2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αποφάσεις Δ.Σ. 2019

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2019 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2019 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2019 – Χρήση των Κ.Α. 35 & 53 προϋπολογισμού έτους 2019 στην χρήση του έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2019 – Απαλλαγή από το δικαίωμα σύνδεσης παροχής των Ιερών Ναών του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2019 – 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2019 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2019 – Ορισμός επιτροπών α)διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών, β)αξιολόγησης ενστάσεων, γ)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, δ)παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2019 – Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2019 – Ανάθεση σε δικηγόρο προκειμένου στην γνωμοδότηση για την περαιτέρω ή μη άσκηση ένδικων μέσων σχετικά με την με αριθμό 18046/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης