Αποφάσεις Δ.Σ. 2015

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2015 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2015 – Σύναψη σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμο

ΑΠΟΦΑΣΗ 02/2015 – Έκδοση εγγυητικών επιστολών

ΑΠΟΦΑΣΗ 03/2015 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 04/2015 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87

ΑΠΟΦΑΣΗ 05/2015 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ.28/80 – Ν 3731/08

ΑΠΟΦΑΣΗ 06/2015 – Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών

ΑΠΟΦΑΣΗ 07/2015 – Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έργων

ΑΠΟΦΑΣΗ 08/2015 – Ορισμός επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2015 – Ψήφιση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2015 – Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς στο Δήμο Θέρμης με θέμα τη μετακίνηση υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου βάσει της 124/2014 απόφασης Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου βάσει της 215/2014 απόφασης Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2015 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την προμήθεια «Υποβρύχιας Αντλίας Λυμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2015 – Φιλοξενία αντιπροσωπείας από το Malmo Σουηδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 – Ψήφιση Πιστώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2015 – Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με αποφάσεις Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2015 – Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών Μηχανουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2015 – Παράταση σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2015 – Έγκριση πρόσθετων πράξεων επί της σύμβασης «Για την ετήσια καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με την αποχέτευση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Θέρμης στην ΕΥΑΘ Α.Ε.»


ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2015 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών «Καθαρισμός Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2015 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών «Αποκατάσταση πεζοδρομίων από βλάβες ύδρευσης & αποχέτευσης Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 – Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών σε Τοπικά Διαμερίσματα της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2015 – Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών δειγματοληψιών νερού & χλωριομετρήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2015 – Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής σε Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2015 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για τη συγκρότηση φακέλου για τη συλλογή στοιχείων των όμβριων υδάτων του Κ. Σχολαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2015 – Ανανέωση σύμβασης υποστήριξης του προγράμματος μισθοδοσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2015 – Ανανέωση σύμβασης υποστήριξης του Λογισμικού ΤΡΙΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2015 – Έγκριση εκτέλεσης «Εργασίες ελέγχου & ρυθμίσεων αυτοματισμών & επικοινωνιών εγκαταστάσεων Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2015 – Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών «Διαχείριση– Λειτουργία –Έλεγχος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και Γεωτρήσεων Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 – Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών «Συνδέσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης σε όλα τα Δ.Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2015 – Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών «Επισκευή και συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Θέρμης, Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2015 – Έγκριση της Μετάβασης Υπαλλήλων της ΔΕΥΑΘ στην 16η Διεθνής Ειδική Έκθεση και Συνέδριο Ύδατος και Διαχείρισης Αποβλήτων WΑSSER BERLIN INTERNATIONAL 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2015 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών
Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2015 – Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για Εκπροσώπηση της Επιχείρησης κατά την εκδίκαση της με αριθμό 23328/2014 Αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2015 – Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής νομικών συμβουλών σχετικά με την από 5/3/2015 εξώδικη όχληση της κ. Αλτή Μαρία για καταβολή αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2015 – Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2015 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2015 – Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2015 – Ορισμός πλήθους ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτή για την αποστολή αυτών στις αρμόδιες ΔΥΟ προς είσπραξη

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2015 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2015 – Έγκριση ανάθεσης εργασιών ομαδικής αποστολής λογαριασμών ύδρευσης στη Δ.Ε. Θέρμης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2015 – Έγκριση ανάθεσης εργασιών ομαδικής αποστολής λογαριασμών ύδρευσης στη Δ.Ε. Μίκρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2015 – Έγκριση ανάθεσης εργασιών ομαδικής αποστολής λογαριασμών ύδρευσης στη Δ.Ε. Βασιλικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2015 – Συγκρότηση Φακέλου για την αδειοδότηση της υδρευτικής γεώτρησης του Ν. Ρυσίο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2015 – Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη «Δοκιμαστική Παρακολούθηση του πόσιμου νερού & Φυσικοχημικές Αναλύσεις Λυμάτων Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2015 – Έγκριση ανάθεσης εργασιών «Μετατόπιση Αγωγού Ύδρευσης από Ιδιοκτησίες εντός Οικισμού Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2015 – Έγκριση ανάθεσης εργασιών «Παρεμβάσεις Σε Δίκτυα Ύδρευσης – Τοποθέτηση Βανών Οικισμού Μονοπήγαδου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2015 – Παραλαβή της 19/2012 Μελέτης (Περιβαλλοντική) «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αγίου Αντωνίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2015 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην εκδίκαση της αγωγής κατά ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ η οποία συζητείται με την με αριθμό 18628/05-09-2014 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2015 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2015 – Απόδοση Πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2015 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2015 – Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με αποφάσεις Προέδρου που αφορούν αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2015 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ., επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων από την κατηγορία ευπαθών ομάδων (Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2015 – Παράταση της με αριθμό 569/2014 σύμβασης προμήθειας υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2015 – Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης που αφορά στην με αριθμό 4651/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2015 – Ορισμός καθηκόντων των μετακινούμενων στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υπαλλήλων από το Δήμο Θέρμης και τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2015 – Ορισμός πάγιου ποσού προς ταμειακή εξυπηρέτηση του ταμείου Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2015 – Λύση της σύμβασης ανάθεσης της «Προμήθειας υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2015 – Λύση της σύμβασης ανάθεσης της «Προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2015 – Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2015 – Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2015 – Ψήφιση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης Αγ. Αντωνίου(βόρειας εισόδου οικισμού 1970), Δημοτική Ενότητα Βασιλικών Δήμου Θέρμης, Νομού Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2015 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 – Έγκριση αμοιβής Δικηγόρου για την υπόθεση χρήσης γεώτρησης Αποστόλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2015 – Έγκριση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και γαλακτώματος έτους 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για τη συζήτηση αγωγής κατά Γούνη Κωνσταντίνου και Γούνη Μαρία

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2015 – Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης υπαλλήλων της ΔΕΥΑΘ στην 16η Διεθνής Ειδική Έκθεση και Συνέδριο Ύδατος και Διαχείρισης Αποβλήτων WΑSSER BERLIN INTERNATIONAL 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2015 – Καταβολή, εκτός έδρας, ημερήσιας αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2015 – Λήψη σχετικής απόφασης που αφορά στην άσκηση έφεσης επί της 4651/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου και στην καταβολή του προσωρινά εκτελεστού ποσού στον ενάγοντα βάσει της ταυτάριθμης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2015 – Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4321/2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2015 – Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2015 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Λιπαντικών Μεταφορικών Μέσων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2015 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Εργοταξιακής Σήμανσης έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου βάσει της 202/2014 απόφασης Δ.Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2015 – Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Επιχείρησης κατά την εκδίκαση της με αριθμό 9373/2015 Ανταγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2015 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσου

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2015 – Αιτήσεις: Η με αριθμό 4686/23-12-204 αίτηση αποζημίωσης κ. Κούρα Δημητρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2015 – Αιτήσεις: Η με αριθμό 1023/24-04-2015 αίτηση σύνδεσης του ΕΚΕΤΑ με το δίκτυο αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2015 – Αιτήσεις: Η με αριθμό 1228/7-5-2015 αίτηση σύνδεσης του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ‘Κοινωνία Αγάπης και Προσφοράς’ – ‘Γέροντας Παίσιος’ με το δίκτυο αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2015 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2015 – Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην εκδίκαση της με αριθμό 12629/2015 αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2015 – Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην εκδίκαση της με αριθμό 12623/2015 Αγωγής κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2015 – Λήψη σχετικής απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής (933,938Κ.ΠΟΛ.Δ.), κατόπιν κοινοποίησης αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς πληρωμή από τον Κ. Μουζινά Κ. προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου βάσει της 70/2015 απόφασης Δ.Σ. για την άσκηση έφεσης επί της 4651/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2015 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά τη συζήτηση της με αριθμό 1829/2015 Έφεσης επί της 4651/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου βάσει της 204/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην παράσταση για επαλήθευση απαίτησης πτωχευτικής διαδικασίας της εταιρείας ΜΠΟΕΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την σύνταξη και άσκηση αγωγών βάσει της 169/2013 απόφασης Δ.Σ. κατά της εταιρείας ΒΟΟΜ ΕΠΕ & των Παγώνα Καραζάνου & Κωνσταντίνου Καραζάνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2015 – Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά τη συζήτηση με αριθμό 7500/2015 Αγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά Παγώνα Καραζάνου & Κωνσταντίνου Καραζάνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 – Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά τη συζήτηση με αριθμό 7499/2015 Αγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά ΒΟΟΜ ΕΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2015 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2015 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2015 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014) της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2015 – Μη επιβολή προσαυξήσεων σε ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς λόγω Τραπεζικής Αργίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2015 – Δωρεά μηχανήματος έργου και φορτηγού οχήματος στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2015 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2015 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 2015-16»

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2015 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2015 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2015 – Παραλαβή της 49/2012 Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη δικλείδων και συσκευών ελέγχου & ασφάλειας στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2015 – Παραλαβή της 18/2012 Μελέτης με τίτλο: «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λιβαδίου Δήμου Θέρμης»(Τοπογραφική μελέτη & μελέτη οδοποιίας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2015 – Παραλαβή της 9/2014 Μελέτης «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Σουρωτής και Αγ. Παρασκευής του Δήμου Θέρμης» (Τοπογραφική μελέτη)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2015 – Σύνδεση του Α.Π.Θ. στη Θέρμη με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης επί της οδού Χαριλάου – Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2015 – Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο « Σωλήνων Μορφής και Ελασμάτων από χάλυβα κατασκευών έτους 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση του δικογράφου της ανακοπής & της αίτησης αναστολής επί του πρώτου εκτελεστού απόγραφου που αφορά στην με αριθμό 4651/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την 23η-06-2015, όπου εκδικάσθηκε η με αριθμό κατ. 12629/2015 αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, των Παπαδόπουλου Αλεξάνδρου, Παπαδοπούλου Χριστίνα, Μάγκου Γεωργίου & Μάγκου Ιγνατίου κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2015 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2015 – Αιτήσεις: το με αριθμό 2528/26-06-2015 αίτημα

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2015 – Αιτήσεις: το με αριθμό 2715/14-07-2015 αίτημα

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2015 – Αιτήσεις: το με αριθμό 2247/24-6-2015 αίτημα

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2015 – Αιτήσεις: το με αριθμό 2248/24-6-2015 αίτημα

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2015 – Αιτήσεις: τα με αριθμό 26929/7-7-2015, 26930/7- 7/2015, 26931/7-7-2015, 26932/7-7-2015, 26933/7-7- 2015, 26934/7-7-2015, 27054/7-7/201, αιτήματα πολιτών για επέκταση του δικτύου άρδευσης στην περιοχή Αγ. Αντωνίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2015 – Απόδοση Πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του
παραπάνω ποσού


ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2015 – Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2015 – Εξέταση του με αριθμό 2919/31-07-2015 αιτήματος υπαλλήλου που αφορά στην άσκηση καθηκόντων του

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015 – Εξέταση του με αριθμό 2760/16-07-2015 αιτήματος υπαλλήλου που αφορά στην άσκηση καθηκόντων του

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2015 – Εφαρμογή του άρθρου 8 της κλαδικής σύμβασης εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2015 – Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και Ελαιολιπαντικων Ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2015 – Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2015 – Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2015 – Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Συστήματος Καταγραφής με Κάμερες Ασφαλείας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2015 – Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της με Α.Π. 11280/19-10-2010 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. που αφορά στην παραχώρηση τμήματος του υπ’αριθ. 1568 δ αγροτεμαχίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2015 – Έγκριση της Μετάβασης Υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΘ στο «1st Capitalization meeting» που αφορά στην κεφαλαιοποίηση του έργου με τίτλο «NETWORKING FOR DRINKING WATERSUPPLY IN ADRIATIC REGION» και στην 1η Τεχνική Συνάντηση με τίτλο «Διαχείριση Μη Ανταποδοτικού Νερού» (NonRevenue Water) αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2015 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2015 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2015 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2015 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2015 – Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαυξήσεων σε εκπρόθεσμους λογαριασμούς

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2015 – Τροποποίηση της 77/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στις « Διακοπές νερού λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2015 – Αναπροσαρμογή χρόνου μίσθωσης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2015 – Εξέταση του με αριθμό 2955/05-08-2015 υπηρεσιακού σημειώματος υπαλλήλου που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.( Αφορά σε ανάκληση της με αριθμό 115/2015 απόφασης η οποία λήφθηκε σε περίοδο εκλογών και λήψη νέας σχετικής απόφασης)

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2015 – Απασχόληση μαθητευόμενων του Ο.Α.Ε.Δ. στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2015 – Έγκριση της με αριθμό 192015 μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο Υπηρεσίες Ελεγκτικής Παρακολούθησης 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2015 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2015 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2015 – Έγκριση αμοιβής Δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2015 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2015 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 2018/2-6-2015 αίτηση του ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2015 – Αιτήσεις: Οι υπ’ αριθ. πρωτ. 3306/14-9-2015 & 3307/14-9-2015 αιτήσεις σύνδεσης, του κ. Κουμεντάκη Γεώργιου και κ. Ζιάκα Αγγελίνας αντίστοιχα

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2015 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2015 – Χρέωση τέλους χρήσης αποχέτευσης σε καταναλωτές χωρίς υδρομετρητή

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2015 – Ανάκληση της με αριθμό 135/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2015 μελέτης με τίτλο «’’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015’’ και έγκριση της με αριθμό 22/2015 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2015 – Έκδοση ακριβούς αντιγράφου προκήρυξης προκειμένου στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών στο Εθνικο Συστήμα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2015 – Τροποποίηση των με αριθμό 5/2015 & 6/2015 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στον Ορισμό επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2015 – Ορισμός χρήστη του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών στο Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2015 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2015 – Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να προβεί σε αγορά κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών της

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2015 – Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να προβεί σε αγορά κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών της

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2015 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου έτους 2015-16

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2015 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Πολυηλεκτρολυτη για την αφυδάτωση της λυματολασπης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2015 – Ασφάλιση απώλειας χρημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2015 – Απόδοση Χ.Ε. Προπληρωμής 80/2015 στο όνομα του υπολόγου Γεωργακούδης Κωνσταντίνος, για την πληρωμή εξόδων Μετάβασης της Τεχνικής Υπηρεσίας στο 1st Capitalization meeting» που αφορά στην κεφαλαιοποίηση του έργου με τίτλο «NETWORKING FOR DRINKING WATERSUPPLY IN ADRIATIC REGION» και στην 1η Τεχνική Συνάντηση με τίτλο «Διαχείριση Μη Ανταποδοτικού Νερού» (NonRevenue Water) αντίστοιχα στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2015 – Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2015 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στην εκδίκαση της υπ αριθμ. 23328/2014 αγωγής με αριθμό 19375/2015 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2015 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στην εκδίκαση της με αριθμό 92/2015 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2015 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2015 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του
παραπάνω ποσού


ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2015 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 2647/6-7-2015 αίτηση του ΚΛΕΠΟΥΣΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2015 – Παράταση σύμβασης Καθαρισμού Απόφραξης & Συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2015 – Τροποποίηση της με αριθμό 78/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στους Διακανονισμούς πληρωμής εκπρόθεσμων οφειλών των λογαριασμών ύδρευσης & άρδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2015 – Απασχόληση σπουδαστών Α.Ε.Ι. στα πλαίσια πρακτικής άσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2015 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2015 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2015 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο ‘Υδρογεωλογική μελέτη υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2015 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2015 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο ‘Υδρογεωλογική μελέτη υδρευτικών γεωτρήσεων στο Τ.Δ. Σουρωτής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2015 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2015 – Παραλαβή της 92014 μελέτης «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Σουρωτής και Αγ. Παρασκευής
του Δήμου Θέρμης» (Υδραυλική μελέτη)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2015 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2015 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2015 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κατακόρυφου
αντλητικού συγκροτήματος»


ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2015 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας Μικροοργανισμών για την ΕΕΛ Θέρμης έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2015 – Ορισμός επιτροπής καταγραφής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. για την ασφάλισή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2015 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2015 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2015 – Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2015 – Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο ‘Υδρογεωλογική μελέτη υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2015 – Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο ‘Υδρογεωλογική μελέτη υδρευτικών γεωτρήσεων στο Τ.Δ. Σουρωτής

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2015 – Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για τη συζήτηση ανακοπής βάσει της 862015 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2015 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου, για τη συζήτηση της αγωγής κατά ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ & την εκδίκαση της με αριθμό 93732015 Ανταγωγής των ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ βάσει των 492015 &762015 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2015 – Ανάκληση εκδίκασης αγωγής και συζήτηση της 212/2015 απόφασης Ε.Ε.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2015 – Απόδοση, εκ νέου, δικαιολογητικών χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 80/08-09-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2015 – Αλλαγή αντισυμβαλλομένων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας και πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας λόγω λύσης και εκκαθάρισης της τελευταίας και μεταφορά της αρμοδιότητας στο Δήμο Προποντίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2015 – Ορισμός μελών για επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου ̈Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης, Αντλιοστασίων και Καταθλιπτικών αγωγών των Οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2015 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 3966/10-11-2015 αίτηση του κ. ΛΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2015 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 4166/24-11-2015 αίτηση της κ. Ντοβόλη Ελένη

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2015 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 3747/22-10-2015 αιτήματος της ΕΣΤΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2015 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 – Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οικονομικού έτους 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2015 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2015 – Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης και Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2015 – Έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για έλεγχο της οικονομικής Χρήσης 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2015 – Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου στην εκδίκαση της με αριθμό 92/2015 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2015 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στην εκδίκαση της με αριθμό 23463/2015 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2015 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού