Αποφάσεις Δ.Σ. 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2021 – Χρήση των Κ.Α. 35 & 53 προϋπολογισμού έτους 2020 στην χρήση του έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2021 – 1Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2021 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υπολοίπων συμβάσεων και δαπανών 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2021 – Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης» (Αρ. Μελ. 1/20, Αρ. Έργ. 2/20)

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2021 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης», Αρ. Μελ. 1/20, Αρ. Έργ. 2/20

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2021 – Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για την περαιτέρω άσκηση ένδικων μέσων επί της με αριθμό 55.2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (εργατικές διαφορές)

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2021 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ) ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2018 »

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2021 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ) ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ 2018 »

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2021 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ) ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2018 »

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: ‘Εργασίες συντήρησης υφιστάμενου δικτύου – φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2021 – Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών για την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 110/20 μελέτης με τίτλο ‘Υπηρεσίες Σύνταξης Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” Πρόσκληση 03 – Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων’

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2021 – Εξέταση του με αριθμό 5737/04-12-2020 αιτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2021 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2021 – Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη 1ης πρόσθετης πράξης επί του υπ ́αρ. 2.564/13-05-2020 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το έργο: « Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος I» μετονομαζόμενου σε «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»»

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2021 – Επέκταση απασχόλησης εργαζομένων που προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2021 – Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών που αφορούν το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2021 – Έγκριση τευχών της υπ. αρ. αρ. μελ. έργου 21/2021 με τίτλο, «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών», και έγκριση τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2021 – Έγκριση τευχών της υπ. αρ. αρ. μελ. έργου 20/2021 με τίτλο, «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Μίκρας», και έγκριση τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 22/21 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2021 – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων», για την πράξη «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης», -Ομάδα Β, παρ. ii-

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2021 – Ορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2021 – Ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Σύνταξης Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” Πρόσκληση 03 – Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2021 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2021 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για την αίτηση έξι (6) θέσεων εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2021 – Έγκριση της υπ ́ αριθμ. 103/2020 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός και απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2021 – Έγκριση εκτέλεση της εργασίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2021» σύμφωνα με την με αριθμό 3/2021 μελέτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2021 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην άσκηση έφεσης επί της 55/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2021 – Έγκριση της υπ ́ αριθμ. 101/2020 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός και απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Μίκρας 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 16/21 μελέτης με τίτλο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ’ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2021 – Έγκριση εκτέλεση της εργασίας «Έγκριση εκτέλεση της εργασίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2021» σύμφωνα με την με αριθμό 5/2021 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 2/2021 μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2021 – Έγκριση της υπ ́ αριθμ. 102/2020 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός και απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Θέρμης 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2021 – Έγκριση εκτέλεση της εργασίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ 2021» σύμφωνα με την με αριθμό 4/2021 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2021 – Έγκριση εκτέλεση της 10/21 μελ. με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 18/21 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2021 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων ΔΕ Μίκρας’’

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 17/21 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2021 – Ορισμός επιτροπών α)διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών, β)αξιολόγησης ενστάσεων, γ)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, δ)παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2021 – Ορισμός διαχειριστή πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 19/21 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2021 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην παροχή γνωμοδότησης επί της 559/10-02-2021 ενστάσεως

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2021 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ’’

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2021 – Ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2021 – 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2021 – Διαγραφή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής ομάδας καταναλωτών με κωδικό 99

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2021 – Επιστροφή δικαιώματος σύνδεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου :«Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης» (αρ. μελ. έργου 3/20)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2021 – Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης ετών 2022-2025

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2021 – Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο: ̈ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2021 ̈σύμφωνα με την με αριθμό 3/2021 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ» σύμφωνα με την με αριθμό 18/2021 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο: ̈ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ ̈ σύμφωνα με την με αριθμό 16/2021 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο: ̈ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2021 ̈ σύμφωνα με την με αριθμό 5/2021 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2021 – Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου επί της 559/10-02-2021 ενστάσεως

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» σύμφωνα με την με αριθμό 17/2021 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2021 – Παράταση σύμβασης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ 2021» σύμφωνα με την με
αριθμό 4/2021 μελέτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2021 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας υδρομέτρων έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2021 – Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2021 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Ανάγνωση και καταμέτρηση υδρομετρητών, κοινοτήτων της Δ.Ε. Θέρμης, του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο:” ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ” σύμφωνα με την με αριθμό 19/2021 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2021 – Αποδοχή της με αριθμό 27/2020 γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας του Δήμου περί καταβολής αποζημίωσης, εξωδίκως, σχετικά με το 4787/09-10-2020 αίτημα (σχτ.:251/2020 Α.ΔΣ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2021 – Έγκριση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος προκειμένου στην επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης χρήσης 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2021 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης», (αρ. μελ. έργου 2/ 20, αρ. έργου 3/20)

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2021 – Έγκριση της με αριθμό 8/2021. μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2021 – Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του με αριθμό 34 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Καρδίας Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2021 – Ανάθεση προμήθειας ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2021 – 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2021 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2021 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2021 – Αιτήσεις: η με αριθμό 1175/19-03-2021 αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2021 – Καθορισμός ειδικού τιμολογίου σε άπαξ εφαρμογή, κατηγορίας ευπαθούς ομάδας καταναλωτών, στα πλαίσια αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού Covid-19 με έκπτωση επί της τιμολόγησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2021 – 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2021 – Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του οικοπέδου 02 του Ο.Τ. Γ477 της επέκτασης του οικισμού Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 36/21 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο :
“Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης”


ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2021 – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»,-πρόσκληση ΑΤ12- για την πράξη «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2021 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 31/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2021 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2021 – Παράταση σύμβασης άρθρου 8 Κ.Σ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2021 – Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Αποχέτευση
Ακαθάρτων Τμήματος Επέκτασης Θέρμης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2021 – Έγκριση πρόσθετης πράξης σύμβασης για τον καθορισμό του «Δικαιώματος Χρήσης Υπονόμων 2021-
2022»


ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2021 – Ανάθεση ασφαλτικών αποκαταστάσεων ΔΕ Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο ‘ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 30/21 μελέτης με τίτλο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2021 – Έγκριση παροχής υπηρεσίας για εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2021-2025 της ΔΕΥΑ
Θέρμης


ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2021 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 28/21 μελέτης με τίτλο :“Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Θέρμης’’ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2021 – Ανάθεση ασφαλτικών αποκαταστάσεων ΔΕ Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2021 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 29/21 μελέτης με τίτλο :“Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Μίκρας’’ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2021 – Παράταση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Ανάγνωση και καταμέτρηση υδρομετρητών, κοινοτήτων της Δ.Ε. Θέρμης, του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2021 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΔΔ Κ.
Σχολαρίου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2021 – Εξέταση του με αριθμό 1174/17-03/2021 αιτήματος καταναλωτή

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2021 – 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2021 – Ανάθεση καθηκόντων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου σε υπάλληλο ΙΔΑΧ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 38/21 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο
“ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2021 – Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο των οικοπέδων 03Α του Ο.Τ. Γ553, 03Β του Ο.Τ. Γ553, 01 του Ο.Τ. Γ531, 02 του Ο.Τ. Γ557, 02Α του Ο.Τ. Γ531 και 01 ΚΑΘΕΤΗ 1 του Ο.Τ. Γ558 της επέκτασης του οικισμού Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2021 – Έγκριση σύμβασης για την οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ από τον Δήμο Θέρμης σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30-3- 2020, ΤΕΥΧΟΣ Α’, ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ.5Α)όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός και απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Θέρμης 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2021 – Παράταση της σύμβασης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2021 – Έγκριση ανακοίνωσης για την πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης στην Κοινότητα Ταγαράδων με σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2021 – Τροποποίηση της υπ. αρ. 25/21 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΘ, “Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων», για την πράξη «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης», -Ομάδα Β, παρ. ii

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2021 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση σχετικά με την περαιτέρω άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 69.2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2021 – Αποδοχή της τεχνικής εκθέσεως διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών για το έργο: ̈Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας Δήμου Θέρμης ̈

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 37/21 μελέτης με τίτλο ”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 40/21 μελέτης με τίτλο “Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Βασιλικών” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 8/21 μελέτης προμήθειας ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΨΑΡΡΑ‘ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 43/21 μελέτης με τίτλο “ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός και απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Βασιλικών 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2021 – Αποδοχή παραχώρησης μηχανήματος HOLDERA – TRAC 8.72 AM-65597 από την Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δασικής Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Ακίνητης
Περιουσίας Δήμου Θέρμης στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης


ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 41/21 μελέτης με τίτλο ‘Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Θέρμης’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός και απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Μίκρας 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2021 – Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης και Τεχνικής Υποστήριξης για την αξιολόγηση των οργανωτικών και υπηρεσιακών αναγκών της ΔΕΥΑΘ – (με την επικαιροποίηση του ΟΕΥ) και για την εξειδίκευση και για την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας της”

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 39/21 μελέτης με τίτλο ‘Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Μίκρας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2021 – Ανάθεση παροχής υπηρεσίας εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2021-2025 της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2021 – 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2021 – Αιτήσεις: οι με αριθμό 1791/21-04-2021 & 1793/21-04-2021 αιτήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2021 – Πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης στην Κοινότητα Ταγαράδων

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2021 – Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 48/21 μελέτης με τίτλο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2021 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2021 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2021 – Έγκριση Πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021”

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2021 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2021 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του
παραπάνω ποσού


ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2021 – Αποδοχή γνωμοδότησης για την περαιτέρω άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 69.2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2021 – Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021”

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2021 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ- ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΨΑΡΡΑ‘ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 49/21 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 50/21 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών καταγραφής και μετάδοσης ενεργειακών δεδομένων και προμήθεια εφαρμογής παρουσίασης, ανάλυσης και διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων, των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2021 – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», ΑΤ 03, για την πράξη «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης και Τεχνικής Υποστήριξης για την αξιολόγηση των οργανωτικών και υπηρεσιακών αναγκών της ΔΕΥΑΘ – (με την επικαιροποίηση του ΟΕΥ) και για την εξειδίκευση και για την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας της”

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2021 – Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών για το έργο: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Τμήματος Επέκτασης Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2021 – Έγκριση Πρακτικού για την επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης χρήσης 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2021 – 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2021 – Έγκριση της με αριθμό 52/2021 μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσίες Μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2021 – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος –Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με τίτλο «Ολοκλήρωση των Υποδομών Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Γ ́ Προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ -Νέα Έργα», της Πράξης: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2021 – Μίσθωση αρδευτικής γεώτρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2021 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην σύνταξη συμβολαίου μίσθωσης γεώτρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2021 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ελαιολιπαντικών ειδών έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2021 – Άσκηση ένδικων μέσων και ορισμός νομικής εκπροσώπησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προκειμένου στην επίλυση διαφωνίας που αφορά σε αποπληρωμή Τ.Π.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2021 – Αποδοχή γνωμοδότησης επί της με αριθμό 1174/17- 03-2021 αίτησης αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2021 – Ανάθεση εργασιών μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ Ε.Ε.Λ. ΘΕΡΜΗΣ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2021 – Ανάθεση εργασιών μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2021 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και πρόσληψη των υποδειχθέντων ατόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2021 – Υποβολή αίτησης, εκ νέου, στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2021 – Ανάθεση εργασιών μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2021 – 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2021 – Συζήτηση γνωμοδότησης & λήψη σχετικής απόφασης επί της με αριθμό 5737/04-12-2020 αίτησης αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: Υπηρεσίες Μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2021 – Έγκριση εκτέλεσης της υπ. αρ. 55/21 μελέτης προμήθειας ‘Προμήθεια Νέου συγκροτήματος και καθαρισμός Γεώτρησης Α2 Πλαγιαρίου’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2021 – Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: “Μελέτη συμπλήρωσης δικτύου αποχέτευσης οικισμών Τριλόφου – Καρδίας”

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2021 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2018-2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 58/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υδραυλικών Μεταλλικών Ειδών Συντήρησης Δικτύου», των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθώς και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2021 – Έγκριση εκτέλεσης της υπ. αρ. 61/21 μελέτης προμήθειας ‘Εγκατάσταση σωληνώσεων γεώτρησης Ψαρρά Κ. Σχολάρι’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2021 – 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2021 – Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας – προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2021 – Επιβολή προσαυξήσεων ΕΦΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2021 – Εφαρμογή άρθρου 8 ΚΣΣΕ- Ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2021 – Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/21 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο: ̈ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΚΑ 2021 ̈και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 71/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 64/2021 μελέτης με τίτλο ‘Παρακολούθηση σταθμών αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης, καθαρισμός φίλτρων Πλαγιαρίου’» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 66/21 μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 65/21 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης ̈Μελέτη Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Θέρμης ̈ ψήφιση πίστωσης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2021 – Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για δικαστικό χειρισμό από δυσλειτουργίες στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 62/21 μελέτης ’Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων’» και
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2021 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Ελαιολιπαντικών έτους 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2021 – Έγκριση εκτέλεσης της υπ. αρ. 68/21 μελέτης ‘Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων Δ.Ε. Βασιλικών’» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2021 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υδραυλικών Μεταλλικών Ειδών Συντήρησης Δικτύου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2021 – 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2021 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2021 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2021 – Αποδοχή απαιτούμενων ενεργειών και δικαστικού χειρισμού από δυσλειτουργίες στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης Τεχνικών Φακέλων Αποχέτευσης ΔΕ Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2021 – Αιτήσεις: η με αριθμό 3509/26-07-2021 αίτηση τμηματικής καταβολής δαπάνης επέκτασης δικτύου & σύνδεσης με το υδρευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Τριλόφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2021 – Κατ’ εξαίρεση υδροδότηση κατοικίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 15/21 μελέτης με τίτλο ‘Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2021 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ‘Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων Δ.Ε. Βασιλικών’

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2021 – Έγκριση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο κατοικιών στην επέκταση Τριαδίου στο Ο.Τ. Γ 128

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης της υπ. αρ. 62/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο: ’Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων’» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2021 – Ψήφιση πίστωσης υπολοίπου σύμβασης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο ΔΔ Κ. Σχολαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 70/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2021 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: ‘.Προμήθεια Νέου συγκροτήματος και καθαρισμός Γεώτρησης Α2 Πλαγιαρίου’

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2021 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 77/21 μελέτης με τίτλο “Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών’’ και καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2021 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: ‘Εγκατάσταση σωληνώσεων γεώτρησης Ψαρρά Κ. Σχολάρι’

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2021 – Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Μίκρας» (αρ.μελ. 20/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2021 – Ανάθεση γνωμοδοτικών εργασιών στο πλαίσιο των ζητημάτων – διαφορών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19569/9-6-2020 σύμβασης κατασκευής έργου ποσού 4.669.716,08 ευρώ (με ΦΠΑ 0%) για την εκτέλεση του έργου “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) ”, προϋπολογισμού € 8.500.046,27 (με ΦΠΑ 0%), με αριθμό μελέτης 11/2018 (κωδικός ΟΠΣ: 5028208)

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2021 – Έγκριση 1η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών» (αρ. μελ. 21/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2021 – 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2021 – Υποβολή αίτησης, στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για μία θέση εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2021 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και πρόσληψη των υποδειχθέντων ατόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2021 – Παράταση απασχόλησης υπάλληλου, ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4257/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2021 – Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αριθμ. 47/21 μελέτης με τίτλο ‘Προμήθεια αντιδραστηρίων για τη λειτουργία του χημικού εργαστηρίου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: « Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2021 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Μίκρας», (αρ. μελ. 20/21).

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2021 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών», (αρ. μελ. 21/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2021 – Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αρ. 83/21 μελέτης ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2021 – Εκπροσώπηση Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της ΓΑΚ23818/2021 & ΕΑΚ 775/2021 αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2021 – Εκπροσώπηση Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της εφέσεως κατά της 7702/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2021 – Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2021 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2021 – Ανάθεση μίσθωσης Χωματουργικών Μηχανημάτων ΔΕ Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2021 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31
Δεκεμβρίου 2020) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης


ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2021 – Παράταση της υπ’ αριθμό 3226/08.07.2021 σύμβασης για τον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2021 – Επικαιροποίηση της με αριθμό 52/2020 Α.Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2021 – Λήψη σχετικής απόφασης επί αιτήματος υπαλλήλου, ανάκλησης καθηκόντων επίβλεψης και αποδοχή σχετικής γνωμοδότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2021 – Λήψη σχετικής απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4764/2020 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 4807/2021 και ισχύει, περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2021 – Διακοπή μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Θέρμης στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2021 – Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τη χρέωση τελών χρήσης και παγίου αποχέτευσης στους λογαριασμούς ύδρευσης της Κ. Καρδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 16/21 μελέτης με τίτλο ‘Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.’ και καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2021 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: ‘Παρακολούθηση σταθμών αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης, καθαρισμός φίλτρων Πλαγιαρίου’

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2021 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ‘Προμήθεια αντιδραστηρίων για τη λειτουργία του χημικού εργαστηρίου έτους 2021’

ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2021 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: ̈ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΚΑ 2021 ̈

ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2021 – Ανάθεση μίσθωσης Χωματουργικών Μηχανημάτων ΔΕ Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2021 – Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: ‘Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2020’

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. μελέτης 93/21 μελέτης με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθ. μελέτης 94/21 μελέτης με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2021 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Αδρανών 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2021 – Ανάθεση μίσθωσης Χωματουργικών Μηχανημάτων ΔΕ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2021 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 232/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: « Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 89/21 μελέτης με τίτλο ‘ ‘Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών’ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 92/21 μελέτης με τίτλο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» (β ́φάση) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 90/21 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες Μηχανουργικών Κατεργασιών και Επισκευών Υδραυλικών, Μηχανολογικών Συστημάτων, Μηχανημάτων και Εξαρτημάτων ύδρευσης» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2021 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2021 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση
του παραπάνω ποσού


ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2021 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: ̈Μελέτη Αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Θέρμης ̈

ΑΠΟΦΑΣΗ 239/2021 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και πρόσληψη των υποδειχθέντων ατόμων

ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2021 – Αλλαγή πιστωτικού ορίου εμβάσματος προς τρίτους

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2021 – Λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων αυτού, αναφορικά με την Πράξη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2021 – 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2021 – Αίτημα τροποποίησης της Πράξης «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (μεταφορά από Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»)

ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2021 – Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο ‘ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ’ (αρ. μελ. 3/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2021 – Έγκριση της βεβαίωσης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2021 – Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης στο «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών παραβατικών Ατόμων, ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» για την κάλυψη θέσης διοικητικής υποστήριξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2021 – Έγκρισης σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων (myData)

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2021 – Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων(DPO)

ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» (β ́φάση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2021 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ‘Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών’

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2021 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2021 – Τροποποίηση της 129/15 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στις « Διακοπές νερού λόγων μη εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2021 – Έγκριση της με αριθμό 23/2021 μελέτης με τίτλο: «Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών των Κοινοτήτων Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου και Τριλόφου της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας του Δήμου Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 256/2021 – Έγκριση της με αριθμό 24/2021 μελέτης με τίτλο: «Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών των Τοπικών Διαμερισμάτων Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: ̈ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ”


ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2021 – Έγκριση της με αριθμό 98/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OΧΗΜΑΤΩΝ, α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN β) Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ» και καθορισμός τρόπου

ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2021 – Έγκριση της με αριθμό 32/21 μελέτης για την ‘ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ της
Δ.Ε.Υ.Α.ΘΕΡΜΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2021 – 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 261/2021 – Έγκριση της 102/2021 μελέτης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2021 – Έγκριση τευχών της υπ. αρ. μελ. 101/21 με τίτλο, «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου ‘μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου’», και έγκριση τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 99/21 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες υποβοήθησης καταγραφής επιμετρητικών, χωροθέτησης ιδιωτικών συνδέσεων, και επαλήθευσης στο πλαίσιο του έργου ‘ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 264/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 100/21 μελέτης με τίτλο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ», β ́ φάση, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 265/2021 – Έγκριση της υπ. αρ.28/21 μελέτης με τίτλο: “Καθαριότητα χώρων στέγασης υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: “Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την τήρηση
ηλεκτρονικών βιβλίων (myData)”


ΑΠΟΦΑΣΗ 267/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: “Ορισμός υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων(DPO)”

ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2021 – Παράταση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» ΑΡ.ΜΕΛ.73/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/2021 – Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών των Κοινοτήτων Ν.Ρυσίου, Ν.Ραιδεστού και Θέρμης (τομείς Ζ’ και Θ’) της Δημοτικής Ενότητας ΘΕΡΜΗΣ του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 270/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες υποβοήθησης καταγραφής επιμετρητικών, χωροθέτησης, ιδιωτικών συνδέσεων και επαλήθευσης στα πλαίσια του έργου “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 271/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.
ΘΕΡΜΗΣ», β ́ φάση


ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2021 – Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ )»

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2021 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών παραβατικών Ατόμων, ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» και πρόσληψη των υποδειχθέντων ατόμων σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα για την κάλυψη θέσης διοικητικής υποστήριξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2021 – Αποδοχή της τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» με κωδικό ΟΠΣ 5028208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020»και σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2021 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 105/21 μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ »και
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 104/21 μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2021 – Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή

ΑΠΟΦΑΣΗ 281/2021 – Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με σκοπό την πρακτική τους άσκηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 282/2021 – Υποβολή αίτησης, στον Ο.Α.Ε.Δ. για υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για τέσσερις θέσεις εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 283/2021 – Έγκριση της με αρ. 106/2021 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθειά Υγρών καυσίμων κίνησης και Ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2021 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 285/2021 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2021 – Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/2021 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2021 μελέτης με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 288/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 108/21 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα της ΔΕΥΑΘ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: “Καθαριότητα χώρων στέγασης υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 290/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών των Κοινοτήτων Ν.Ρυσίου, Ν.Ραιδεστού και Θέρμης (τομείς Ζ’ και Θ’) της Δημοτικής Ενότητας ΘΕΡΜΗΣ του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α.ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 292/2021 – 15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμούv

ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 112/21 μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2021» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 294/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 109/21 μελέτης με τίτλο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ’


ΑΠΟΦΑΣΗ 295/2021 – Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και ορισμός νέου τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας λόγω άγονου διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 296/2021 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN, β) Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 297/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 110/21 μελέτης με τίτλο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε ΘΕΡΜΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 111/21 μελέτης με τίτλο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε ΜΙΚΡΑΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 299/2021 – Δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Παιδικό χωριό SOS Πλαγιαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 300/2021 – Διακοπή χρήσης οικοπεδικού χώρου εντός του αγροτεμαχίου 6667 του Δ.Δ. Επανομής του Δήμου
Θερμαϊκού


ΑΠΟΦΑΣΗ 301/2021 – Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή για τη χρήση έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 302/2021 – Έγκριση των τευχών της υπ’ αριθμ. 125/2021 Μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή «Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 303/2021 – Αποδοχή γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης σχετικά με τη σύσταση δουλείας προκειμένου στη διέλευση αγωγού στα πλαίσια του έργου “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)”

ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2021 – Παράταση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών καυσίμων κίνησης και Ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης” λόγω τεχνικού προβλήματος της σχετικής πλατφόρμας

ΑΠΟΦΑΣΗ 305/2021 – Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας – προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2021-παροχή ειδών σε χρήμα

ΑΠΟΦΑΣΗ 306/2021 – Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
οικισμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Θέρμης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 307/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 123/21 μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2021 – Έγκριση της υπ. αρ. 117/21 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 309/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ.Ε.
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 310/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 311/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ.Ε.
ΘΕΡΜΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 312/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 313/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ
– ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 314/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 315/2021 – 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 316/2021 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 317/2021 – Αίτημα παράτασης της υπ’ αριθ. 2505/2021 Σύμβασης Ανάθεσης που αφορά στην «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης και τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση των οργανωτικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Θέρμης (με την επικαιροποίηση του ΟΕΥ) και για την εξειδίκευση και για την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 318/2021 – Αίτημα παράτασης διάρκειας της υπ. αριθ. 6498/23-12- 2021 Σύμβασης Ανάθεσης που αφορά «Παρακολούθηση παραμέτρων ομάδας Β και ραδιενέργειας 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2021 – Αίτημα παράτασης διάρκειας της υπ. αριθ. 6496/23-12- 2021 Σύμβασης Ανάθεσης που αφορά «Υπηρεσία χημικής ανάλυσης αρδευτικών γεωτρήσεων 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 320/2021 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 321/2021 – Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ.Ε.
ΜΙΚΡΑΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 323/2021 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα της ΔΕΥΑΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2021 – Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης, Δ.Ε. Μίκρας και
Βασιλικών