Αποφάσεις Δ.Σ. 2016

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2016 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2016 – Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2016 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.17187 και τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4257/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ.2880 – Ν 373108

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2016 – Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2016 – Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών έργων

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2016 – Ορισμός επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου έτους 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Επικοινωνίας Αντλιοστασίων – Δεξαμενών-Γεωτρήσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης Και Ελαιολιπαντικών Ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής (Κε.Κο.Προ), της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., της Α’ Θμιας και της Β’ Θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2016 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για τη σύνταξη αγωγής σύμφωνα με την με αριθμό 169/2013 απόφαση Δ.Σ. κατά ̈ΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ̈

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2016 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για τη σύνταξη αγωγής σύμφωνα με την με αριθμό απόφαση 1532014 Α.Δ.Σ. κατά ̈ΚΩΝΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Α.Ε. ̈, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2016 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη συζήτηση της με αριθμό 16411/2015 αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2016 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη συζήτηση της με αριθμό 12/2016 αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2016 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2016 – Διόρθωση Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016 – Ψήφιση Πιστώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2016 – Μείωση χρέωσης επέκτασης δικτύου ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 – Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2016 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016 – Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με σκοπό την πρακτική τους άσκηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2016 – Παραλαβή της 81/2011 Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Λιβαδίου» (Τοπογραφική & υδραυλική μελέτη)

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2016 – Συμμετοχή της ΔΕΥΑ Θέρμης, ως εταίρος, στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Interreg V-A “GREECE – BULGARIA 2014‐2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2016 – Λύση σύμβασης ανάθεσης εργασιών για την «Αποξήλωση και Περιβαλλοντική Διάθεση Αγωγών Αμιοντοτσιμέντου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2016 – Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης προκειμένου στην άσκηση ή μη ένδικων μέσων σχετικά με την με αριθμό 15/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2016 – Έγκριση δαπανών συμμετοχής υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ στο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώθηκε στην Αθήνα με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού – Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» την 26η & 27η Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «TheHUBEvents», από την ‘Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2016 – Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2016 – Δέσμευση ποσού πληρωμής ημερήσιας αποζημίωση για την μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων στην 1st Capital- ization meeting» που αφορά στην κεφαλαιοποίηση του έργου με τίτλο «NETWORKING FOR DRINKING WATERSUPPLY IN ADRIATIC REGION» και την 1η Τεχνική Συνάντηση με τίτλο «Διαχείριση Μη Ανταποδοτικού Νερού» (NonRevenue Water)

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2016 – Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης από Καθηγητή Εργατικού Δικαίου σχετικά με την έφεση κατά της πρωτόδικης με αριθμό 46512015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2016 – αραλαβή της 1/2016 Μελέτης με τίτλο: «Υδρογεωλογική Μελέτη Υδρευτικών Γεωτρήσεων στο Δ.Δ.Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αντιδραστηρίων για τη λειτουργία του χημικού εργαστηρίου έτους 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2016 – Λήψη σχετικής απόφασης για την αποδοχή γνωμοδότησης νομικού συμβούλου (αποφ. αναθ. 24/2016), που αφορά στην άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθ.15/2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης περί προσδιορισμού αποζημίωσης για την χρήση οικοπεδικού χώρου ιδιοκτησίας Αφών Αποστόλου στον οποίο είναι εγκαταστημένο αντλητικό μηχάνημα ύδατος

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2016 – Τροποποίηση της με αριθμό 4/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά στον «Ορισμό επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2016 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2016 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2016 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2016 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2016 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Καινούργιου Ελαστικοφόρου Φορτωεκσκαφέα»

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2016 – Αίτημα κατοίκων Δ.Ε. Τριλόφου που αφορά στην απαλλαγή χρέωσης χρήσης αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2016 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2016 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2016 – Αιτήσεις: «Εξέταση του με αριθμό 429/22-02-2016 αιτήματος αποζημίωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2016 – Αιτήσεις: «Εξέταση του με αριθμό 752/21-03-2016 αιτήματος αποζημίωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2016 – Εξέταση της με αριθμό 1327/4-5-2016 ένστασης της εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. κατά της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Αυτοκινούμενου Ελαστικοφόρου Φορτωτή – Εκσκαφέα’

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2016 – Έγκριση των πρακτικών διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2016 – Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών μετάβασης υπαλλήλων στην 27η Τακτική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2016 – Παραλαβή της 59/2015 Μελέτης «Τοπογραφικές μελέτες ελέγχου ιδιοκτησίας γεωτρήσεων (Θέσεις
υδροληψίας) Δ. Θέρμης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών
Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2016 – Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2016 – Αιτήσεις: «Εξέταση του με αριθμό 999/5-4-2016 αιτήματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2016 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού από το Κάτω Σχολαρι στη Καρδία, περιοχή Τακαν» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2016 – Υποβολή Πρότασης στο Επ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση Και Προστασία Του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) για το Έργο «Αντικατάσταση Αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στη Κάρδια, Περιοχή Τακαν» και Σύναψη Σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2016 – Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2016 – Έγκριση δαπανών συμμετοχής υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ στο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώθηκε στη Λάρισα με θέμα : “Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α.”, από την ‘Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας και καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Εργαλείων και Αναλωσίμων τους και Εργαλείων Χειρός Έτους 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2016 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη συζήτηση της με αριθμό 64/2006 προσφυγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2016 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2016 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1095/12-4-2016 αίτηση των ΠΑΠΑΖΩΗ ΣΥΜΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2016 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 4029/16-11-2015 αίτηση του κ. Παπουτσόπουλου Βασιλείου

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2016 – Έγκριση της με αριθμό 221/2016 απόφασης του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2016 – Διαμόρφωση κεφαλαίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης λόγω της προσαρμογής με βάση της Ε.Λ.Π. των εισφερόμενων παγίων του πρώην Δήμου Βασιλικών σε επιχορηγούμενα και μη πάγια

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2016 – Αναπροσαρμογή χρόνου μίσθωσης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2016 – Καταστροφή πάγιου περιουσιακού στοιχείου

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με τίτλο ̈ «Προμήθεια Κλειστού Van Οχήματος Ύδρευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με τίτλο ̈ «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Χημικού Εργαστηρίου έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2016 – Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών μετάβασης υπαλλήλων στην 27η Τακτική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2016 – Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2016 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2016 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2016 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης(αρ. μελ.:26/2016) για την εκτέλεση του έργου «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Θέρμης» προϋπολογισμού 1.298.600,00€ χωρίς ΦΠΑ. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2016 – Υποβολή Πρότασης στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ) για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Διαρροών (Τηλεέλεγχος- Τηλεχειρισμός), Παρακολούθησης και Αυτόματου Ελέγχου Υδραυλικών και Λειτουργικών Παραμέτρων Κεντρικού Συστήματος Τροφοδοσίας Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Θέρμης» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2016 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2016 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Υδρομέτρων 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2016 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2016 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Χυτών Εξαρτημάτων Έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2016 – Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με αριθμό 1 –Αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καινούργιου Ελαστικοφόρου Φορτωεκσκαφέα»

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2016 – Εφαρμογή του άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2016 – Ορισμός Συμβολαιογράφου για την διενέργεια της μεταβίβασης ενός μηχανήματος έργου και ενός φορτηγού οχήματος από το Δήμο Θέρμης στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2016 – Απασχόληση σπουδαστών Α.Ε.Ι. στα πλαίσια πρακτικής άσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με τίτλο: Προμήθεια άμμου έτους 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2016 – Έγκριση της με αριθμό 278/2016 απόφασης Προέδρου σχετικά με την κατάθεση ενώπιον του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προσφυγής και τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη & κατάθεση αυτής

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2016 – Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης βάσει της 61/2016 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2016 – Εξέταση της με αριθμό 2629/03-08-2016 ένστασης κατά του Πρακτικού 1 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016» και έγκριση αυτού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2016 – Αντικατάσταση Πάγιου Ποσού προς Ταμειακή Εξυπηρέτηση του Ταμείου Μικρας λόγω κλοπής

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2016 – Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με αριθμό 2&3 –Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2016 – Έγκριση πρόσθετης πράξης επί της σύμβασης «Για την ετήσια καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με την αποχέτευση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θέρμης στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2016 – Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με αριθμό 2 –Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καινούργιου Ελαστικοφόρου Φορτωεκσκαφέα»

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2016 – Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τη μίσθωση ή σύσταση δουλείας χρήσης ή άλλου ενοχικού δικαιώματος για χρήση αρδευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο τρίτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2016 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2016 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 2775/22-8-2016 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2016 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2016 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2016 – Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Χυτών Εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2016 – Ψήφιση Πίστωσης για την ηλεκτροδότηση της υδρευτικής γεώτρησης Δ.Δ. Θέρμης περιοχή EUROTECH, Δ.Ε.Θέρμης ΔΉΜΟΥ Θέρμης ΝΟΜΟΎ Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2016 – Ψήφιση Πίστωσης για την επαύξηση ισχύος στο αντλιοστάσιο ύδρευσης «Στέρνα» Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2016 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2016 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2016 – Υποβολή Πρότασης στο Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία” στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 “Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων” ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: “Υποδομές Βελτίωσης της Ποιότητας και Διασφάλισης της Ποσότητας Πόσιμου Νερού” για το Έργο «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αγ. Αντώνιου» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2016 – Υποβολή Πρότασης στο ΕΠ “Κεντρική Μακεδονία” στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 “Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων” ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: “Υποδομές Βελτίωσης της Ποιότητας και Διασφάλισης της Ποσότητας Πόσιμου Νερού” για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Διαρροών (Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός), Παρακολούθησης και Αυτόματου Ελέγχου Υδραυλικών και Λειτουργικών Παραμέτρων Κεντρικού Συστήματος Τροφοδοσίας Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Θέρμης» και σύναψη σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2016 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2016 – Υποβολή αιτήματος προς στο Δήμο Θέρμης με θέμα τη μετακίνηση υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2016 – Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή κλειστών προσφορών προκειμένου να επιλεγούν Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για οικονομικό έλεγχο της
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2015 και έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2016 – Έγκριση Τευχών δημοπράτησης για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος και Γαλακτώματος έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2016 – Έγκριση Πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016’

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2016 – Τοποθέτηση τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών (P.O.S.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2016 – Μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2016 – Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τη μίσθωση ή σύσταση δουλείας χρήσης ή άλλου ενοχικού δικαιώματος για κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο τρίτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2016 – Έγκριση μετάβασης υπαλλήλων στην Περιφερειακή συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. Μακεδονίας και Θράκης στις Σέρρες την 18η/11/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2016 – Εξουσιοδότηση Προέδρου, προκειμένου στην έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλ.π., σύμφωνα με τον ν4336/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2016 – Έγκριση Βεβαίωσης Εκτέλεσης Εργασιών Υπηρεσίες Ελεγκτικής Παρακολούθησης 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2016 – Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος»

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2016 – Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών ΕΕΛ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2016 – Δέσμευση πίστωσης προκειμένου στην καταβολή αμοιβής στην ΑΝΕΘ στα πλαίσια υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την πράξη (έργο) «Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης, Αντλιοστασίων και Καταθλιπτικών Αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2016 – Δέσμευση πίστωσης προκειμένου στην προμήθεια πλαστικών σωλήνων & εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2016 – Δέσμευση πίστωσης προκειμένου στην καταβολή υποχρεωτικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2016 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2016 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2016 – Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Έλεγχου Διαρροών (Τηλεελεγχος-Τηλεχειρισμός), Παρακολούθησης και Αυτόματου Ελέγχου Υδραυλικών και Λειτουργικών Παραμέτρων Κεντρικού Συστήματος Τροφοδοσίας Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2016 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 3810/14-10-2016 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2016 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 4039/31-10-2016 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2016 – Ορισμός επιτροπής καταγραφής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. για την ασφάλισή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2016 – Αποστολή ληξιπρόθεσμων οφειλών στις αρμόδιες ΔΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2016 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2016 – Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οικονομικού έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2016 – Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2016 – Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικων Ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2016 – Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αναλωσίμων για τη λειτουργία του Χημικού Εργαστηρίου έτους 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2016 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη συζήτηση α) Προδικαστικού Συμβιβασμού ή και ενδεχόμενου αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής της με Αριθμό 9575/2016 αίτησης στη Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας ενώπιον Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και β) συζήτησης της παραπάνω αίτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2016 – Έγκριση αμοιβής δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2016 – Έγκριση καταβολής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2016 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2016 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2016 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2016 – Αιτήσεις: η με αριθμό 4227/10-11-2016 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2016 – Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2016 – Δέσμευση πίστωσης προκειμένου στην καταβολή υποχρεωτικών δαπανών και δαπανών αναθέσεων παρελθόντων ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2016 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2016 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2016 – Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης, Δ.Ε. Μίκρας και Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2016 – Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2016 – Ανάθεση υπηρεσιών ανάγνωσης και καταμέτρησης των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2016 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη συζήτηση προσφυγής του Δήμου Προποντίδας κατά της με αριθμό 18362+17840/29-09-2016 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ενώπιον της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρ. 152 του ν 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2016 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη συζήτηση της με αριθμό 36893/24-12-2012 αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής έργου με τίτλο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ) ΑΓΡ.Ν.ΡΥΣΙΟΥ ΔΕ Δ.ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 8.830.00 (ΠΛΕΟΝ Φ.ΠΑ.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 2.850,00 (ΠΛΕΟΝ Φ.ΠΑ.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΥΡΩ 31.148,46 με Φ.Π.Α. 23%»

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 6.990.00 (ΠΛΕΟΝ Φ.ΠΑ.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2014 4.450.00 (ΠΛΕΟΝ Φ.ΠΑ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 4.050.00 (ΠΛΕΟΝ Φ.ΠΑ.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2016 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2016 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2016 – Έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για έλεγχο της οικονομικής Χρήσης 2015 & 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2016 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού