Αποφάσεις Δ.Σ. 2020

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2020 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020 – Χρήση των Κ.Α. 35 & 53 προϋπολογισμού έτους 2020 στην χρήση του έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2020 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υπολοίπων συμβάσεων και δαπανών 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2020 – Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2020 – Ορισμός επιτροπών α)διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών, β)αξιολόγησης ενστάσεων, γ)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, δ)παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2020 – Αλλαγή κατ εξαίρεση της ημερομηνίας λήξης λογαριασμών Τ.Κ. Ρυσίου Γ/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2020 – Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2020 – Επανακατάταξη υπάλληλων ΙΔΑΧ προσληφθέντων μέσω της προκήρυξης 3Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2020 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Σουρωτής το Δ.
Θέρμης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2020 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Κάτω Σχολαρίου Δήμου Θέρμης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2020 – Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τίτλο: « Ταχυδρομικές Υπηρεσίες- Ομαδική Διανομή Λογαριασμών Ύδρευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2020 – Ανάθεση προμήθειας αντιδραστηρίων χημικού εργαστηρίου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2020 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για τη συζήτηση της με αριθμό ΓΑΚ 45230/2019 & ΕΑΚ513/2019 αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2020 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο Εργασίες Ηλεκτρολογικών- Ηλεκτρονικών Βλαβών Αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2020 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2020 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2020 – Ανανέωση σύμβασης κινητής τηλεφωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2020 – Αποδοχή γνωμοδότησης(σχετική η με αριθμό 267/2019 απόφαση Δ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2020 – 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2020 – Ορισμός διαχειριστή πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2020 – Ορισμός χρηματικού ορίου για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2020 – Έγκριση πρωτόκολλου κλοπής της αποθήκης στην περιοχή της Μίκρας (εγκαταστάσεις Κακαρίνος)

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2020 – Ορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2020 – Ορισμός δικηγόρου για την εκτέλεση της 792/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2020 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση του έργου «Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2020 – Αιτήσεις: η με αριθμό 289/21-01-2020 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία παροχομέτρων εξωτερικού υδραγωγείου και συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτης με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2020 – Υποβολή προσφορών του Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020», σύμφωνα με τα άρθρα 266,331 και 269 του Ν4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2020 – Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2020 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση του υποέργου «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ» Α/Α 1 της Πράξης «ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ-Β ́ΦΑΣΗ» με αριθ. ΟΠΣ 5003853

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2020 – Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2020 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και πρόσληψη των υποδειχθέντων ατόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2020 – Ανανέωση μίσθωσης χώρου στέγασης γραφείων Δ.Ε.Υ.Α.Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2020 – Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2020 – Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2020 – Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2020 – Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2020 – Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2020 – Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ Μίκρας 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2020 – Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Έλεγχος Πόσιμου Νερού Δε Βασιλικών 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2020 – Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ΕΚΣΚΑΦEΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Δ. Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2020 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης »

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2020 – 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2020 – Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2020 – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2020 – Αιτήσεις: η με αριθμό 7359/20-12-2019 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2020 – Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2020 – 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2020 – Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2020 – Επιλογή Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2020 – Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2020 – Εξέταση του με αριθμό 993/09-03-2020 εγγράφου υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Έλεγχος Πόσιμου Νερού ΔΕ Μίκρας 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Έλεγχος Πόσιμου Νερού ΔΕ Βασιλικών 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2020 – Ανάθεση σύμβασης κινητής τηλεφωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2020 – Ανάθεση της εργασίας με τίτλο: Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2020 – Ανάθεση της εργασίας με τίτλο: Συντήρηση δικτύου άρδευσης ΔΕ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2020 – Ανάθεση προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2020 – Ανάθεση Μίσθωσης χωματουργικών μηχανημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2020 – Ανάθεση της εργασίας με τίτλο: Εργασίες Ηλεκτρολογικών- Ηλεκτρονικών Βλαβών Αντλιοστασίων Δ.Ε.Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2020 – Έγκριση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος προκειμένου στην επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης χρήσης 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2020 – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Θέρμης για τη «Μελέτη κατασκευής δύο (2) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στις ΔΚ Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2020 – Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού ’ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2020 – Παράταση μετακίνησης υπαλλήλου στο Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2020 – Λήψη μέτρων στα πλαίσια αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού Covid-19

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2020 – Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ’ (αρ. μελ. 1/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2020 – Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ» (αρ. μελ. 1/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2020 – Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ,
ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ VENIERI ΜΕ-91654


ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2020 – Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α ́ΦΑΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2020 – 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2020 – Υποβολή αιτήματος οικονομικής ενίσχυσης από τον Δήμο Θέρμης σύμφωνα με τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περ. α ́ της παρ. 5 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 75) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2020 – Έγκριση των τευχών της υπ’ αριθμ. 17/2020 Μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο, ‘Μελέτη Υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Μίκρας’


ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών (ΤΟΝΕΡ) έτους 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2020 – Έγκριση των τευχών της υπ’ αριθμ. 13/2020 Μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της «Μελέτη αντικατάστασης τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ.Βασιλικών του Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 12/2020 μελέτης με τίτλο ‘Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015’

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2020 – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης λήψης επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με την Πράξη «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμη» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος I»

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2020 – Αποδοχή γνωμοδότησης επί εξωδίκου οχλήσεως βάσει της με αριθμό 285/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2020 – Παράταση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2019»


ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2020 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως (σχετ. η με αριθμό 48.2020 απόφαση Δ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2020 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ
ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ VENIERI ΜΕ-91654


ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2020 – Έγκριση πρακτικού για την επιλογή ορκωτών λογιστών προκειμένου στον έλεγχο χρήσης 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2020 – 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2020 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συνδέσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης σε όλα τα Δ.Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2020 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Κάτω Σχολαρίου Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2020 – Πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης στη Δ.Κ. Αγ. Αντωνίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2020 – Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας – προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α ́ΦΑΣΗ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2020 – Παράταση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2020 – Παράταση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2020 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στις με αριθμό πρωτοκόλλου 405/30-1-2020 & 406/31-1-2020 αιτήσεις καταναλωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2020 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στην με αριθμό πρωτοκόλλου 758/21-02-2020 αίτηση καταναλωτή

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2020 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στην με αριθμό πρωτοκόλλου 625/12-02-2020 αίτηση καταναλωτή

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2020 – 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2020 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2020 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2020 – Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2020 – Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Μελέτη αντικατάστασης τμήματος αγωγού ύδρευσης στην ΔΕ Βασιλικών του Δ. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2020 – Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου (Σχετ. η με αριθμό 86/2020 Α.Δ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «ΕΚΣΚΑΦEΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ Δ.Ε.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2020 – Έγκριση του πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ.ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2020 – Αποδοχή της αριθ. 120/2020απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με: «Απόδοση εισφορών σε χρήμα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α) στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ) για την κατασκευή του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος της επέκτασης Θέρμης» και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2020 – Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με σκοπό την πρακτική τους άσκηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2020 – Ανάθεση σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί στην εκδίκαση της με αριθμό ΓΑΚ 32201/2019 και ΕΑΚ 2570/2019 κλήσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2020 – Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία παροχομέτρων εξωτερικού υδραγωγείου και συστημάτων αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2020 – Τροποποίηση της με αριθμό 278/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και Δήμου Προποντίδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2020 – Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση αντλιών υφιστάμενων αντλιοστασίων λυμάτων Τριλόφου- Καρδίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2020 – Εκποίηση άχρηστου υλικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2020 – Αιτήσεις: η με αριθμό2400/16-06-20 αίτηση υδροδότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2020 – Σύνδεση κατοικιών (Ο.Τ. Γ44) με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2020 – Σύνδεση κατοικιών (Ο.Τ. Γ517) με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2020 – Γνωστοποίηση ανασύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αντικατάστασης μέλους σύμφωνα με την 133.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2020 – Λήψη σχετικής απόφασης περί διενέργειας πειθαρχικής διαδικασίας για τη διαπίστωση πειθαρχικού παραπτώματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2020 – Μετακίνηση υπαλλήλου στο Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Συνδέσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης σε όλα τα Δ.Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2020 – Έγκριση της με αριθμό 34/2020 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2020 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στην εκδίκαση της με αριθμό ΓΑΚ 1835/2018 και ΕΑΚ 74/2018 αίτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2020 – Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως βάσει των με αριθμό πρωτοκόλλου 405/30-01-2020 & 406/30-01-2020 αιτήσεων καταναλωτών (σχετ.:97.2020 Α.Δ.Σ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2020 – Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως βάσει των με αριθμό πρωτοκόλλου 625/12-02-2020 αίτησης καταναλωτή(σχετ.:99.2020 Α.Δ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2020 – 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2020 – Ορισμός επιτροπής για την επιλογή προσωπικού ορισμένου χρόνου και κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας (ΣΟΧ1/2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2020 – Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2020 – Μετάθεση ημερομηνίας των ληφθέντων μέτρων στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19 βάσει της 72/2020 απόφασης του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2020 – Ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας-Εφαρμογή άρθρου 8 ΚΣΣΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2020 – Παράταση της σύμβασης με τίτλο « Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΕΕΛ Θέρμης 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2020 – Έγκριση της με αριθμό 43/2020 μελέτης με τίτλο: Προμήθεια υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Καρδίας και καθορισμός του τρόπου διενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2020 – Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού των επιχορηγούμενων έργων

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2020 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2019) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2020 – Παράταση σύμβασης υπηρεσιών «Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. χρήσης 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2020 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησης της με τίτλο « Μελέτη συμπλήρωσης δικτύου αποχέτευσης οικισμών Τριλόφου- Καρδίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2020 – Έγκριση ανάγκης μίσθωσης ακινήτου (κτηρίου) για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ορισμός επιτροπής εκτίμησης, ορισμός επιτροπής δημοπρασίας και έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2020 – Έγκριση πολιτικής ορθής χρήσης κινητών συσκευών στα πλαίσια προστασίας προσωπικών δεδομένων της Επιχείρησης, βάσει των επιταγών, του Ν.4624/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2020 – 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 55/20 μελέτης με τίτλο ‘Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα ΑΠΕ, για υποδομές Ύδρευσης – Αποχέτευσης’

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 54/20 μελέτης με τίτλο ‘Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα υποδομών Ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2020 – Έγκριση τευχών της υπ. αρ. αρ. μελ. έργου 2/20 με τίτλο, «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης», και έγκριση τρόπου εκτέλεσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2020 – Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) οκτάμηνης διάρκειας (ΣΟΧ1/2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2020 – Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της


ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2020 – Παράταση σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»


ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2020 – Παραλαβή μελέτης με τίτλο: Μελέτη Υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2020 – Αιτήσεις: η με αριθμό 2755/2020 αίτηση για τη σύνδεση οικοπέδων 01 και 02, στο Ο.Τ. Γ406 του οικισμού επέκτασης Θέρμης, με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2020 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 48/20 μελέτης με τίτλο: “Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών’’ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2020 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 49/20 μελέτης με τίτλο: “Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Μίκρας’’ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2020 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 47/20 μελέτης με τίτλο: “Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Θέρμης’’ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 51/2020 μελέτης με τίτλο ‘Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 52/2020 μελέτης με τίτλο ‘Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Βασιλικών’

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 53/2020 μελέτης με τίτλο ‘Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2020 – 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2020 – Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών για το διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΕΥΤΙΚΏΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2020 – Έγκριση ανακοίνωσης για την επιλογή υδρονομέα άρδευσης στην Τ.Κ. Σουρωτής του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα υποδομών Ύδρευσης’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα ΑΠΕ, για υποδομές Ύδρευσης – Αποχέτευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2020 – Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2020 – Παράταση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2020 – Σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως που αφορά στην με αριθμό
πρωτοκόλλου 2278/10-06-2020 αίτηση καταναλωτή


ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2020 – Σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως που αφορά στην με αριθμό
πρωτοκόλλου 2594/23-06-2020 αίτηση καταναλωτή


ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2020 – Αποδοχή γνωμοδότησης αναφορικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 758/21-2-2020 αίτησης (σχετ.:98.2020 Α.Δ.Σ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2020 – Αιτήσεις: η με αριθμό 2659/25-06-2020 αίτηση σύνδεσης κατοικιών στον οικισμό Θέρμης με το αποχετευτικό

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2020 – 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2020 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2020 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2020 – Έγκριση εκτέλεσης της υπ. αρ. 62/20 μελέτης με τίτλο «Παρακολούθηση σταθμών αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης, καθαρισμός φίλτρων Πλαγιαρίου’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2020 – Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη 1ης πρόσθετης πράξης επί του υπ ́ αρ. 2.432/31-10-2019 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το έργο: «Ύδρευση περιοχής επέκταση οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2020 – 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2020 – Επιλογή υδρονομέα άρδευσης στην Τ.Κ. Σουρωτής του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2020 – Αιτήσεις: η με αριθμό 3829/20-08-2020 αίτηση για τη σύνδεση οικοπέδων 03Ν, στο Ο.Τ. Γ338 του οικισμού Θέρμης, με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (κτηρίου) προς κάλυψη των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2020 – Έγκριση του 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018- 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος έτους 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2020 – Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συμπλήρωσης δικτύου αποχέτευσης οικισμών Τριλόφου-Καρδίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2020 – Κατασκευή αγωγού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και σύνδεση Γ’ ΚΝΟ(Στρδο Μακρή)

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2020 – 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2020 – Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 34/20 μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020” και έγκριση της με αριθμό 70/2020 μελέτης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2020 – 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2020 – Απευθείας ανάθεση μίσθωσης χωματουργικών μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2020 – Έγκριση της με αριθμό 73/2020 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2020 – 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2020 – Αιτήσεις: η με αριθμό 3945/31-08-2020 αίτηση σύνδεσης κατοικιών στον οικισμό Θέρμης με το αποχετευτικό

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 69/20 μελέτης με τίτλο ‘Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για την Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων της περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68/2020 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 67/20 μελέτης με τίτλο ‘Σύνταξη Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα υποδομών Αποχέτευσης’

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2020 – Το με αριθμό 3843/21.08.2020 αίτημα υπαλλήλου για μετάταξη σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2020 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού & ηλεκτρον. εξοπλισμού αντλιοστασίων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2020 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Σουρωτής του Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2020 – 2η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ» (αρ. μελ. 1/2017)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2020 – Αποδοχή γνωμοδότησης αναφορικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 3286/22-07-20 αίτησης (σχετ.:166.2020 Α.Δ.Σ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2020 – Τροποποίηση της με αριθμό 240/2019 απόφασης του Δ.Σ που αφορά στην με αριθμό 2012/19.04.2019 αίτηση για σύνδεση οικοπέδου με κεντρικό αγωγό αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2020 – Το με αριθμό 2746/30-06-2020 αίτημα υπαλλήλου για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2020 – Ανάθεση του έργου με τίτλο, “Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης’’

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 79/20 μελέτης με τίτλο ‘Διαμόρφωση γραφείων στο Νέο Ακίνητο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 80/2020 μελέτης προμήθειας με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ»,των τεχνικών προδιαγραφών αυτής καθώς και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2020 – Έγκριση υδραυλικής μελέτης ‘Αγωγός ύδρευσης του οικισμού Λάναρι Βασιλικών’ για τη σύνδεση μιας κατοικίας στον οικισμό ‘Λάναρι’

ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2020 – Έγκριση σχεδίου Πρόσθετης Πράξης Σύμβασης (Για τον καθορισμό του «Δικαιώματος Χρήσεως Υπονόμων» περιόδου 2019-2020 των ακινήτων του Δήμου Θέρμης που υδρεύονται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θέρμης και αποχετεύονται στο δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε και διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2020 – Ανάθεση σύνταξης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για την Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων της περιοχής
επέκτασης οικισμού Θέρμης του Δήμου Θέρμης


ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2020 – Τροποποίηση τεχνικού Δελτίου της Πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: Παρακολούθηση σταθμών αντλιοστασίων ύδρευσης &
άρδευσης , καθαρισμός φίλτρων Πλαγιαρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2020 – Ανάθεση Μίσθωσης Χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: Συντήρηση αντλιών υφιστάμενων αντλιοστασίων λυμάτων
Τριλόφου- Καρδίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2020 – Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης « Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δ. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2020 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2020 – Ανάθεση Μίσθωσης Χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2020 – Ορισμός μελών για την επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης (Υπόλοιπες εργασίες σύνδεσης με το εξωτερικό δίκτυο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2020 – Τροποποίηση της απόφασης 148/2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και έγκριση της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο των οικοπέδων 01& 02 του Ο.Τ. Γ 406 και του οικοπέδου 01Α του Ο.Τ. Γ403 της επέκτασης Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2020 – Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο των οικοπέδων 343 και 344 του Ο.Τ. 56 του οικισμού Καρδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2020 – Έγκριση της βεβαίωσης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»


ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2020 – Σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως που αφορά στην με αριθμό
πρωτοκόλλου 3911/2020 αίτηση καταναλωτή


ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2020 – Σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως που αφορά στην με αριθμό
πρωτοκόλλου 3833/2020 αίτηση καταναλωτή


ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2020 – Αποδοχή γνωμοδότησης αναφορικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 2278/10-06-2020 αίτησης ( σχετ.:165.2020 Α.Δ.Σ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2020 – Επικαιροποίηση της 141/2015 απόφασης Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2020 – 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 78/20 μελέτης με τίτλο: ‘Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων ΔΕ
Θέρμης’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της


ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2020 – Έγκριση δσαπάνη, τρόπου εκτέλεσης, όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης, για την εκτέλεση – δημοπράτηση του έργου “Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2020 – 3η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ» (αρ. μελ. 1/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 83/20 μελέτης με τίτλο: ‘Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της ‘

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 82/20 μελέτης με τίτλο: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΣΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020’’ και
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της ‘


ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2020 – 17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: ‘Διαμόρφωση γραφείων στο Νέο Ακίνητο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2020 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γυψοσανίδων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2020 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων ΔΕ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 232/2020 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών Έτους 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 81/20 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθώς και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2020 – Επέκταση απασχόλησης εργαζομένων που προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2020 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο « Καθαριότητα των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2020 – Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του οικοπέδου 09 του Ο.Τ. Γ472 της επέκτασης Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 84/2020 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο ‘Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2020 – Ανάθεση ‘Σύνταξης Αίτησης – Ωρίμανση φακέλου στην πρόσκληση Αντώνης Τρίτσης για έργα υποδομών Αποχέτευσης’

ΑΠΟΦΑΣΗ 239/2020 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2020 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2020 – Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΣΟΧ1/2020) μετά από επανακατάταξη δυνάμει της 103/2020 απόφασης του Αποκεντρωμένου Τμήματος του ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2020 – Ορισμός επιτροπής καταγραφής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. για την ασφάλισή τους

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2020 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2020 – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντικατάστασης τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ.
Βασιλικών του Δ. Θέρμης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2020 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «‘Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «Καθαριότητα χώρων στέγασης υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2020 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της επιχείρησης κατά την εκδίκαση της με αριθμό ΓΑΚ14513/2020 & ΕΑΚ 11862/2020 αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2020 – Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων(DPO)

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2020 – Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή

ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2020 – Ανάθεση εκπόνησής της μελέτης με τίτλο: “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ
οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης”


ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2020 – Σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως που αφορά στην με αριθμό
πρωτοκόλλου 4787/2020 αίτηση καταναλωτή


ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2020 – 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2020 – Έγκριση της με αριθμό 85/2020 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2020 – Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών των Κοινοτήτων Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου και Τριλόφου της Δημοτικής Ενότητας ΜΙΚΡΑΣ του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2020 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 256/2020 – Έγκριση της υπ ́ αριθμό 63/2020 μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2020 – Ανάθεση εργασιών (DPO) υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2020 – Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή για τη χρήση έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2020 – Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτης με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 261/2020 – Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2020 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2020 – Αποδοχή γνωμοδότησης αναφορικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 3833/20-08-2020 αίτησης (σχετ.:219.2020 Α.Δ.Σ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 264/2020 – 19η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 265/2020 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας
Τριλόφου ΔΕ Μίκρας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 96/20 μελέτης με τίτλο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ’


ΑΠΟΦΑΣΗ 267/2020 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης» (αρ. μελ.έργου 2/20, αρ. έργου 3/20)

ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2020 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο ‘Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δ. Θέρμης’

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 90/20 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 270/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 91/20 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 271/2020 – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», για την πράξη «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2020 – Έγκριση του υπ. αρ. 94/20 φακέλου δημόσιας σύμβασης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2020 – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος», για την πράξη μελέτη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2020 – Έγκριση εκτέλεσης της υπ. αρ. 92/20 μελ. εργασίας με τίτλο : «Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2020 – Ανάθεση ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών «Υπηρεσία ανάγνωσης και καταμέτρησης των υδρομετρητών
Κοινοτήτων της Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2020 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση σχετικά με την περαιτέρω άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 55/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2020 – Αποδοχή της με αριθμό 21/2020 γνωμοδότησης αναφορικά με την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 3911/2020 αίτησης ( σχετ.:218.2020 Α.Δ.Σ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 279/2020 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Υπηρεσία ανάγνωσης και καταμέτρησης των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2020 – Παράταση προμήθειας Ασφαλτομιγματων Έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 281/2020 – 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 282/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 283/2020 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2020 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 285/2020 – 21η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2020 – Τροποποίηση της 78/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ως προς το αιτούμενο ποσό οικονομικής ενίσχυσης από τον Δήμο Θέρμης σύμφωνα με τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περ. α ́ της παρ. 5 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 75) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 288/2020 – Ανάθεση εργασίας με τίτλο : «Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2020 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 290/2020 – Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 99/20 προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ’’ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθώς και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ 292/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 98/20 μελέτης ‘Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων ΔΕ Μίκρας’ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθώς και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»


ΑΠΟΦΑΣΗ 294/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 100/20 μελέτης με τίτλο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ’


ΑΠΟΦΑΣΗ 295/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 105/20 μελέτης με τίτλο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ’


ΑΠΟΦΑΣΗ 296/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 93/20 μελ. εργασίας «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 297/2020 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου ΔΕ Βασιλικών, Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2020 – Έγκριση Πρακτικού προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 299/2020 – Έγκριση της υπ. αρ. 106/20 μελέτης με τίτλο ‘Εργασίες συντήρησης υφιστάμενου δικτύου – φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Θέρμης’

ΑΠΟΦΑΣΗ 300/2020 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Υπηρεσία ανάγνωσης και καταμέτρησης των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 301/2020 – Παράταση της προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης Και Ελαιολιπαντικών Ειδών για τις Ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Έτους 2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ 302/2020 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 303/2020 – Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων Εργαστηρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2020 – Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο οικοπέδου στην οδό Πυθαγόρα στον οικισμό Τριλόφου του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 305/2020 – Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο οικοπέδου στην οδό Πάτμου στον οικισμό Καρδίας του Δήμου
Θέρμης


ΑΠΟΦΑΣΗ 306/2020 – Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του οικοπέδου 03 του Ο.Τ. Γ553 της επέκτασης του οικισμού Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 307/2020 – Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2020 – Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης, Δ.Ε. Μίκρας και
Βασιλικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 309/2020 – Απόδοση Πάγιας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 310/2020 – Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ ́αρ. 2.432/31-10-2019 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το έργο: «Ύδρευση περιοχής επέκταση οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο).»