Αποφάσεις Δ.Σ. 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2022 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2022 – Χρήση των Κ.Α. 35 & 53 προϋπολογισμού έτους 2022 στην χρήση του έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2022 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2022 – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών καυσίμων κίνησης και Ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας λόγω άγονου διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2022 – 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2022 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υπολοίπων συμβάσεων και δαπανών 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2022 – Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση του υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» Α/Α 4 της Πράξης «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης του Ανθεμούντα – Β ́ Φάση»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2022 – Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την συζήτηση έφεσης κατά της με αριθμό 9061/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ι ́) και κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2022 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: Υπηρεσίες Μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2022 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2022 – Αίτηση απόσπασης εργαζομένης ΙΔΑΧ από την ΔΕΥΑ Βοΐου Κοζάνης, ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, λόγω συνυπηρέτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2022 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2022 – Σύγκληση 1ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2022 – Ορισμός μελών εκπροσώπησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2022 – Ορισμός εκπροσώπου της Επιχείρησης για την διεκπεραίωση των Τραπεζικών Συναλλαγών

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2022 – Ορισμός εκπροσώπου της Επιχείρησης στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2022 – Καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2022 – Καθορισμός αρμοδιοτήτων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και καταβολή αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2022 – Ορισμός υπευθύνου για την Οικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης και την υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2022 – Ορισμός γραμματέως Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2022 – Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2022 – Ορισμός εκπροσώπων σε προγραμματικές συμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2022 – Ορισμός επιτροπής αυτοψίας ζημιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2022 – Έγκριση του από 14/01/2022 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και ορισμός νέου τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας λόγω άγονου διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2022 – Παράταση της με αριθμό 286/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2022 – Πρόσληψη υπαλλήλων κατόπιν επιλογής με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2022 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για την αίτηση τριών (3) θέσεων εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2022 – Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2022 – Έγκριση εκπόνησης της μελέτης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ» (4ο υποέργο της Πράξης: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα – Β’ Φάση». Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 5003853)

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2022 – Έκτακτη ενημέρωση για το οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε συνάρτηση με τις πρόσφατες αλλαγές του ενεργειακού κόστους και λήψη απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2022 – Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2022 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 114/21 μελέτης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO17025 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2022 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2022 μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2022» – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αυτής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2022 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της επιχείρησης κατά την εκδίκαση της αγωγής με ΓΑΚ1234/2022 κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2022 – Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2022 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/22 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2022 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/22 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2022 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2022 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/22 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2022 – Έγκριση του από 10.02.2022 Πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 8/22 μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΥΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 9/22 μελέτης με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 10/22 μελέτης με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 11/22 μελέτης με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2022 – Εξέταση αιτήσεων καταναλωτών για διαγραφή χρεώσεων αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2022 – Σύσταση δουλείας προκειμένου στη διέλευση αγωγού στα πλαίσια του έργου “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)” και αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2022 – Έγκριση του από 18-02-2022 Πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2022 – Ορισμός επιτροπών α)διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών, β)αξιολόγησης ενστάσεων, γ)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, δ)παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2022 – Ορισμός διαχειριστών πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2022 – Έγκριση Πολυετή Προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2022 – Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου σύστασης πραγματικής δουλείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2022 – Αναπλήρωση κενωθείσας θέσης στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2022 – Εξέταση αιτήματος αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 12/22 μελέτης με τίτλο «Παρακολούθηση σταθμών αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης, καθαρισμός φίλτρων Πλαγιαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2022 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 15/22 μελέτης με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2022 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ» σύμφωνα με την 10/2022 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2022 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 16/22 μελέτης με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Θέρμης» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2022 – Έγκριση της 17/2022 μελέτης που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2022 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» σύμφωνα με την 11/2022 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2022 – Έγκριση παράτασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2022 – Ανάθεση Υπηρεσιών με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2022 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2022 – Καθορισμός αρδευτικών περιόδων 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2022 – Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ» σύμφωνα με την 9/2022 μελέτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2022 – 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2022 – Αποδοχή τροποποίησης της Απόφασης ένταξης της Πράξης «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (μεταφορά από Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»)

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2022 – Έγκριση της 21/2022 μελέτης με τίτλο: «Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων α) ΑΣ ‘ΦΟΙΡΟΥ’ β) ΓΣ ‘ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ’ γ) ΓΣ ‘ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ’, Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2022 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/22 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίου Υδρευσης ‘Αϊ Γιάννης’ ΔΕ Βασιλικών» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2022 – Έγκριση Κανόνων Λειτουργίας Βιολογικού Σταθμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 22/22 μελέτης με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2022 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 23/22 μελέτης με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Μίκρας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2022 – Εξέταση του υπ. αριθ. 1643/11-03-2022 αιτήματος καταβολής αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2022 – Εξέταση αιτήσεως ρύθμισης οφειλής

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2022 – Συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2022 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2022 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2022 – 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2022 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας για υπαλλήλους ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 22/21 τροποποιημένης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2022 – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»’ για την πράξη «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2022 – Εξέταση της υπ. αριθ. 1794/17-3-2022 αίτησης του προέδρου της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2022 – Παράταση ισχύος της απόφασης 25/22 (Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης)

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2022 – Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2022 – Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αρ. 25/22 μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2022 – Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 27/22 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2022 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 34/22 μελέτης με τίτλο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2022 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου», (αρ. μελ. 101/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2022 – Έγκριση: α) σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Θέρμης και Δήμου Θέρμης για την υποβολή πρότασης στη Δράση 4.3.1:«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την πράξη με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών» β) υποβολής της σχετικής πρότασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2022 – Πρόσληψη υπαλλήλων, με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίου Ύδρευσης «Αϊ Γιάννης ΔΕ Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων α) ΑΣ ΦΟΙΡΟΥ, β) ΓΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, γ) ΓΣ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ, ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ 7/22 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικών υπηρεσιών καταναλωτών ΤΡΙΤΩΝ (I-BILL)» και έγκριση τρόπου ανάθεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 33/22 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου» και έγκριση τρόπου ανάθεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2022 – Αποζημίωση αποδοχών δεδουλευμένης αδείας προηγουμένου έτους

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2022 – Έγκριση των τευχών της υπ’ αριθμ. 32/22 Μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή « Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 31/22 μελέτης υπηρεσίας ‘‘Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την συμπλήρωση φακέλου κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών’’, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2022 – Κατ’ εξαίρεση ορισμός χειριστή πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2022 – Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλος «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την συμπλήρωση φακέλου κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2022 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2022 – 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2022 – Χορήγηση άδειας σύνδεσης με φρεάτια ομβρίων στην Πλατεία Χάνια Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2022 – Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 38/22 “Γεωργοοικονομικής μελέτης” στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 39/22 “Γεωργοτεχνικής μελέτης” στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 40/22 “Μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος” στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2022 – Απόσπαση εργαζομένου ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ στη ΔΕΥΑ Άρτας

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2022 – Εξέταση αίτησης απόσπασης υπαλλήλου στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, για λόγους υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2022 – Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αρ. 36/2022 μελέτης με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2022 – Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αρ. 37/2022 μελέτης με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2022 – Εξέταση του υπ. αριθ. 2505/15-04-2022 αιτήματος καταβολής αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2022 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2022 – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης, για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2022 – Έγκριση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος προκειμένου στην επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης χρήσης 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2022 – Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αρ. 35/2022 μελέτης με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO17025 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικών υπηρεσιών καταναλωτών ΤΡΙΤΩΝ (I-BILL)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2022 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2022 – Εξέταση αιτήματος σύνδεσης σε αποχετευτικό δίκτυο

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2022 – Εξέταση της υπ. αριθ. 2717/28-4-2022 αίτησης ρύθμισης οφειλής τελών σύνδεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2022 – Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας – προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2022 – Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 349/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2022 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2022 – Αποδοχή της από 10/05/2022 γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας του Δήμου περί καταβολής αποζημίωσης εξωδίκως, σχετικά με το 1643/11-03-2022 αίτημα (σχτ.:72/2022 Α.Δ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 43/22 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2022 – Εξέταση αίτησης διαγραφής προσαυξήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2022 – Έγκριση επέκτασης απασχόλησης των εργαζομένων που προσλήφθηκαν με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2022 – Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2022 – Έγκριση της 42/22 μελέτης με τίτλο: Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων α) ΓΣ ‘ΕΜΠΟΡΙΚΗ’, β) ΑΣ ‘ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ’ και γ) ΑΣ ‘ΤΟΥΜΠΑ’, Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2022 – Έγκριση της 41/22 μελέτης με τίτλο: Προμήθεια υποβρυχίου συγκροτήματος δεξαμενής ‘Α1’ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2022 – Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2022 – Ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Παρακολούθηση σταθμών αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης, καθαρισμός φίλτρων Πλαγιαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 45/22 μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2022 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου ‘μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου ’» (αρ. μελ. έργου 101/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2022 – Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2022 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2022 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2022 – Έγκριση της 47/22 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2022 – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγ. Παρασκευής Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2022 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ», (αρ. μελ.: 03/20)

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2022 – Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2022 – Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος δράσης της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 48/22 μελέτης με τίτλο ‘Εργασίες Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2022 – Έγκριση πρόσληψης υποψηφίου, μέσω προγράμματος 55-67 (αντικατάσταση)

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υποβρυχίου συγκροτήματος δεξαμενής ‘Α1’ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων α) ΓΣ ‘ΕΜΠΟΡΙΚΗ’, β) ΑΣ ‘ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ’ και γ) ΑΣ ‘ΤΟΥΜΠΑ’, Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2022 – Έγκριση Πρακτικού για την επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης χρήσης 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 49/22 μελέτης ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ’ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 51/22 μελέτης με τίτλο: ‘‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 55/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΚΑΡΑΒΑΛΑΣΗ’ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2022 – Εξέταση αιτήματος σύνδεσης ακινήτου με το αποχετευτικό δίκτυο

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2022 – Απασχόληση σπουδαστών Ι.Ε.Κ. στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με σκοπό την πρακτική τους άσκηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2022 – Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών για την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2022 – Ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2022 (Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας)

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2022 – 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2022 – Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 57/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΣ ‘ΛΑΚΚΙΑΣ, ΓΣ ‘ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ’ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 59/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΣ ‘Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ’, ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΤΟΥΜΠΑΣ’ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 60/22 μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 61/22 μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 62/22 μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2022 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης» Αρ. Μελέτης: 03/21

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2022 – 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2022 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2022 – Παράταση χρόνου μίσθωσης ακινήτου επί του με αριθμό 281 αγροτεμαχίου στη θέση «Αλωνούδι» της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Σουρωτής της Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 20/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών toner» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2022 – Επέκταση απασχόλησης των εργαζομένων που προσλήφθηκαν με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2022 – Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την Πράξη «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2022 – Έγκριση παράτασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 56/22 μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ & ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2022 – Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2022 – Ανάθεση έργου με τίτλο «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2022 – Ανάθεση έργου με τίτλο «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2022 – Ανάθεση έργου με τίτλο «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2022 – Παράταση συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2022 – Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αριθ. 65/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2022 – 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 77/22 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ: α. ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ’, και β. ‘ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2022 – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»’ για την πράξη «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ: α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ, και β. ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2022 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Στ’) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ353/2021 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2022 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Στ’) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ438/2021 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2022 – Αποδοχή της από 01/07/2022 γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας του Δήμου περί καταβολής αποζημίωσης εξωδίκως, σχετικά με 2505/15-04-2022 αίτημα (σχτ.:117/2022 Α.Δ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2022 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2022 – Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αριθ. 67/2022 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2022 – Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αριθ. 68/2022 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2022 – Ανάθεση εργασίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΥΑΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ TONER»

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΣ ‘Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ’, ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΤΟΥΜΠΑΣ’ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΣ ‘ΛΑΚΚΙΑΣ’, ΓΣ ‘ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ’ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΚΑΡΑΒΑΛΑΣΗ’ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2022 – Ανάθεση εργασίας με τίτλο «Εργασίες Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2022 – Εξέταση αιτήματος σύνδεσης ακινήτου επί της οδού Περικλέους 3Β, με το αποχετευτικό δίκτυο

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2022 – Εξέταση αιτήματος σύνδεσης ακινήτων στο ΟΤ34 (οικισμός Τριλόφου του Δ. Θέρμης) με το αποχετευτικό δίκτυο

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2022 – Εξέταση αιτήματος σύνδεσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), με δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2022 – 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 69/22 μελέτη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 71/22 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανήματος Επεξεργασίας Νερού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 74/22 μελέτης με τίτλο «Ανάπτυξη υδρευτικής γεώτρησης “HYATT”, προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αντλιοστασίου “HYATT” Δ.Ε. Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2022 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 75/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 70/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2022 – Απόφαση αποδοχής ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5117596 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2022 – Χρέωση δικαιωμάτων παροχής εκτός σχεδίου και επέκτασης δικτύου σε καταναλωτή βάσει δικαστικής απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2022 – Ορισμός δικηγόρου για παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, ενώπιον του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης απόπειρας ρύπανσης περιβάλλοντος

ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2022 – Εξέταση αιτήματος εξαίρεσης χρέωσης τελών σύνδεσης και χρήσης αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 22/2022 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2022 – Έγκριση επέκτασης απασχόλησης εργαζομένου που προσλήφθηκε με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67

ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2022 – Εξέταση αίτησης απόσπασης εργαζομένης ΙΔΑΧ, ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, για λόγους υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανήματος Επεξεργασίας Νερού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2022 – Εξέταση αναφοράς παράνομης υδροληψίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ & ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2022 – Έγκριση μετάταξης υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. στον Δήμο Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2022 – Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με σκοπό την πρακτική τους άσκηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 232/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη υδρευτικής γεώτρησης “HAYATT”, προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αντλιοστασίου “HAYATT” Δ.Ε. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2022 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2022 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2022 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΕΛ 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2022 – 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 239/2022 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου στην εκπροσώπηση της επιχείρησης κατά την εκδίκαση της αγωγής με ΑΓ2703/28-12-2020, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2022 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αρ. 79/22 μελέτης ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ’’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2022 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ. αρ. 72/22 μελέτης ‘Βιντεοσκόπηση Αγωγών’

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2022 – 2η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2022 – Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΕΥΤΙΚΏΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΈΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2022 – Εξέταση αίτησης επέκτασης δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση του υπ. αρ 198 αγροτεμαχίου του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2022 – Εξέταση αίτησης μετάταξης υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2022 – Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 79/22 μελέτης ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Β’ ΦΑΣΗ’’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2022 – Εκ νέου ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση ποσού έτους 2022-2023 ΔΕΥΑ Θέρμης, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ», εκτιμώμενης αξίας 345.852,09 € (πλέον ΦΠΑ 24%) ήτοι 428.856,59 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και επιπλέον πριμ ποσού 6.917,04 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2022 – Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2022 – Επαναφορά της απόφασης 286/21(Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης)

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2022 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 256/2022 – Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2022 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2022 – Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για εξόφληση λογαριασμού μέσω τερματικών συσκευών (P.O.S.) και σύνδεση στον ηλεκτρονικό έμπορο με POS για την υλοποίηση του e-bill

ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2022 – Έγκριση της με αριθμό 11/2022 απόφασης Προέδρου περί παράτασης χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2022 – Επαναπροσδιορισμός τρόπου εξόφλησης λογαριασμών ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 261/2022 – Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2022 – Έγκριση της με αριθμό 10/2022 απόφασης Προέδρου, περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της με αριθμό ΓΑΚ 20226/2022 και ΕΑΚ 16777/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2022 – Τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου αγροτεμαχίου 20 της Τ.Κ. Ταγαράδων

ΑΠΟΦΑΣΗ 264/2022 – Εξέταση αιτήματος μετάταξης υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 265/2022 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 91/22 μελέτης με τίτλο: ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ’ – (γ’ φάση) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 87/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 267/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Β ́ΦΑΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2022 – Επέκταση απασχόλησης εργαζομένου που προσλήφθηκε με το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/2022 – Εξέταση του υπ. αριθ. 5071/18-08-2022 αιτήματος καταβολής αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 270/2022 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 271/2022 – 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2022 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της με αριθμό ΓΑΚ 21064/2022 και ΕΑΚ 17474/2022 κλήσης σε επανάληψη συζήτησης, ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 29/2022 μελέτης με τίτλο: «Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών των Κοινοτήτων Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου και Τριλόφου (εκτός σχεδίου) της Δημοτικής Ενότητας ΜΙΚΡΑΣ του Δήμου Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 30/2022 μελέτης με τίτλο: «Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Δ.Ε. Βασιλικών και της Τ.Κ Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 31/2022 μελέτης με τίτλο: «Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών των Κοινοτήτων Ν. Ραιδεστού (1200τμχ), Θέρμης (τομείς Ζ’ και Θ’) της Δημοτικής Ενότητας ΘΕΡΜΗΣ του Δήμου Θέρμης και των Κοινοτήτων Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγ. Παρασκευής της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2022 – Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2022 – Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2022 – Αποδοχή της από 02/11/2022 γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας του Δήμου περί καταβολής αποζημίωσης εξωδίκως, σχετικά με το 5071/18-08-2022 αίτημα (σχτ.:269/2022 Α.Δ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 279/2022 – Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών για την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 94/22 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 281/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 95/22 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 282/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 93/22 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 283/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 28/2022 μελέτης με τίτλο: «Καθαριότητα χώρων στέγασης υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 32/2022 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 285/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 97/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Βιντεοσκόπηση Αγωγών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 288/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 101/22 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «Προμήθειά Υγρών καυσίμων κίνησης και Ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2022 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 99/2022 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης & ΕΕΛ Αγ. Αντωνίου – Μονοπηγάδου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 290/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 102/22 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2022 – Αιτήσεις (Εξέταση της υπ. αριθ. 6567/01-11-2022 αίτησης)

ΑΠΟΦΑΣΗ 292/2022 – Συμμετοχή αποστολής της ΔΕΥΑ Θέρμης στην 32η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2022 – Λήψη απόφασης περί μη χρέωσης στους ιδιοκτήτες της δαπάνης των ιδιωτικών συνδέσεων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 294/2022 – Προσαρμογή άρθρου του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατόπιν γνωμοδότησης του Δημ. Συμβουλίου Θέρμης (αποφ. 235/2022) και έγκριση αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ 295/2022 – Πρόσληψη υπαλλήλου κατόπιν επιλογής με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67

ΑΠΟΦΑΣΗ 296/2022 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της με αριθμό ΓΑΚ 20222/2022 και ΕΑΚ 16777/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 297/2022 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 105/22 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 299/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 103/2022 μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 300/2022 – Ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 301/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών των Κοινοτήτων Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου και Τριλόφου (εκτός σχεδίου) της Δημοτικής Ενότητας ΜΙΚΡΑΣ του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 302/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών Τοπικών Διαμερισμάτων Δ.Ε. Βασιλικών και της Τ.Κ Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 303/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 34/2022 μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (myData)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2022 – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 100/2022 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Αποχέτευση Ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης (β ́ φάση) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 305/2022 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της με αριθμό ΣΔ2905/13-10-2022 αίτησης προς διαπίστωση μη συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ 306/2022 – Έγκριση των: 1ης, 2ης , 3ης και 4ης Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Εκθέσεων του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ», (αρ. μελ.: 03/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 307/2022 – Έγκριση τροποποίησης της υπ. αρ. 100/21 Α.Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με θέμα «Έγκριση της υπ. αρ. 38/21 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2022 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 309/2022 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 310/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 37/2022 μελέτης με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 311/2022 – Αύξηση της αρχικής σύμβασης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» λόγω αναθεώρησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 312/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 39/2022 μελέτης με τίτλο «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 313/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος βανών και εντοπισμός διαρροών ΔΕ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 314/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 315/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 316/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 317/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαριότητα χώρων στέγασης υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 318/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων (myData)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2022 – Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης», (αρ. μελέτης 03/2021)

ΑΠΟΦΑΣΗ 320/2022 – Έγκριση για την σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο των ΟΙΚ02 και 03 του ΟΤΓ191 και του ΟΙΚ01Δ του ΟΤΓ194 στον οικισμό Θέρμης του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 321/2022 – 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2022 – Έγκριση Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ελέγχου και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας λόγω άγονου διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 323/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 110/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 108/22 μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (β’ φάση)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 38/2022 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 326/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 107/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 2022» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 327/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 328/2022 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 329/2022 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 330/2022 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης» (αρ. μελ. Έργου 2/20, αρ. έργου 3/20)

ΑΠΟΦΑΣΗ 331/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 114/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΥΑΘ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 332/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 333/2022 – Έγκριση της υπ. αριθ. 113/22 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 334/2022 – Ορισμός δικηγόρου για την αντίκρουση της με αριθμό ΓΑΚ 23244/2022 & ΕΑΚ 19286/2022 αγωγής κατά της ΔΕΥΑΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 335/2022 – Ανάθεση της σύνταξης μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (Β ́ ΦΑΣΗ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 336/2022 – 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 337/2022 – Τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης λόγω τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 338/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 116/22 μελέτης με τίτλο “Εργασίες Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης Β ΦΑΣΗ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 339/2022 – Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης «Αποχέτευση Ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης (β ́ φάση)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 340/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 36/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια εντύπων βεβαιώσεων λογαριασμών & φακέλων αποστολής» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 341/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 40/2022 μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 342/2022 – Έγκριση της υπ. αρ. 42/2022 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Προσωπικού της ΔΕΥΑ Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 343/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 344/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 345/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάγνωση και καταμέτρηση των υδρομετρητών των Κοινοτήτων Ν. Ραιδεστού (1200τμχ), Θέρμης (τομείς Ζ’ και Θ’) της Δημοτικής Ενότητας ΘΕΡΜΗΣ του Δήμου Θέρμης και των Κοινοτήτων Λιβαδίου , Περιστεράς , Αγ. Παρασκευής της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 346/2022 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 348/2022 – Ανάκληση της υπ. αρ. 323/2022 απόφασης με θέμα «Έγκριση της υπ. αρ. 110/22 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 349/2022 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2022 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 351/2022 – 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 352/2022 – Έγκριση του από 20.12.2022 Πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 354/2022 – 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 355/2022 – Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 356/2022 – Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 357/2022 – Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη λογιστή»

ΑΠΟΦΑΣΗ 358/2022 – Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 359/2022 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της με αριθμό ΠΡ2792/04-10- 22, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 360/2022 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 361/2022 – Απόδοση παγίας προκαταβολής