Αποφάσεις Δ.Σ. 2019

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2019 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2019 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2019 – Χρήση των Κ.Α. 35 & 53 προϋπολογισμού έτους 2019 στην χρήση του έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2019 – Απαλλαγή από το δικαίωμα σύνδεσης παροχής των Ιερών Ναών του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2019 – 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2019 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2019 – Ορισμός επιτροπών α)διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών, β)αξιολόγησης ενστάσεων, γ)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, δ)παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2019 – Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2019 – Ανάθεση σε δικηγόρο προκειμένου στην γνωμοδότηση για την περαιτέρω ή μη άσκηση ένδικων μέσων σχετικά με την με αριθμό 18046/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2019 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της επιχείρησης κατά την εκδίκαση της ΑΓ3407/21-07-2015 αγωγής κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2019 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της επιχείρησης στη συζήτηση της με αριθμό ΓΑΚ 2743/2018 και ΕΑΚ 185/2018 αίτησης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βασιλικών (υπαγωγή στο άρθρο 4 του Ν. 3869/2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2019 – Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Δ.Ε.Υ.Α. λόγω πιθανής διάπραξης αξιόποινης πράξης κατά των έλεγχο εγγράφων

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2019 – Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με το με αριθμό 5591/31-12-2018 έγγραφο υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2019 – Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας υδρομετρητών έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2019 – Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2019 – Έγκριση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος προκειμένου στην επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης χρήσης 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2019 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: « Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2019 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2019 – Το από 16-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Καταναλωτών που αφορά στην Επιστροφή χρέωσης οφειλής από την Εφορία (4691/8-11-2018 διαβιβαστικό)

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2019 – Το από 16-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Καταναλωτών που αφορά στην Επιστροφή χρέωσης οφειλής από την Εφορία (2145/15-6-2017 διαβιβαστικό)

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2019 – Το από 23-01-2019 έγγραφο του Τμήματος Καταναλωτών για Διαγραφή και Απαλλαγή από τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη χρήσης αποχέτευσης ακινήτου στο Τ.Δ. Τριλόφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2019 – Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή ποσού προκειμένου στην έκδοση άδειας χρήσης αρδευτικής γεώτρησης Τσιμπά Κ. Σχολαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2019 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον της Κας Πταισματοδίκου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2019 – Τροποποίηση της 207/2018 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2019 – Αποδοχή γνωμοδότησης που αφορά στην άσκηση ή μη περαιτέρω ένδικων μέσων κατά της 18046/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2019 – Συνέχιση απασχόλησης υπαλλήλων της επιχείρησης που προσλήφθηκαν μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ από την κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες(Α.Μ.Ε.Α.) και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2019 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στη γνωμοδότηση επί της εφαρμογής της με αριθμό 18046/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2019 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης του ΕΦΚΑ επί της με αριθμό ΕΜ344/17 ένστασης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2019 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2019 ελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2019 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: « Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2019 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2019 – Ανάθεση ανάγνωσης και καταμέτρησης των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2019 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: « ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2019 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: « ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2019 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: « ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2019 – Έγκριση παράτασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2019 – Έγκριση παράτασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2019 – Έγκριση παράτασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια άμμου έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2019 – Εξέταση αιτήματος και ανάκληση της με αριθμό 29/2017 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2019 – Εξέταση του με αριθμό 846/15-02-2019 αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2019 – Εξέταση του με αριθμό 853/15-02-2019 αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2019 – Εξέταση του με αριθμό 854/15-02-2019 αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2019 – Εξέταση του με αριθμό 855/15-02-2019 αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2019 – Εξέταση του με αριθμό 856/15-02-2019 αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2019 – Εξέταση του με αριθμό 857/15-02-2019 αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2019 – Εξέταση του με αριθμό 871/18-02-2019 αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2019 – Εξέταση του με αριθμό 418/25-01-2019 αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2019 – Ανάθεση εκπόνησή μελέτης με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2019 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2019 – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2019 – Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Θέρμης για μετακίνηση υπαλλήλων στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2019 – Ανανέωση μίσθωσης χώρου γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2019 – Ορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2019 – 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2019 – Ορισμός πάγιου ποσού προς ταμειακή εξυπηρέτηση ταμείων Δ.Ε. Βασιλικών & Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2019 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών μεταλλικών ειδών έτους 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2019 – Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία παροχομέτρων εξωτερικού υδραγωγείου και συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2019 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην παροχή νομικών συμβουλών

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2019 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2019 – Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για την διέλευση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της 27ης ΕΟ Θεσ./Περαίας για το έργο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2019 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων οδού Αγ. Όρους Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2019 – Το με αριθμό 1219/07-03-2019 έγγραφο υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2019 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2019 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2019 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2019 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2019 – Έγκριση παράτασης προμήθειας υδρομέτρων έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2019 – Έγκριση παράτασης προμήθειας διαφόρων οικοδομικών υλικών 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας υδρομέτρων έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2019 – Εξέταση του με αριθμό 481/29-01-2019 αιτήματος προκειμένου στη σύνδεσης βιοτεχνικού κτιρίου στο δίκτυο αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2019 – Εξέταση του με αριθμό 895/18-02-2019 αιτήματος για τη σύνδεση συγκροτήματος στην επέκταση Θέρμης με κεντρικό αγωγό αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2019 – Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2019 – Μίσθωση αγροτεμαχίου για την αδειοδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2019 – Έγκριση εκτέλεσης της «Υπηρεσίας εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης στο αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2019 – Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για την διέλευση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε τμήμα της 30ης επαρχιακής οδού ( Θεσσαλονίκη-Σουρωτή ) για το έργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής & συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2019 – Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2019 – Λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και έγκριση των όρων αυτού, αναφορικά με την Πράξη «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ (εσωτερικό δίκτυο)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος I»

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2019 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος I»

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2019 – Έγκριση πρακτικού για την επιλογή ορκωτών λογιστών προκειμένου στον έλεγχο χρήσης 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2019 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2019 – Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικών μεταλλικών ειδών έτους 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2019 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην γνωμοδότηση για το με αριθμό 1219/07-03-2019 έγγραφο υπαλλήλων σύμφωνα με την 67/2019 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2019 – Ανάθεση προμήθειας γάλακτος για τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2019 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α ́ΦΑΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2019 – Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2019 – Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2019 – Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΕΚΣΚΑΦEΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Δ. Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2019 – Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συνδέσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης σε όλα τα Δ.Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2019 – Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2019 – Παράταση σύμβασης με τίτλο: ‘ΤΕΚΜ.ΤΕΧ.ΦΑΚ.ΝΕΩΝ ΣΥΝΔ.ΑΠΟΧ.ΤΡΙΛ-ΚΑΡΔΙΑΣ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2019 – Ορισμός Επιτροπής για την παράδοση παραλαβή περιουσιακών στοιχείων άρδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2019 – 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2019 – Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2019 – Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2019 – Ανάθεση προμήθειας ελαστικών έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2019 – Τροποποίηση της με αριθμό 8/2019 Α.Δ.Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2019 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τεύχους Υπολογισμού & Τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2019 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη δικτύου όμβριων υδάτων οικισμού Ταγαράδων Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2019 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από νέα γεώτρηση νοτίως των Βασιλικών προς τη δεξαμενή στην περιοχή «Αϊ-Γιάννη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2019 – Έγκριση Πρακτικού 2 του Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία παροχομέτρων εξωτερικού υδραγωγείου και συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2019 – Αιτήσεις: η με αριθμό 1855/10-04-2019 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2019 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2019 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2019 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: «ΕΚΣΚΑΦEΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Δ. Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2019 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: «Συνδέσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης σε όλα τα Δ.Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2019 – Εφαρμογή του άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια Υπολογιστών στα πλαίσια ανταπόκρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2019 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2019 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2019 – Παράταση σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2019 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ &ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2019 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2019 – Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2019 – Παράταση της υπηρεσίας με τίτλο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2019 – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2019 – Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για την διέλευση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε τμήμα της 30ης επαρχιακής οδού (Θεσσαλονίκη-Αγ.Παρασκευή) για το έργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγ.Παρσκευής & συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2019 – 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2019 – Υπαγωγή οφειλετών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στον ν.4611/2019, τεύχος Α’73/17.5.2019, ΜΕΡΟΣ Γ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ προς Ο.Τ.Α. Α ́ΒΑΘΜΟΥ, Άρθρο 110-117

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2019 – 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2019 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υπολογιστών στα πλαίσια ανταπόκρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2019 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2019 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2019 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών: «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2019 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ Α ́ΦΑΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2019 – Ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας-Εφαρμογή άρθρου 8 ΚΣΣΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2019 – Περαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της “Υπηρεσίας Εφαρμογής Βιοενίσχυσης στο αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2019 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2019 – Έγκριση της με αριθμό 9/2019 Μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Χυτών Εξαρτημάτων έτους 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2019 – Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου επί της εφαρμογής της με αριθμό 18046/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2019 – Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου επί του με αριθμό 1219/07-03-2019 εγγράφου υπαλλήλων σύμφωνα με την 67/2019 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2019 – Το με αριθμό 2656/05-06-2019 έγγραφο υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2019 – 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2019 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος I»”

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2019 – Λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και έγκριση των όρων αυτού, αναφορικά με την Πράξη «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος I»

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2019 – Έγκριση πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία παροχομέτρων εξωτερικού υδραγωγείου και συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2019 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Πλαστικών σωλήνων και Πλαστικών Εξαρτημάτων έτους 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2019 – Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2019 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2019 – Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «ΕΚΣΚΑΦEΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2019 – Ανάθεση εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2019 – Το από 14-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Καταναλωτών που αφορά σε λανθασμένη βεβαίωση οφειλής σε Δ.Ο.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2019 – Τροποποίηση της με αριθμό 138/2019 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2019 – Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης Δημόσιας σύμβασης εκπόνησης των μελετών (άρθρο 206 Ν. 4555/2018) και Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση των υποέργων «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε. Υ.Α. Θέρμης» & «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» Α/Α 1 & Α/Α 2 αντίστοιχα της πράξης “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θέρμης”, με κωδ. ΟΠΣ 5029681

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2019 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2019 – Έγκριση διαμόρφωσης κεφαλαίου και αποθεματικών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ λόγω της προσαρμογής με βάση τα Ε.Λ.Π. των εισφερόμενων παγίων της υπηρεσίας άρδευσης από τον Δήμο θέρμης με βάση την διενεργηθείσα απογραφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2019 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για το υποέργο Αρχαιολογικές εργασίες του έργου ‘Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Αθεμούντα’ με κωδ. ΟΠΣ 5004104

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2019 – Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου, η οποία ανατέθηκε με την με αριθμό 63/2019 Α.Δ.Σ., επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν στην Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και αφορούν στην κατάταξη σε θέσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2019 – Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού με αριθμό 2 για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2019 – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2019 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2019 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2019 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2019 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «ΕΚΣΚΑΦEΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Δ. Ε. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2019 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2019 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Δ.Ε.Υ.Α.Θ κατά την συζήτηση των με Γ.Α.Κ. 13122/2019 μη αυτοτελούς αίτησης προσωρινής διαταγής και την ΓΑΚ 13118/2019 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2019 – 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2019 – Αιτήσεις: Οι με αριθ. πρωτ. 1643/1-4-19, 1652/2-4-19 1653/2-4-19 & 1786/8-4-19 αιτήσεις αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2019 – Παραλαβή μελέτης με τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2019 – Παράταση σύμβασης προμήθειας χημικού υλικού (Υποχλωριώδους Νατρίου) ΔΕ Θέρμης 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2019 – Παράταση σύμβασης προμήθειας χημικού υλικού (Υποχλωριώδους Νατρίου) ΔΕ Μίκρας 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2019 – Παράταση σύμβασης προμήθειας χημικού υλικού (Υποχλωριώδους Νατρίου) ΔΕ Βασιλικών 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2019 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγ. Αντωνίου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010925447 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2019 – Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο: “Ύδρευση περιοχής επέκτασης Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)”

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2019 – Ανάθεση σε δικηγόρο προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πληρωμή δημοσιονομικής διόρθωσης στην Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2019 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: «Εργασίες Ηλεκτρολογικών- Ηλεκτρονικών Βλαβών Αντλιοστασίων Δ.Ε. Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2019 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2019 – Έγκριση Πρακτικού (2) Διενέργειας Διαγωνισμού (κατακύρωσης) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2019 – 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2019 – Αιτήσεις: η με αριθμό 1929/16-04-2019 αίτηση σύνδεσης ακινήτου με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2019 – Πρόσληψη επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 βάσει οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2019 – Ανάθεση σε δικηγόρο προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με καταβολή αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2019 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2019 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2019 – Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στο Δήμο Θέρμης με θέμα τη μετακίνηση υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2019 – Υποβολή αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2019 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» με αριθ. ΟΠΣ 5028208

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2019 – Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2019 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2019 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2019 – Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, με σκοπό την πρακτική τους άσκηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2019 – Επιστροφή Δώρου Χριστουγέννων έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2019 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2019 – 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2019 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2019 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής & Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2019 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΕΡΑΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2019 – 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2019 – Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2019 – Πραγματοποίηση Δαπάνης για τη δημοπράτηση του έργου: “Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο) στο πλαίσιο του Προγράμματος Φιλόδημος Ι”

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2019 – Έγκριση μελέτης 12/2019 με τίτλο «Υπηρεσία Παρακολούθησης παραμέτρων Ομάδας Β και Ραδιενέργειας 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2019 – Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών “Αποκατάσταση οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Περαίας”

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2019 – Σύγκληση 1ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2019 – Ορισμός μελών εκπροσώπησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2019 – Ορισμός εκπροσώπου της Επιχείρησης για την διεκπεραίωση των Τραπεζικών Συναλλαγών

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2019 – Ορισμός εκπροσώπου της Επιχείρησης στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2019 – Καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2019 – Καθορισμός αρμοδιοτήτων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και καταβολή αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2019 – Ορισμός υπευθύνου για την Οικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης και την υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2019 – Ορισμός γραμματέως Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2019 – Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2019 – Ορισμός εκπροσώπων σε προγραμματικές συμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2019 – Ορισμός επιτροπής αυτοψίας ζημιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2019 – Τροποποίηση της με αριθμό 7/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό εκπροσώπων (μελών Δ.Σ.) στην επιτροπή παραλαβής έργων σύμφωνα με το Π.Δ.171/87

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2019 – Λήψη σχετικής απόφασης προκειμένου στην μετάταξη υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2019 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης όπου θα εκδικασθεί η με αρ. ΓΑΚ 45684/2018 αγωγή

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2019 – Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2019 – Έγκριση των διαλαμβανομένων στη ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 214B/2019 – Εξουσιοδότηση διαχείρισης ηλεκτρονικής τραπεζικής για την Τράπεζα Πειραιώς

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2019 – Έγκριση άρθρου 10.2 του σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: « Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετήριου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης», στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, μετά από την με αριθμό 646/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2019 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2019 – Έγκριση της με αριθμό 16/2019 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2019 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Καθαριότητα των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2019 – Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΩΝ COMATSU (ΜΕ 58749), ΤΟΥ VENIERI (ME 91654) KAI TOY JCB (ME 115477)

ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2019 – Αποδοχή γνωμοδότησης νομικού σχετικά με την εξώδικη αποκατάσταση ζημιών η οποία ανατέθηκε με την με αριθμό 179/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών με τίτλο « Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων & αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης έτους 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2019 – Παράταση σύμβασης με τίτλο «Καθαρισμός και απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης οικισμών του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2019 – Έγκριση της με αριθμό 17/2019 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2019 – 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2019 – Αιτήσεις: η με αριθμό 4652/05-09-2019 αίτηση για σύνδεση οικοπέδου με κεντρικό αγωγό αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2019 – Αιτήσεις: η με αριθμό 4535/02-09-2019 αίτηση για σύνδεση οικοπέδου με κεντρικό αγωγό αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2019 – Αιτήσεις: η με αριθμό 4378/26-08-2019 αίτηση για σύνδεση οικοπέδου με κεντρικό αγωγό αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2019 – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης λήψης επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με την Πράξη «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ (εσωτερικό δίκτυο)» στο πλαίσιο του Προγράμματος “Φιλόδημος I”

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2019 – Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνος λογαριασμού των επιχορηγούμενων έργων, προκειμένου στη διασφάλιση διαχείρισης της πλατφόρμας e-ΠΔΕ λόγω νέας σύστασης του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2019 – Τροποποίηση της 8/2019 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στον «Ορισμό επιτροπών α)διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών, β)αξιολόγησης ενστάσεων, γ)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, δ)παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2019 – Τροποποίηση της με αριθμό 207/2019 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με : Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, μετά από την με αριθμό 382/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 232/2019 – Τροποποίηση της με αριθμό 203/2019 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με : Καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2019 – Έγκριση της με αριθμό 18/2019 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN»

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2019 – Ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντλιοστασίων

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2019 – Ανάθεση εργασιών παρακολούθησης παραμέτρων ομάδας Β και ραδιενέργειας 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2019 – Εξουσιοδότηση χρηστών για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για την τράπεζα Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2019 – Εξουσιοδότηση χρηστών για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής για την τράπεζα Εργασίας (EUROBANK)

ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2019 – Παράταση σύμβασης προμήθειας γραφικής ύλης

ΑΠΟΦΑΣΗ 239/2019 – 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2019 – Αιτήσεις: Η με αριθμό 2012/19.04.2019 αίτηση για σύνδεση οικοπέδου με κεντρικό αγωγό αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2019 – Ορισμός επιτροπής για την επιλογή προσωπικού ορισμένου χρόνου και κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2019 – Μετάταξη υπαλλήλου από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2019 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και πρόσληψη των υποδειχθέντων ατόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2019 – Υποβολή αίτησης, εκ νέου, στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2019 – Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2019-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2019 – Ανάθεση προμήθειας Ασφαλτομιγμάτων έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2019 – Ανάθεση προμήθειας «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΩΝ COMATSU (ΜΕ 58749), ΤΟΥ VENIERI (ME 91654) KAI TOY JCB (ME 115477) »

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2019 – Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2019 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Καθαριότητα των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2019 – 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2019 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με τη προσβολή της 59484/15- 11-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης