Αποφάσεις Δ.Σ. 2017

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2017 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2017 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2017 – Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για την πράξη «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής & συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2017 – Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» για την πράξη «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2017 – Βεβαίωση κατανάλωσης σε κατεστραμμένους υδρομετρητές λόγω παγετού

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2017 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2017 – Ψήφιση δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2017 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2017 – Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών, αξιολόγησης ενστάσεων και παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2017 – Ορισμός επιτροπής για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας επιλογής προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2017 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2017 – Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με σκοπό την πρακτική τους άσκηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2017 – Απασχόληση μαθητευόμενων του Ο.Α.Ε.Δ. στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2017 – Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2017 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2017 – Ορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2017 – Παράταση μετακίνησης υπαλλήλων από το Δήμο Θέρμης & τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2017 – Εφαρμογή του άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2017 – 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2017 – Λήψη σχετικής απόφασης για την πληρωμή της δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπ. Οικονομικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, ΕΥΔ/ΕΠ.ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ, που αφορά στο έργο « Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης , αντλιοστασίων & καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης και ψήφιση πίστωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2017 – Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης προκειμένου στην άσκηση ή μη ένδικων μέσων σχετικά με την με αριθμό 3000/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2017 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου στην υποβολή και συζήτηση προτάσεων για την με αριθμό 970/2016 αγωγή της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά χρεοφειλετών της

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2017 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου στην υποβολή και συζήτηση προτάσεων για την με αριθμό 16386/2016 αγωγή της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά χρεοφειλετών της

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Υδρομέτρων έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2017 – Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και ορισμός μελών εκπροσώπησης της Επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2017 – Τροποποίηση της με αριθμό 8/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών, αξιολόγησης ενστάσεων και παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2017 – Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τις με αριθμό 7/2017, 9/2017 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στον ορισμό εκπροσώπων (μελών Δ.Σ.) στις επιτροπές:- παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87- για την ευθύνη τήρησης της όλης διαδικασίας επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2017 – Ορισμός εκπροσώπου της Επιχείρησης για την διεκπεραίωση των Τραπεζικών Συναλλαγών

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017 – Ορισμός εκπροσώπου της Επιχείρησης στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2017 – Καταβολή αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2017 – Καθορισμός αρμοδιοτήτων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και καταβολή αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2017 – Ορισμός υπευθύνου για την Οικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης και την υπογραφή Χρηματικών
Ενταλμάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2017 – Ορισμός γραμματέως Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2017 – Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2017 – Ορισμός εκπροσώπων σε προγραμματικές συμβάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2017 – Ορισμός επιτροπής αυτοψίας ζημιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2017 – Παραλαβή της 22015 μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΟΥΡΩΤΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2017 – Έγκριση της με αριθμό 27/2017 απόφασης Προέδρου σχετικά με την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του ΙΑ’ Τμήματος Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης που αφορά σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική στήριξη αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2017 – 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2017 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 672/1-3-2017 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2017 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 4658/9-12-2016 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2017 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 4621/07-12-2016 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2017 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 619/23-2-2017 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2017 – Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης προκειμένου στην άσκηση ή μη ένδικων μέσων σχετικά με την με αριθμό 1010/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2017 – Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2017 – Έγκριση της με αριθμό 5/2017 μελέτης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2017 – Ανάκληση της με αριθμό 17/2017 απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εφαρμογή του άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης των Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σωλήνων Μορφής και ελασμάτων από χάλυβα κατασκευών 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2017 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2017 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εντός του οικισμού Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2017 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2017 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου και Τευχών Δημοπράτησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2017 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2017 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2017 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2017 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2017 – Επιλογή Υδρονομέων άρδευσης για τις Τ.Κ. Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων βάσει της 1340/19-04-2017 2ης ανακοίνωσης και πρόσληψη αυτών όπως είχε αρχικά καθοριστεί με την με αριθμό 15/2017 ΑΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2017 – 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2017 – Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών μετάβασης υπαλλήλων στην 28η Τακτική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2017 – Ανάθεση σύνταξης της Μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης όμβριων οικισμού Κ. Σχολαρίου και Τευχών Δημοπράτησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2017 – Ανάθεση σύνταξης της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εντός του οικισμού Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2017 – Λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 1010/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την με αριθμό 64/2006 προσφυγή »

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2017 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην παροχή γνωμοδότησης για την συνέχιση των ένδικων μέσων (αγωγή) της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά χρεοφειλέτη της

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2017 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 3706/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την με αριθμό 32366/2012 αρχική αγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της με αριθμό κατάθεσης 18628/2014 κλήση επί της κύριας αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2017 – Ανάθεση συμβολαιογράφου σύστασης δουλείας χρήσης ή άλλου ενοχικού δικαιώματος (μίσθωση)στο με αριθμό 154α αγροτεμάχιο Σουρωτής

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2017 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2017 – Αναπροσαρμογή χρόνου μίσθωσης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2017 – Αποδοχή δωρεάς μηχανήματος έργου στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2017 – Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2017 – Δέσμευση πίστωσης Κ.Α. 67-04-00-0002 με τίτλο: ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ( ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ) προκειμένου στην καταβολή αμοιβής στην Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2017 – Δέσμευση πίστωσης Κ.Α. 64-12-00-0000 με τίτλο: ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ προκειμένου στην καταβολή εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ σύμφωνα με την με αριθμό 134/2016 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2017 – Δέσμευση πίστωσης Κ.Α. 64-01-01-0000 με τίτλο: ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ προκειμένου στην καταβολή εξόδων δικηγόρου για την για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην εκδίκαση της με αριθμό 12623/2015 Αγωγής κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2017 – Παράταση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2017 – Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2017 – Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών μετάβασης του Προέδρου και υπαλλήλων στην 28η Τακτική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2017 – Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2017 – Τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν. 4178/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2017 – 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2017 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2017 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών (Πάγια προκαταβολή) και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2017 – Αιτήσεις: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1738/17-5-2017 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2017 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2017 – Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αρ.1-Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2017 – Έγκριση πρόσθετης πράξης σύμβασης και διακανονισμού οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α..Θ. προς την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2017 – Έγκριση της με αριθμό 109/2017 απόφασης Προέδρου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της με αριθμό 7334/2017 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2016»


ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 2016 3.880,00€ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2017 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2017 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών (Πάγια προκαταβολή) και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2017 – 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2017 – Αποδοχή της ΔΕΥΑ Θέρμης, ως εταίρος, για την υλοποίηση του έργου «Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems – WA- TER RESCUE» στο πρόγραμμα Interreg V-A “GREECE – BULGARIA 2014‐2020” και χρησιμοποίηση άτοκου τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες του έργου

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2017 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2017 – Αίτημα υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α’)

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2017 – Το με αριθμό 2901/01-08-2017 αίτημα υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2017 – Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μεταλλικών Ειδών Συντήρηση Δικτύων Έτους 2017» και κατακύρωση της σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2017 – Έγκριση όρων σύστασης σύμβασης δουλείας άντλησης ύδατος στο υπ’ αριθμ. 154α αγροτεμάχιο Τ.Δ.Σουρωτής

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2017 – Αποδοχή της απόφασης Ένταξης της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2017 – Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για το έργο Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης ΣΑΕ 27512017

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2017 – Αποδοχή της απόφασης Ένταξης της Πράξης :«Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα -Β’ φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5003853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2017 – Αποδοχή της απόφασης Ένταξης της Πράξης :«Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα» με Κωδικό ΟΠΣ 5004104 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου 2016-17»

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2017 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί στην άσκηση ένδικών ή μη μέσων κατά της με αριθμό 1048/2017 απόφασης Δημάρχου Προποντίδας & του με αριθμό 4376/2017 Βεβαιωτικού Καταλόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2017 – Διαγραφή εκ παραδρομής λανθασμένης βεβαίωσης χρεών σε καταναλωτή που απεστάλλει στη Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης προς είσπραξη

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2017 – Ανάκληση της με αριθμό 148/2015 απόφασης σχετικά με «Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να προβεί σε αγορά κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών της»

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2017 – 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2017 – Δεσμεύσεις προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2017 – Αναφορά παράνομης υδροληψίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2017 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2017 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2017 – Υποβολή αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μίκρας έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Βασιλικών έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2017 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2017 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών(Πάγια Προκαταβολή) και ορισμός υπευθύνου
για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού


ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2017 – 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2017 – Δέσμευση πιστώσεων προκειμένου στην καταβολή υποχρεωτικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2017 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών Ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2017 – Έγκριση πρακτικού με αριθμό 1, διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2017 – Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απογραφής περιουσίας της Υπηρεσίας άρδευσης του Δήμου Θέρμης με σκοπό την εκτίμηση αυτών και την υπαγωγή τους στην περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης βάσει του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 8& 9 του Ν. 1069/1980

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2017 – Αύξηση πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση του ταμείου της Δ.Ε. Μίκρας και αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2017 – Αποδοχή γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2017 – Αποδοχή γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της 3000/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2016 2.456,15€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ.ΓΙΑΝΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Ν.ΡΥΣΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σωλήνων και Συναφών Υλικών Αποχέτευσης Έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2017 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2017 – 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2017 – Δεσμεύσεις Κ.Α προϋπολογισμού έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2017 – Διαγραφή εκ παραδρομής λανθασμένης βεβαίωσης χρεών σε καταναλωτή που απεστάλλει στη ΔΟΥ προς είσπραξη

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2017 – Αιτήσεις: Η με αριθμό 18-08-2017 αίτηση απαλλαγής από τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης στο Τ.Δ. Τριλόφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2017 – Αποδέσμευση ποσού από τους Κ.Α. 64-07-00- 0000 & 54-02-02-0623

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2017 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και πρόσληψη των υποδειχθέντων ατόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2017 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου στην παροχή νομικών συμβουλών

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2017 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2017 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών(Πάγια Προκαταβολή) και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2017 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί στην σύνταξη και υποβολή προσφυγής κατά των με αριθμούς Μ 744/2017 Πράξης Επιβολής Εισφορών και Μ 796/2017 Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης του ΕΦΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2017 – Δεσμεύσεις Κ.Α προϋπολογισμού έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2017 – Υποβολή αίτησης, εκ νέου, στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2017 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2017 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2017 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Μελέτη καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από νέα γεώτρηση νοτίως των Βασιλικών προς τη δεξαμενή στην περιοχή «Αϊ-Γιάννη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2017 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2017 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2017 – Ανάθεση σε δικηγόρο διενέργειας έρευνας στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς προκειμένου στην διερεύνηση του ιδιοκτησιακού, νομικού καθεστώτος και σχετική καταλληλότητας αγροτεμαχίων προκειμένου στη εκτέλεση του έργου «Ύδρευση Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Θέρμης, Δ. Θέρμης, ΠΕ Θεσσαλονίκης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2017 – Ορισμός Συμβολαιογράφου για την διενέργεια της μεταβίβασης μηχανήματος έργου από το Δήμο Θέρμης στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με τίτλο: Προμήθεια καινούριου Ελαστικοφόρου Φορτωεκσκαφέα

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με τίτλο: Προμήθεια ελαστικών έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με τίτλο: Προμήθεια ελαστικών έτους 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2017 – 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2017 – Αιτήσεις: η με αριθμό …./30-10-2017 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2017 – Λογιστική τακτοποίηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2017 – Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2017 – Έγκριση πρακτικών προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2017 – Παρακράτηση εδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2017 – Ανανέωση σύμβασης προκειμένου στη χρήση μηχανημάτων P.O.S. της Τράπεζας Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2017 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2017 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Μελέτη δικτύου όμβριων υδάτων οδού Αγ. Όρους Δ.Θέρμης’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2017 – Ορισμός επιτροπής καταγραφής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. για την ασφάλισή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2017 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2017 – Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οικονομικού έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2017 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και πρόσληψη των υποδειχθέντων ατόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2017 – Ορισμός ομάδας έργου της συγχρηματοδοτούμενης πράξης από τη ΔΕΥΑ Θέρμης, ως εταίρος, για την υλοποίηση του προγράμματος Interreg V-A “GREECE – BULGARIA 2014‐2020” με τίτλο ‘Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική χρήση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού – WATER RESCUE

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2017 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου και Τευχών Δημοπράτησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2017 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εντός του οικισμού Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2017 – Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2017 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2017 – Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης, Δ.Ε. Μίκρας και
Δ.Ε. Βασιλικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2017 – 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2017 – Αιτήσεις: η με αριθμό 5816/30-11-2017 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2017 – Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Water resources efficiency and conser- vative use in drinking water supply systems – WATER RES- CUE» (“Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική ζήτηση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού – WATER RES- CUE”) στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Θεματικό Στόχο 06, Επενδυτική Προτεραιότητα 6f και Ειδικό Στόχο 6, στο πρόγραμμα Interreg V-A “GREECE – BULGARIA 2014‐2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2017 – Αναπροσαρμογή Τιμολογιακής Πολιτικής

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2017 – Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018»