκευή αντλίας επιφανείας «Φοιρός Σιδεράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2014 – Επισκευή αντλιών επιφανείας Εργοταξίου Νο 1 και Νο 1-Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2014 – Επισκευή αντλίας επιφανείας Εργοταξίου Νο 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2014 – Επισκευή δύο (2) αντλιών επιφανείας ύδρευσης «Τούμπας» & άρδευσης «Γ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2014 – Ανάθεση εργασιών αντιμετώπισης ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση δικτύου άρδευσης Κ. Σχολαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2014 – Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2014 – Παράταση ρύθμισης αναφορικά με την με αριθμό 75/2014 Α.Δ.Σ. όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2014 – Έγκριση χρέωσης – αμοιβής δικηγόρου για την εκτέλεση εργασιών σχετικά με την με αριθμό 169/2013 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2014 – Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας στους αρμόδιους δημόσιους φορείς για το ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροτεμαχίων όπου υφίστανται γεωτρήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών εκσκαφών Δ.Ε. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών εκσκαφών Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης & αποκατάστασης οδικού δικτύου από βλάβες ύδρευσης δήμου θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών Μηχανουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2014 – Έγκριση Αμοιβής Δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2014 – Απόδοση Παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2014 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2014 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση & απόφραξη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών «Αναβάθμισης ΕΕΛ Θέρμης 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2014 – Ανάθεση εργασιών «Συντήρηση δικτύου άρδευσης Κ. Σχολαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΧΗΜΙΚΟΎ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ν.ΡΥΣΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2014 – Εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και έγκριση πληρωμής μισθωμάτων Αγρ. Συνεταιρισμού Πλαγιαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2014 – Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για Εκπροσώπηση της Επιχείρησης κατά την εκδίκαση της με αριθμό 17658/2014 Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2014 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2014 – Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με εργασίες που ανατίθενται με αποφάσεις Προέδρου σύμφωνα με την με αριθμό 104/2014 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση & απόφραξη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Αναβάθμισης ΕΕΛ Θέρμης 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών Μηχανουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών Μυοκτονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών Γιατρού Εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Ασφαλτομίγματος έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2014 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2014 – Παράταση σύμβασης προμήθειας Σωλήνων Αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2014 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2014 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2014 – Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χυτών εξαρτημάτων έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2014 – Έγκριση μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2014 – Επιλογή ειδικοτήτων για τη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με οκτάμηνη σύμβαση

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2014 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2014 – Ασφάλιση χρημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2014 – Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με τις αποφάσεις Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2014 – Αιτήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2014 – Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και ορισμός μελών εκπροσώπησης της Επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2014 – Ορισμός εκπροσώπου της Επιχείρησης για την διεκπεραίωση των Τραπεζικών Συναλλαγών

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2014 – Ορισμός εκπροσώπου της Επιχείρησης στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2014 – Καταβολή αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2014 – Καθορισμός αρμοδιοτήτων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και καταβολή αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2014 – Ορισμός υπευθύνου για την Οικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης και την υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2014 – Ορισμός γραμματέως Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2014 – Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2014 – Ορισμός εκπροσώπων σε προγραμματικές συμβάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2014 – Τροποποίηση των με αριθμό 1/2014, 2/2014 και 5/2014 αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2014 – Ορισμός επιτροπής αυτοψίας ζημιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2014 – Λήψη σχετικής απόφασης περί υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στις διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου της 16/10/2014: «Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2014 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης για το έργο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (αντικατάσταση υφιστάμενης) στο 338Α αγροτ. Ν.Ρυσίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2014 – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής στο συνέδριο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2014 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικου

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αδρανών Υλικών Έτους 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2014 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2014 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2014 – Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2014 – Ανάθεση εργασιών Μυοκτονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2014 – Ανάθεση υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2014 – Αναμόρφωση προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2014 – Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με τις αποφάσεις Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2014 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2014 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2014 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2014 – Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου προκειμένου στη συμμετοχή του σε σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2014 – Τροποποίηση της 122/2014 ΑΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2014 – Έγκριση για την αντικατάσταση παλαιών τμημάτων ωθητικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων του Regency Casino Θεσσαλονίκης από δημοτική οδό Θέρμης μετά από αιτήσεις των ενδιαφερομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2014 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων & εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2014 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών «Περίφραξής – Σκέπασης Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης Τριλόφου & Καρδίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2014 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου σχετικά με την άσκηση αγωγών σύμφωνα με την με αριθμό 153/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2014 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου σχετικά με την 115/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης Αγωγής 17107/2013- Εργατικα

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2014 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου σχετικά με την 100/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης Αγωγής 16445/2013- Εργατικα

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2014 – Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή κλειστών προσφορών προκειμένου να επιλεγούν Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2014 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ.κατ. Αγωγής 22509/22-04-2015-Ενοχικό)

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2014 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ.κατ. Αγωγής 16213/09-12-2015-Μικροδιαφορές)

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2014 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ.κατ. Αγωγής 11090/22-04-2015-Μικροδιαφορές)

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2014 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ.κατ. Αγωγής 11091/24-03-2014-Ενοχικό)

ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2014 – Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά τη συζήτηση πτωχευτικής απαίτησης κατά των υπό πτώχευση εταιρειών ΜΠΟΕΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2014 – Τροποποίηση της 163/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με «Επιλογή ειδικοτήτων για τη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με οκτάμηνη σύμβαση»

ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2014 – Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (αντικατάσταση υφιστάμενης) στο 338Α αγροτ. Ν. Ρυσίου» και των σχετικών όρων δημοπράτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2014 – Υποβολή αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από την κατηγορία ευπαθών ομάδων (Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2014 – Η με αριθμό 4405/4-12-2014 ένσταση της εταιρείας «CHEMFIL» ΧΗΜΙΚΆ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ κατά των όρων της διακήρυξης που αφορούν τον διαγωνισμό για την ‘Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 2014’

ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2014 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΔΕΥΑ Θέρμους έτους 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2014 – Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΕΥΑ Θέρμους έτους 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2014 – Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης αντιπροσωπείας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προκειμένου στη συμμετοχή αυτής στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στο Ρέθυμνο

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2014 – Καταβολή, εκτός έδρας, ημερήσιας αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2014 – Λήψη σχετικής απόφασης για την λύση σύμβασης μίσθωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2014 – Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστη

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2014 – Έγκριση σύμβασης Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσης 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2014 – Καθορισμός τρόπου της εργασίας «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2014 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Περίφραξής – Σκέπασης Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης Τριλόφου & Καρδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2014 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΕΡΜΗΣ 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2014 – Ορισμός επιτροπής καταγραφής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. για την ασφάλισή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2014 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2014 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2014 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2014 – Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με τις αποφάσεις Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2014 – Απόδοση Παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2014 – Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης και Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2014 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης για την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στις Δ.Ε. ενότητες Μίκρας και Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2014 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2014 – Έγκριση εκτέλεση εργασιών “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 232/2014 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2014 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2014 – Έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για
έλεγχο της οικονομικής Χρήσης 2013


ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2014 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2014 – Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με τις αποφάσεις Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2014 – Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης, Αντλιοστασίων και Καταθλιπτικών Αγωγών των Οικισμών Τριλόφου και Καρδίας Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2014 – Απασχόληση μαθητευόμενων του Ο.Α.Ε.Δ. στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης