Αποφάσεις Δ.Σ. 2018

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2018 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2018 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2018 – Χρήση των Κ.Α. 35 & 53 προϋπολογισμού έτους 2018 στην χρήση του έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2018 – Υποβολή αίτησης, εκ νέου, στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2018 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2018 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2018 – Ορισμός επιτροπών α)διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών, β)αξιολόγησης ενστάσεων, γ)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, δ)παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2018 – Ορισμός διαχειριστή ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2018 – Μετακίνηση Υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2018 – Συνέχιση απασχόλησης υπαλλήλου της επιχείρησης που προσλήφθηκε μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ από την κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες(Α.Μ.Ε.Α.) και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2018 – Ορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2018 – Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια Χυτών Εξαρτημάτων έτους 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2018 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην κατάθεση προτάσεων επί της αγωγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 41266/2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά χρεοφειλέτη της
επιχείρησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2018 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης όπου θα συζητηθεί η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 41933/2017
αγωγή κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης


ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2018 – Έγκριση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος προκειμένου στην επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης χρήσης 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2018 – Ανάθεση σύνταξης της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από νέα γεώτρηση νοτίως των Βασιλικών προς τη δεξαμενή στην περιοχή «Αϊ- Γιάννη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2018 – Ανάθεση σύνταξης της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων οδού Αγ. Όρους Δ. Θέρμης’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2018 – Έγκριση της με αριθμό 1/2018 μελέτης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2018 – Έγκριση της με αριθμό 33/2017 μελέτης για την ανάθεση εργασιών με τίτλο με τίτλο «Υπηρεσία εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης στο αποχετευτικό δίκτυο οικισμών του
Δήμου Θέρμης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2018 – Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση εργασιών με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2018 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2018 – Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με σκοπό την πρακτική τους άσκηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2018 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Προμήθειας Υγρών Καυσίμων Κίνηση Και Θέρμανσης Και Ελαιολιπαντικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2018 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2018 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΥΡΩ 31.421,35 με Φ.Π.Α. 24%»

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2018 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεώτρησης
́Κούκος ́ Σουρωτής


ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2018 – Ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής μεθόδου Βιοενίσχυσης στο αποχετευτικό δίκτυο οικισμού Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2018 – Καθορισμός δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 2378/2018 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 1852/2018 αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 03/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Καθαρισμός Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο « Εκσκαφές, Αποκατάσταση Πεζοδρομίων & Οδικού Δικτύου σε Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο “Εκσκαφές, Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Οδικού Δικτύου σε Δ.Ε. Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες Ελέγχου & Ρυθμίσεων Αυτοματισμών & Επικοινωνιών Εγκαταστάσεων Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικων Βλαβών Αντλιοστασίων Δ.Ε Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικων Βλαβών Αντλιοστασίων Δ.Ε Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικων Βλαβών Αντλιοστασίων Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συνδέσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης σε όλα τα Δ.Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Τεκμηρίωση Τεχνικών Φακέλων Νέων Συνδέσεων Αποχέτευσης Τριλόφου Καρδίας» B’ Φάση»

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Έλεγχος Πόσιμου Νερού ΔΕ Μίκρας 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Έλεγχος Πόσιμου Νερού ΔΕ Βασιλικών 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Έλεγχος Πόσιμου Νερού και Λυμάτων ΔΕ Θέρμης 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2018 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2018 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2018 – 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2018 – Αιτήσεις: Τροποποίηση της 7.2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2018 – Έγκριση πρακτικού με αριθμό 1, ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2018 – Έγκριση πρακτικού με αριθμό 1 διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2018 – Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια, και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελεγχου Απωλειών, Υδατικού Ισοζυγίου και Ποιότητας σε Ζώνες του Υφιστάμενου Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής του Νερού ΔΕ Θέρμης του Δήμου Θέρμης» προϋπολογισμού 917.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών προκειμένου στην εναρμόνιση της Δ.Ε.Υ.Α. με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2018 – Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας ανάγνωσης και καταμέτρησης των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο « Εκσκαφές, Αποκατάσταση Πεζοδρομίων & Οδικού Δικτύου σε Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2018 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο « Εκσκαφές, Αποκατάσταση Πεζοδρομίων & Οδικού Δικτύου σε Δ.Ε. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Καθαρισμός Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Έλεγχος Πόσιμου Νερού ΔΕ Μίκρας 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Έλεγχος Πόσιμου Νερού ΔΕ Μίκρας 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Έλεγχος Πόσιμου Νερού και Λυμάτων ΔΕ Θέρμης 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες Ελέγχου & Ρυθμίσεων Αυτοματισμών & Επικοινωνιών Εγκαταστάσεων Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2018 – Ανάθεση προμήθειας οικοδομικών Υλικών 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εκτέλεσης εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2018 – Αιτήσεις «Η με αριθμό 5121/08-11-2018 αίτηση»

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2018 – Υποβολή πρότασης στο ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014- 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» για την πράξη «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2018 – Υποβολή πρότασης στο ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014- 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» για την πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2018 – Εξέταση της με αριθμό 1040/15-03-2018 ένστασης, της εταιρείας CITIPOST IKE, επί της 51.2018 ΑΔΣ & του με αριθμό 1 Πρακτικού του διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2018 – Διαγραφή Προσαυξήσεων Λογαριασμών Άρδευσης 2017 Ν. Ραιδεστού

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2018 – Έγκριση Πρακτικού 1, Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με τίτλο: «Επισκευή ναλυτικών Συγκροτημάτων Γεωτρήσεων & Αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2018 – Επιλογή και πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2018 – Έγκριση της Μετάβασης Υπαλλήλων της ΔΕΥΑΘ στην 51η Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης IFAT 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2018 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2018 – Μετάταξη υπαλλήλου από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς στη ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2018 – Ορισμός στατιστικού ανταποκριτή για την διαχείριση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2018 – Έγκριση του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για έλεγχο της οικονομικής Χρήσης 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών προκειμένου στην εναρμόνιση της Δ.Ε.Υ.Α. με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2018 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο «Τεκμηρίωση Τεχνικών Φακέλων Νέων Συνδέσεων Αποχέτευσης Τριλόφου Καρδίας» B’ Φάση

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2018 – Αναπροσαρμογή χρόνου μίσθωσης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2018 – Ανάθεση υπηρεσίας ανάγνωσης και καταμέτρησης των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικων Βλαβών Αντλιοστασίων Δ.Ε Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικων Βλαβών Αντλιοστασίων Δ.Ε Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικων Βλαβών Αντλιοστασίων Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συνδέσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης σε όλα τα Δ.Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτης με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤ. ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΤΣΙΜΠΑ’ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Μελέτη δικτύου όμβριων υδάτων οικισμού Ταγαράδων Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2018 μελέτης με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN και αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 92018 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2014»

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2018 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Λογισμικού Ύδρευσης 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2018 – Έρευνα τίτλων στα Κτηματολογικά Γραφεία Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης, έκδοση κτηματολογικού φύλλου, αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματογραφικού διαγράμματος για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190432306009/0/0 και για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 191042913073/0/0

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2018 – Εξέταση της με αριθμό 1242/30-03-2018 ένστασης, της εταιρείας CAPRARI HELLAS AE, επί της 73.2018 ΑΔΣ για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Επισκευή Αντλητικών Συγκροτημάτων Γεωτρήσεων & Αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2018 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2018 – Έγκριση πρακτικών 2& 3 διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018» και κατακύρωση της σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2018 – Έγκριση των με αριθμό 2 & 3 πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: προμήθεια με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2018 – 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2018 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2018 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2018 – Πρόσληψη προσωπικού βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2018 – Παράταση της με αριθμό 870/16-03-2017 σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2018 – Έγκριση πρακτικών 2 & 3 διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2018» καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και του τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2018 – Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2018» και του τρόπου εκτέλεσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2018 – Θέμα:Ανάθεσηςτης’Μελέτηςδικτύουόμβριωνυδάτων οικισμού Ταγαράδων Δ. Θέρμης’

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2018 – Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη ‘Μελέτη κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Κ.Σχολαρίου’

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2018 – Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη ‘Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης, (MASTERPLANS) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφαλείας Νερού’

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης του έργου ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2018 – Πραγματοποίηση δαπάνης και δέσμευσης για τη δημοπράτηση του έργου ‘Αποχέτευση όμβριων οικισμού Κ.Σχολαρίου’

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2018 – Ορισμός εκπροσώπων προκειμένου στη συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην 29η Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2018 – Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2018 – Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής νομικών συμβουλών αναφορικά με τις παροχές της ΣΣΕ των υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2018 – Ανάθεση σε δικηγόρο προκειμένου στην παροχή γνωμοδότησης για την συνέχιση ή μη ένδικων μέσων
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά χρεοφειλέτη της


ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2018 – Ανάθεση σε δικηγόρο διενέργειας έρευνας τίτλων σε αρμόδιους φορείς και σύναψης μισθωτηρίων συμβολαίων προκειμένου στην αδειοδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2018 – Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού των επιχορηγούμενων έργων

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2018 – 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2018 – Αποδοχή γνωμοδότησης προκειμένου στην άσκηση ή μη περαιτέρω ένδικων ενεργειών επί της ……….2018 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2018 – Παράταση του χρόνου σύμβασης ανάθεσης εργασιών εναρμόνισης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (gdpr)

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2018 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης» ΑΑ 1 της πράξης ”Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα” με κωδ. ΟΠΣ 5004104

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2018 – Τροποποίηση άρθρων της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Θέρμης για την εκτέλεση του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2018 – Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης, Αντλιοστασίων και Καταθλιπτικών Αγωγών των Οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2018 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης ‘MASTER PLAN & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2018 – Παράταση σύμβασης «Υποχλωριώδους Νατρίου 2017-2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2018 – Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής νομικών συμβουλών επί της από ……/2018 πράξεως της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προκειμένου που αφορά στη συζήτηση της αιτήσεως του κ. ………

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2018 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2018 – Ορισμός αναπληρωτή γραμματέα Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2018 – Παραλαβή της Μελέτης με «Σύνταξη Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (MasterPlans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφαλείας Νερού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2018 – Υποβολή πρότασης στο ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014- 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» για το έργο «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θέρμης» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2018 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο « Επικαιροποίηση μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Κ. Σχολαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2018 – Ανάθεση διαχείρισης στερεών αποβλήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2018 – Επικαιροποίηση μελέτης Ε.Ε.Λ. Δ.Δ. Κ. Σχολαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2018 – Εφαρμογή του άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2018 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Χυτοσιδηρά αποχέτευσης έτους 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Αξιοποίηση Αρδ. Γεώτρησης ‘Τσιμπά’ Κ. Σχολαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2018 – Έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ JET ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2018 – Αποδοχή νομικών συμβουλών επί της ………3.2018 πράξεως της Προέδρου του Τριμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2018 – Επίδοση της με αριθμό …………2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στην …………

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2018 – Απόδοση Δικαιολογητικών Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για την μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων όπως αυτή είχε εγκριθεί με την με αριθμό 76/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2018 – Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Πρόσκληση ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» του Άξονα Προτεραιότητας: ‘Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων’ για το έργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2018 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2018 – Ενημέρωση και παραλαβή εκθέσεων διαχειριστικού ελέγχου ορκωτών λογιστών για τις χρήσεις 2015 & 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2018 – Απασχόληση και καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Υποβολή αίτησης, εκ νέου, στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2018 – Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΙΓΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» με κωδικό MIS 5001537 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2018 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ασφαλτομιγμάτων έτους 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2018 – Έγκριση της με αριθμό 16/2018 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2018 – Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου αναφορικά με τις παροχές της ΣΣΕ των υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2018 – Ανάθεση έρευνας ιδιοκτησιακού καθεστώτος αγροτεμαχίων που αφορούν το έργο “Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2018 – Απασχόληση και καθορισμός αριθμού μαθητευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για το σχολικό έτος 2018-2019 στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2018 – Ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας-Εφαρμογή άρθρου 8 ΚΣΣΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2018 – Διαχείριση οφειλών ακινήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2018 – Επιστροφή βεβαιωθέντων στη Δ.Ο.Υ. οφειλών το από 13- 06-2018 έγγραφο του τμήματος Καταναλωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2018 – Επιστροφή βεβαιωθέντων στη Δ.Ο.Υ. οφειλών το από 18-06-2018 έγγραφο του τμήματος Καταναλωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2018 – Σύνδεση ακινήτου με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης –Πολυγύρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2018 – 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2018 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2018 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2018 – Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για τη δυνατότητα καταγγελίας σύμβασης υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2018 – Δέσμευση πίστωσης προκειμένου στην καταβολή υπολοίπου σύμβασης που αφορά στην 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης, Αντλιοστασίων και Καταθλιπτικών Αγωγών των Οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2018 – Σύμφωνη γνώμη επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306007/0/0 του Δήμου σε βάρος του ομόρου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306009/0/0 στα πλαίσια της μελέτης “Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης του Δήμου Θέρμης’’

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2018 – Σύμφωνη γνώμη επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγών υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με KAEK 190432303009/0/0 του Δήμου σε βάρος όμορου ακινήτου με ΚΑΕΚ 190432303002/0/0 στα πλαίσια της μελέτης “Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης του Δήμου Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2018 – Ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κ. Σχολαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2018 – Αντικατάσταση εργαζόμενου με το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2018 – Έγκριση της με αριθμό 19/2018 μελέτης με τίτλο: Υποστήριξη της ΔΕΥΑΘ στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems – WATER RESCUE (Acronym)

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2018 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια jet βοθρολυμάτων 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2018 – 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2018 – Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας και λήψη σχετικής απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2018 – Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) –κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 19.2.4.1_1M2673568- για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγ. Αντωνίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2018 – Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για το έργο “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ (εσωτερικό δίκτυο)»– Πρόσκληση Ι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλα τα Δ.Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2018 – Δέσμευση Κ.Α. προκειμένου στην καταβολή υπολοίπων συμβάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2018 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: Υποστήριξη της ΔΕΥΑΘ στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems – WATER RESCUE (Acronym)

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2018 – Λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με τη διεκδίκηση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από …………..Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2018 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο: ‘Σύνταξη Τεύχους Υπολογισμού & Τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α ́ 147/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2018 – 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2018 – Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης και επίδοσης εξωδίκου όχλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2018 – Λήψη σχετικής απόφασης περί χειρισμού υποθέσεων οφειλετών – καταναλωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2018 – Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την περαιτέρω άσκηση ή μη ένδικων μέσων επί της 3706/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2018 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: «Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλα τα Δ.Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2018 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αντιδραστηρίων για τη λειτουργία του χημικού εργαστηρίου έτους 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2018 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Αντικατάσταση αγωγού υπερχείλισης δεξαμενής ύδρευσης Περιστεράς ΔΕ Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2018 – Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ για τη υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το έργο «Συστήματα Αυτοματισμού εξοικονόμησης νερού & εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2018 – Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θέρμης” με κωδικό MIS 5029681 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2018 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2018 – Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2018 – Μίσθωση αγροτεμαχίων προκειμένου στην αδειοδότηση υδρευτικών γεωτρήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2018 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» με κωδικό ΟΠΣ 5028208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία παροχομέτρων εξωτερικού υδραγωγείου και συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2018 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην σύνταξη και επίδοση εξωδίκου όχλησης στο Δήμο Προποντίδας και αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2018 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της επιχείρησης στη συζήτηση της με αριθμό ΓΑΚ 18573/2018 και ΕΑΚ 1201/2018 αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορά στην υπαγωγή καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο άρ. 4 του Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη)

ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2018 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της επιχείρησης στη συζήτηση της με αριθμό με ΓΑΚ 1835/2018 και ΕΑΚ 74/2018 αίτηση προσωρινής διαταγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βασιλικών που αφορά στην υπαγωγή καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο άρ. 4 του Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη)

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2018 – Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύων έτους 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2018 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Οχήματος κλειστού τύπου VAN»

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2018 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2018 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2018 – 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2018 – Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)έτους 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2018 – Ενημέρωση μελών Δ.Σ. περί των με αριθμών 23/2017 & 47/2017 απαλλακτικών πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους κατασταλτικούς ελέγχους ετών 2011 και 2012 της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2018 – Επέκταση απασχόλησης εργαζομένων που προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2018 – Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών Ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2018-2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2018 – Έγκριση σύναψη σύμβασης ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2018 – Έγκριση σύναψη σύμβασης ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2018 μελέτης με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2018 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο « Αντικατάσταση αγωγού υπερχείλισης δεξαμενής ύδρευσης Περιστερά Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2018 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Υποστήριξη της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το έργο «Συστήματα Αυτοματισμού εξοικονόμησης νερού & εκσυγχρονισμού δικτύων άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2018 – Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο: ‘Σύνταξη Τεύχους Υπολογισμού & Τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α ́ 147/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2018 – Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για τη συζήτηση της με ΓΑΚ ……/2018 & ΕΑΚ ………./2018 αγωγής (Εργατικά)

ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2018 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της επιχείρησης στη συζήτηση της με αριθμό ΓΑΚ 2287/2018 και ΕΑΚ 124/2018 αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βασιλικών (υπαγωγή στον Ν. 3869/2010- ……..)

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2018 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου στη συζήτηση της με αριθμό 7499/2015 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2018 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής & συνδετηριου με συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2018 – Παραλαβή της μελέτης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» (υδραυλική, στατική , περιβαλλοντική & Η/Μ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 232/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών «Καθαρισμός και απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης των οικισμών του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2018 – 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2018 – Αιτήσεις: η με αριθμό 3820/14-09-2018 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2018 – Αιτήσεις: η με αριθμό 3865/08-08-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2018 – Αιτήσεις οι με αριθμό 3422/21-08-2018 & 3718/10-09- 2018 αιτήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2018 – Αιτήσεις: Εφαρμογή του άρθρου 47 του Κανονισμού Ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 239/2018 – Αιτήσεις: η με αριθμό 4083/03-10-2018 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2018 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2018 – Ενημέρωση και παραλαβή έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου ορκωτών λογιστών για τη χρήση 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2018 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2018 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2018 – Σύμφωνη γνώμη επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διέλευσης αγωγών σε βάρος των αγροτεμαχίων 503 και 504 της διανομής του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής

ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2018 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΔ Κ. Σχολαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2018 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ» Α/Α 1 της πράξης με κωδ. mis 5001130

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2018 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Ανόρυξη δύο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2018 – Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή για τη χρήση έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2018 – Έγκριση παροχής υπηρεσιών D.P.O.

ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2018 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)έτους 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2018 – 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2018 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και λοιπών μελετών για την εκτέλεση του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των Δικτύων Άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης» προϋπολογισμού 3.717.090,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2018 – Ανανέωση σύμβασης προκειμένου στη χρήση μηχανημάτων P.O.S.

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2018 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 256/2018 – Διενέργεια Εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα το Νερό

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2018 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2018 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης Και Ελαιολιπαντικών Ειδών για τις Ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Έτους 2018- 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2018 – Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για το έτος 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2018 – Ανάθεση παροχής υπηρεσιών DPO

ΑΠΟΦΑΣΗ 261/2018 – Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2018 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου στη συζήτηση της με αρ. ΠΡ4929/08-12-2017 προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2018 – Επέκταση απασχόλησης εργαζομένου που προσλήφθηκε με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67

ΑΠΟΦΑΣΗ 264/2018 – Παράταση μετακίνησης υπαλλήλου από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 265/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ) ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2018 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Ανόρυξη δύο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267/2018 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση αγωγών ομβρίων στην επέκταση Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2018 – Εξέταση της με αριθμό 4867/16-11-2018 αναφοράς τμήματος καταναλωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/2018 – Εξέταση της με αριθμό 4649/05-11-2018 αναφοράς τμήματος καταναλωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 270/2018 – 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 271/2018 – Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2018 – Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2018 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2018 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2018 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2018 – Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2018 – Έγκριση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σύμφωνα με τις μελέτες (υδραυλική & εργοταξιακή σήμανση) επί της οδού Ελευθερίας ΔΔ Θέρμης για την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Καθαρισμός και απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης των οικισμών του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 279/2018 – Επανατοποθέτηση υπαλλήλων της ΤΥ ΔΕΥΑΘ σε θέσεις ευθύνης λόγω τροποποίησης τμημάτων με τον νέο ΟΕΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2018 – Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 281/2018 – Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 4314/2014 για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply system” και ακρωνύμιο WATERRESCUE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Greece – Bulgaria 2014-2020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”) στο οποίο η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θέρμης συμμετέχει ως εταίρος

ΑΠΟΦΑΣΗ 282/2018 – Σύναψη σύμβασης προκειμένου στη διενέργεια Εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα το Νερό

ΑΠΟΦΑΣΗ 283/2018 – Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση αγωγών ομβρίων στην επέκταση Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2018 – Παράταση σύμβασης προμήθειας γάλακτος

ΑΠΟΦΑΣΗ 285/2018 – Παράταση της σύμβασης της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΔΔ Κ. Σχολαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2018 – Παράταση της σύμβασης με τίτλο: Συντήρηση και απόφραξη της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/2018 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Πλαγιαρίου, Κ.Σχολαρίου και Τριλόφου της Δημοτικής Ενότητας ΜΙΚΡΑΣ του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 288/2018 – Επιστροφή βεβαιωθέντων στη Δ.Ο.Υ. οφειλών: το με αριθμό 4691/08-11-2018 έγγραφό μας προς Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2018 – Επιστροφή βεβαιωθέντων στη Δ.Ο.Υ. οφειλών: το με αριθμό 4697/08-11-2018 έγγραφό μας προς Ε’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 290/2018 – Εξέταση της με αριθμό 5294/12-12-2018 αναφοράς τμήματος καταναλωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2018 – Εξέταση της με αριθμό 5284/12-12-2018 αναφοράς τμήματος καταναλωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 292/2018 – Εξέταση της με αριθμό 5340/12-12-2018 αναφοράς τμήματος καταναλωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2018 – Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 294/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 295/2018 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 296/2018 – Συμμόρφωση σε Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 8 της ΚΣΣΕ των υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 297/2018 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος-Επενδύσεων έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2018 – Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης οικονομικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 299/2018 – Ανάθεση σε δικηγόρο προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Δ.Ε.Υ.Α. λόγω πιθανής διάπραξης αξιόποινης πράξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 300/2018 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου και Τριλόφου της Δημοτικής Ενότητας ΜΙΚΡΑΣ του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 301/2018 – Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση ποσού που αφορά στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την κατασκευή συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Πλαγιαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 302/2018 – 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 303/2018 – Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης, Δ.Ε. Μίκρας και Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών