Αποφάσεις Δ.Σ. 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2023 – Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2023 – Χρήση των Κ.Α. 35 & 58 προϋπολογισμού έτους 2023 στην χρήση του έτους 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων βεβαιώσεων λογαριασμών & φακέλων αποστολής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2023 – Έγκριση της με αριθμό 12/2022 απόφασης Προέδρου της ΔΕΥΑΘ με θέμα «Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης, Δ.Ε. Μίκρας και Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2023 – Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. : ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 2109/30-12-2022, Πρόσκληση με κωδικό: 14.6ii.30.17-19, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6659 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2023 – Έγκριση της υπ. αρ. 6/23 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2023 – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ», στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 2109/30- 12-2022, Πρόσκληση με κωδικό: 14.6ii.30.17-19, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6659, Άξονα Προτεραιότητας 14: “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» και με τίτλο: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2023 – Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. : 72185/2022, Πρόσκληση με κωδικό: Π86-0.6, Α/Α ΟΠΣ: 6151 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2023 – 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2023 – Έγκριση ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων υπολοίπων συμβάσεων και δαπανών

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΥΑΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2023 – Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών για την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2023 – Έγκριση επέκτασης απασχόλησης υπαλλήλων που προσλήφθηκαν με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2023 – Έγκριση απόσπασης εργαζομένου στη ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2023 – Έγκριση αναγνώρισης πτυχίου εργαζομένου και μετάταξη του σε ανώτερη κατηγορία

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2023 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2023 – Αποδοχή της υπ. αριθ. 288/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης σχετικά με: Απόδοση εισφορών σε χρήμα παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.1337/1983 (ΦΕΚ33 Α) στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑΘ) για την κατασκευή – Χρηματοδότηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Τριαδίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2023 – Ορισμός διαμεσολαβητή για την παράσταση στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΑΥΣ) της με αριθμό ΓΑΚ 23244/2022 και ΕΑΚ 19286/2022 αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2023 – Έγγραφη εισήγηση σχετικά με την «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2023 – Έγκριση όρων διακήρυξης, και συγκρότηση επιτροπής – ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού, για την εκτέλεση και δημοπράτηση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2023 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2023 – Παράταση χρόνου λήξεως περιοδικών λογαριασμών T.Δ. Τριλόφου και Σχολαρίου, λόγω εκπρόθεσμης αποστολής τους

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2023 – Παράταση ισχύος της 254/2022 απόφασης του Δ.Σ. (Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της ΔΕΥΑ Θέρμης)

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2023 – Αποδοχή της υπ’ αρ. 70/11/1/2023 τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» με κωδικό ΟΠΣ 5028208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2023 – Καθορισμός τρόπου εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2023 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 3/23 μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Β ́ΦΑΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης Β ́ Φάση»

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2023 – Ανάθεση μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης & ΕΕΛ Αγ. Αντωνίου Μονοπήγαδου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2023 – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» (αρ. μελέτης 10/2023)

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2023 – Ορισμός διαχειριστή πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ(ΕΡΓΑ- ΜΕΛΕΤΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2023 – Έγκριση τροποποίησης της υπ. αρ. 344/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» λόγω ένταξης των ανωτέρω υπηρεσιών σε καθεστώς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2023 – Έγκριση της υπ. αρ. 15/23 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2023 – Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ», στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 72185/2022, Πρόσκληση με κωδικό: Π86-0.6, Α/Α ΟΠΣ: 6151, Άξονα Προτεραιότητας: ” 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» και με τίτλο: ” ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2023 – Έγκριση πρόσθετης πράξης σύμβασης για τον καθορισμό του «Δικαιώματος Χρήσης Υπονόμων 2023-2024»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2023 – Έγκριση παραλαβής της Μελέτης με τίτλο: “Αποχέτευση Ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης (β ́ φάση)”

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2023 – Έγκριση παραλαβής της Μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2023 – Έγκριση της 5ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ», (αρ. μελ.: 03/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2023 – Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης», (Αρ. Μελέτης: 03/2021)

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ& ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 11/2023 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΕΛ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 12/23 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 13/2023 μελέτης με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2023» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 14/23 μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 16/23 μελέτης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ TOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ VENIERI ΜΕ 91654» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 2/2023 μελέτης με τίτλο «Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος και Λυμάτων ELQA 2023 και 2024» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2023 – Έγκριση τευχών της υπ. αρ. 5/23 μελέτης με τίτλο, «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τριαδίου», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για εξόφληση λογαριασμού μέσω τερματικών συσκευών (P.O.S.) και σύνδεση στον ηλεκτρονικό έμπορο με POS για την υλοποίηση του e-bill»

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2023 – Ανάθεση προμήθειας χορήγησης διατακτικών σίτισης (τροφεία)

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2023 – Έγκριση παροχής συναίνεσης και εξουσιοδότησης, για την υπογραφή δανειστικών συμβολαίων με το Τ.Π.& Δανείων

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2023 – Ανάκληση της 16/2023 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΓΑΚ 651/2014)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2023 – Εξέταση επιβολής προστίμου λόγω παράνομης υδροληψίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2023 – Καθορισμός αρδευτικών περιόδων 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2023 – Έγκριση Πολυετή Προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2023 – Έγκριση αντιστοίχισης κλάδων και ειδικοτήτων του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του νέου Προσοντολογίου- Κλαδολογίου του Π.Δ.85/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2023 – Έγκριση της με αριθμό 2/2023 απόφασης Προέδρου περί παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» λόγω τεχνικών προβλημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2023 – Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού( 31/27-02-2023 Π.Υ.Σ.) στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού έτους 2023 σύμφωνα με την 10119/ 08-02-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ένταξη τους στον σχετικό πίνακα

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2023 – Ορισμός διαχειριστή πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (προμήθειες- υπηρεσίες)

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2023 – Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Μίκρας» (αρ. μελέτης έργου 20/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης Ελέγχου & Ρυθμίσεων αυτοματισμών & επικοινωνιών εγκαταστάσεων Δήμου Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2023 – Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όρων σύμβασης, τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης, για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 19/23 μελέτης, με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 26/23 μελέτης, με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 20/23 μελέτης, με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 21/23 μελέτης, με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 22/23 μελέτης, με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 23/23 μελέτης, με τίτλο «Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Μίκρας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 24/23 μελέτης, με τίτλο «Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Βασιλικών» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2023 – Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ ́αρ. 2.564/13-05-2020 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2023 – Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών για την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2023 – Ορισμός Επιτροπών α) διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών & υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών, β) αξιολόγησης ενστάσεων, γ) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, δ) παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2023 – 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2023 – Εξέταση της υπ. αριθ. 542/30-1-2023 αίτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2023 – Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2023 – Επέκταση απασχόλησης εργαζομένου που προσλήφθηκε με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2023 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της με αριθμό ΜΣ63/09-02-2023 αίτησης προς διαπίστωση μη συμμόρφωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2023 – Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 5.200,26 ευρώ προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για άδεια εκσκαφής σε τμήμα του Δυτικού Παράδρομου Θεσσαλονίκης – Μουδανίων

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2023 – Έγκριση 1ης Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών» (αρ. μελ. έργου 60/22)

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2023 – Έγκριση 1ης Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Μίκρας» (αρ. μελ. έργου 61/22)

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2023 – Έγκριση 1ης Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης» (αρ. μελ. έργου 62/22)

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2023 – Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών» (αρ. μελ. έργου 21/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ VENIERI ME 91654»

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΕΛ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2023 – Έγκριση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος προκειμένου στην επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης χρήσης 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2023 – Εξέταση αίτησης απόσπασης υπαλλήλου στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, για λόγους υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2023 – Αποδοχή γνωμοδότησης περί άσκησης περαιτέρω ένδικων μέσων κατά της 91/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2023 – 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του Έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις ΔΕ Μίκρας» (αρ. μελ. Έργου 20/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2023 – Παροχή συναίνεσης για τη μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση των έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2023 – Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2023 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στη σύνταξη απολογητικού υπομνήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2023 – Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 2020», και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2023 – Καθορισμός δόσεων της δαπάνης σύνδεσης ακινήτων του Δήμου Θέρμης, με το αποχετευτικό δίκτυο

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 33/23 μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2023 – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 36/23 μελέτης, με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Μίκρας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2023 – 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2023 – Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» λόγω τεχνικών προβλημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2023 – Έγκριση αποδοχής δωρεάς μηχανήματος έργου στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2023 – Έγκριση Πρακτικού για την επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης χρήσης 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2023 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών» ( αρ. μελ. έργου 21/21)

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 37/23 μελέτης με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 05/2023 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών χειμερινής και θερινής ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2023» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Μίκρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μόρφωσης και αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου αντλιοστασίων και γεωτρήσεων Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος βανών και εντοπισμός διαρροών Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2023 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ267/2022 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2023 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ512/2022 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2023 – 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2023 – Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Κοινοτήτων Σχολαρίου και Αγίου Αντωνίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2023 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΓΑΚ 651/2014)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2023 – Αποδοχή της υπ’ αρ. 1686/20-4-2023 τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» με κωδικό ΟΠΣ 5028208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2023 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2023 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ585/2022 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2023 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. Π20/2023 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2023 – Έγκριση αποζημίωσης μη ληφθείσας κανονικής αδείας υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Θέρμης έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2023 – Έγκριση Πρακτικού Νο3 Πρακτικό Αποσφράγισης & Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2023 – Ορισμός διαχειριστή τραπεζικού λογαριασμού, προς εξυπηρέτηση της παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2023 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2023 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2023 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2023 – Ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2023 (Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας)

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2023 – Έγκριση απόσυρσης μηχανήματος ΜΕ 58749

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2023 – Έγκριση Πρακτικού Νο1 Παραλαβής & Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Εγγυητικών Επιστολών & Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ελέγχου Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και Πρακτικού Νο2 Ελέγχου & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2023 – Έγκριση του 2ου Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 44/23 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ‘ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ’ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2023 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της με αριθμό ΜΣ157/24-03-2023 αίτησης προς διαπίστωση μη συμμόρφωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2023 – Έγκριση επέκτασης απασχόλησης εργαζομένου που προσλήφθηκε με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2023 – Ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τριαδίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2023 – 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ) (αρ. μελ. 03/2021)

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2023 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 50/23 μελέτης έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (Β ́ΦΑΣΗ)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2023 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/23 μελέτης με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 51/23 μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (α ́φάση)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 52/23 μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 53/23 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2023 – Έγκριση 2ης Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών» (αρ. μελ. έργου 60/22)

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2023 – Έγκριση 2ης Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Μίκρας» (αρ. μελ. έργου 61/22)

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2023 – Έγκριση 2ης Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης» (αρ. μελ. έργου 62/22)

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2023 – Έγκριση παράτασης της υπ. αριθ. 23/2023 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΘ (Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης)

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2023 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/23 μελέτης με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2023 – 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2023 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2023 – Έγκριση των 6ης και 7ης Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Εκθέσεων του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2023 – Ανάθεση σε δικηγόρο προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της 3859/31-05-2023 αιτήσεως

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2023 – Έγκριση 3ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών, Τελική κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος και Λυμάτων ELQA 2023 και 2024»

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2023 – Άσκηση αγωγής κατά του Δήμου Προποντίδας για την αποπληρωμή του με αριθμό 36/29-10-2020 Τ.Π.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2023 – Εκ νέου έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΓΑΚ 651/2014)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2023 – Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2023 – Ανάθεση έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (Β ́ΦΑΣΗ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2023 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2023 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2023 – Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (α ́φάση)

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2023 – Αποδοχή της υπ. αριθ. 205/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης σχετικά με: Χρηματοδότηση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης (β ́ φάση)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2023 – Αποδοχή της από 19/06/2023 γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου περί της 3859/31-05-2023 αιτήσεως επανασύνδεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2023 – Εξέταση αιτήσεων απόσπασης υπαλλήλου στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, λόγω συνυπηρέτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2023 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ TONER»

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2023 – Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2023 – Έγκριση της υπ. αρ. 66/23 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΆΜΜΟΥ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2023 – Έγκριση της υπ. αρ. 69/2023 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB 3CX ME81028» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2023 – Έγκριση της υπ. αρ. 6/23 επικαιροποιημένης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ», και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2023 – Εξέταση αίτησης απόσπασης υπαλλήλου στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, για λόγους υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2023 – Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης _ Φάση Β’» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2021 – 2027»

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2023 – Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2022) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2023 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ66/2023 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ» κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2023 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ68/2023 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ» κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2023 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ71/2023 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ» κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2023 – Τροποποίηση Κανονισμού Αποχέτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2023 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση στην εκ νέου συζήτηση της με αριθμό ΠΡ2792/04-10-2022 προσφυγή μετά την με αριθμό Α1633/2023 προδικαστική απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2023 – Εξέταση του υπ. αριθ. 4762/06-07-2023 αιτήματος καταβολής αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2023 – Έγκριση της υπ. αρ. 12/2023 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της ΔΕΥΑΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 72/2023 μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΕΛ 2023» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB 3CX ME81028»

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2023 – Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (β ́ φάση)» (αρ. μελ. 50/23)

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2023 – Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2023 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ», (αρ. μελ.: 60/22)

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2023 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ», (αρ. μελ.: 61/22)

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2023 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ», (αρ. μελ.: 62/22)

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2023 – Έγκριση όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης, για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2023 – Απόδοση Παγίας Προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2023 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2023 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση σχετικά με την περαιτέρω άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 7175/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2023 – Εκ νέου έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΓΑΚ 651/2014)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2023 – Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023, ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2023 – Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.600,00 ευρώ προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης /Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων για άδεια εκσκαφής για τη διέλευση υπόγειων αγωγών με οριζόντια διάτρηση στον κόμβο ‘Σέδες’ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2023 – Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.600,00 ευρώ προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων/Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων για άδεια εκσκαφής για τη διέλευση υπόγειων αγωγών με οριζόντια διάτρηση στην περιοχή του κόμβου της Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2023 – Εξέταση της υπ. αριθ. 5235/28-07-2023 αίτησης συνέχισης απασχόλησης (μετατροπή σύμβασης εργασίας σε ΙΔΑΧ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2023 – Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη απόψεων, βάσει της Πράξης του Προέδρου του Α ́ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (υπ’ αριθ. ΑΚ278/31-07-2023 αίτηση ακύρωσης και αναστολής της με αριθμό 1099,1100/2023 αποφάσεως της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., της εταιρείας «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2023 – Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2023 – Απόρριψη προσφοράς μειοδότη και ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του όγδοου (8ου) κατά σειρά μειοδοσίας προσφέροντα για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» στο πλαίσιο συμμόρφωσης στην με αριθμό 1099,1100/2023 απόφαση Ε.Α.ΔΗ.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2023 – Υποβολή αιτήματος και παροχή σύμφωνης γνώμης για την απόσπαση υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/80

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2023 – Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2023 – Αποδοχή της από 23-08-2023 γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου επί του υπ. αριθ. 4762/06-07-2023 αιτήματος καταβολής αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2023 – Αποδοχή της από 30-08-2023 γνωμοδότησης της νομικής συμβούλους σχετικά με την περαιτέρω άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 7175/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2023 – Έγκριση της υπ ́αριθμ. 59/2023 μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2023» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 86/23 μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2023 – Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ακινήτων επί των οδών Ιπποκράτους, Οδ. Ελύτη και Ραιδεστού στον οικισμό Καρδίας (εντός με απόφ. Νομάρχη) του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2023 – Διαγραφή οχήματος μάρκας CITROEN XSARA ΝΖΖ 9407

ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2023 – Έγκριση 6ου πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2023 – Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2023 – Τοποθέτηση Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2023 – Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση ενός (1) αντλιοστασίου ύδρευσης και μίας (1) υδρευτικής γεώτρησης στη Θέρμη της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, Δημοτική Ενότητα Θέρμης Δήμου Θέρμης, Νομού Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 232/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 83/23 μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 88/23 μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 89/2023 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 2023» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 90/23 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ’ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΣΤΕΡΝΑ’, ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 93/23 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗ’ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 239/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2023 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2023 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2023 – Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ακινήτου (οικ. 01 κάθετη 2 ο.τ. γ558) επί της οδού Α. Παπανδρέου στην επέκταση Θέρμης του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2023 – Αποδοχή της 315/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης με θέμα «Έγκριση της αριθ. 191/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) σχετικά με Τροποποίηση του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θέρμης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2023 – Συνδρομή στις ΔΕΥΑ Μουζακίου, ΔΕΥΑ Πύλης & Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας, λόγω των πλημμυρών που έπληξαν τις περιοχές τους και έγκριση της με αριθμό 14/2023 απόφασης του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2023 – Παράταση της 155/2023 απόφασης του Δ.Σ (Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης)

ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2023 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας για υπάλληλο ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2023 – Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2023 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (β ́ φάση)», (αρ. μελ.: 50/23)

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2023 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2023 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2023 – Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 14/2023 μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ TONER» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 18/2023 μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2023 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018- 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 256/2023 – Έγκριση 7ου πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2023 – Αίτηση παράτασης της σύμβασης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΕΛ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2023 – Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2023 – Έγκριση Πρακτικού Νο3 Αποσφράγισης & Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2023 – Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 261/2023 – Έγκριση πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2023 – Εκπόνηση μελέτης ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ώστε να καθοριστεί με βάση αυτή η προσαρμογή της τιμολογιακής της πολιτικής

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 20/2023 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια εντύπων βεβαιώσεων λογαριασμών & φακέλων αποστολής» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 264/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ’ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΣΤΕΡΝΑ’, ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 265/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗ’ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2023 – Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 270/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ TONER»

ΑΠΟΦΑΣΗ 271/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 95/2023 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 102/23 μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 104/23 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ (Α ́ΦΑΣΗ)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 105/23 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ’» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 107/23 μελέτης έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 108/23 μελέτης, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΤΡΙΑΔΙΟΥ’» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 279/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 21/2023 μελέτης με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2023 – Έγκριση της υπ αριθ. 22/2023 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΟΥ( ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 281/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 23/2023 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 282/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 25/2023 μελέτης υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 283/2023 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ» (αρ. μελ.: 05/2023)

ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2023 – Έγκριση υπαγωγής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΓΑΚ 651/2014)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 285/2023 – Έγκριση σύναψης σύμβασης υπηρεσιών πληρωμών (διατραπεζικών εισπράξεων) με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και παροχή εξουσιοδοτήσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2023 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/2023 – Ορισμός χρηματικού ορίου (πάγια) για προμήθεια μικροαντικειμένων χωρίς τη διαδικασία του Κανονισμού Προμηθειών και ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού

ΑΠΟΦΑΣΗ 288/2023 – Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2023 – Έγκριση προχρηματοδότησης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» για το έτος 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 290/2023 – Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην παροχή γνωμοδοτήσεως επί του 7542/10-11-2023 αιτήματος καταβολής αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 118/23 μελέτης προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 292/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 24/2023 μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΛΠ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 21/2023 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 294/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 26/2023 μελέτης με τίτλο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 295/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 27/2023 μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (MYDATA)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 296/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 28/2023 μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 297/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 30/2023 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 111/23 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 2023» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 299/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 112/23 μελέτης με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ (Β ́ΦΑΣΗ)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 300/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 113/2023 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 301/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 114/2023 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 302/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 115/2023 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 303/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 116/2023 μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 117/23 μελέτης με τίτλο, «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 305/2023 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 306/2023 – Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 307/2023 – Έγκριση παράτασης σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ, Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΟΥ(ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 309/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 310/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 311/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΤΡΙΑΔΙΟΥ’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 312/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 313/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ (Α ́ΦΑΣΗ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 314/2023 – Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ 315/2023 – Έγκριση επέκτασης απασχόλησης εργαζομένου που προσλήφθηκε με το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας
55-67


ΑΠΟΦΑΣΗ 316/2023 – Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) οκτάμηνης διάρκειας (ΣΟΧ1/2023)

ΑΠΟΦΑΣΗ 317/2023 – Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 318/2023 – Έγκριση μετάβασης του Προέδρου και στελεχών της ΔΕΥΑΘ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τα τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 320/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 31/2023 μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 321/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 33/2023 μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ (1201ΤΜΧ), ΘΕΡΜΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ Ζ’ ΚΑΙ Θ’) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 120/2023 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ., ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Δ. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 323/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 122/2023 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (Γ’ ΦΑΣΗ)» και καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 123/23 μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2023 – Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ποσού 20.000 ευρώ διάρκειας είκοσι (20) μηνών προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την άδεια εκσκαφής σε τμήμα της 29ης Επαρχιακής Οδού, για το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 326/2023 – Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ακινήτου (οικ. 01 & 02 Ο.Τ. Γ319) επί της οδού Κατσαντώνη στην επέκταση Θέρμης του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 327/2023 – Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ακινήτου (οικ. 02Ν Ο.Τ. Γ489) επί της οδού Μαρ. Αντύπα στην επέκταση Θέρμης του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 328/2023 – Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ακινήτου (οικ. 08Ν Ο.Τ. Γ472) επί της οδού ΚΛΥΤΕΜΝΗΣΤΡΑΣ στην επέκταση Θέρμης του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 329/2023 – Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο ακινήτου (οικ. 04 Ο.Τ. Γ110) επί της οδού ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ στην επέκταση Θέρμης του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 330/2023 – Αποδοχή της από 19/06/2023 γνωμοδότησης της νομικής συμβούλου επί του 7542/10-11-2023 αιτήματος καταβολής αποζημίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 331/2023 – Αποδοχή της από 27/11/2023 γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου κ. Ιωάννη Μακρή, περί άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά 1) της υπ’ αριθ. πρωτ. 342245/10-11-2023 και 2) της υπ’ αριθ. πρωτ. 342239/10-11-2023 Αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 332/2023 – Έγκριση της με αριθμό 18/2023 απόφασης Προέδρου της ΔΕΥΑΘ με θέμα «Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δυνάμει των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2023, λόγω μη αποδοχής θέσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 333/2023 – Ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 334/2023 – Ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 335/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (myData)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 336/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 337/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΥΑΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 338/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΚΛΠ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 339/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 340/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 341/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 342/2023 – Εξέταση του υπ. αριθ. 7120/23-10-23 αιτήματος της εταιρείας CHEMFILΤΜ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 343/2023 – Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη 3ης Πρόσθετης Πράξης [Υποέργου 4] » επί του υπ’ αριθ. 2432/31- 10-2019 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, προκειμένου στην χρηματοδότηση του υποέργου 4 «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση των ιδιωτικών συνδέσεων ύδρευσης» της πράξης με τίτλο: «Ύδρευση περιοχής επέκταση οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 344/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 128/23 μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 345/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 129/23 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 346/2023 – Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 347/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 348/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ (Β ́ΦΑΣΗ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 349/2023 – Ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ., ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Δ. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2023 – Ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 351/2023 – Ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (Γ ́ΦΑΣΗ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 352/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 125/23 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 126/23 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 354/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 127/23 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 355/2023 – Έγκριση της υπ. αριθ. 130/23 μελέτης με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 356/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 357/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 358/2023 – Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 359/2023 – Έγκριση 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 360/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 361/2023 – Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2024 της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2023 – Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 363/2023 – Υποβολή για έγκριση: Πρακτικού Νο1 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και Πρακτικού Νο2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 364/2023 – Υποβολή για έγκριση: Πρακτικού Νο1 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και Πρακτικού Νο2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 365/2023 – Παράταση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ (Α ́ΦΑΣΗ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 366/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 367/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 368/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 369/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 371/2023 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ (1201ΤΜΧ), ΘΕΡΜΗΣ (ΤΟΜΕΙΣ Ζ’ ΚΑΙ Θ’) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2023 – Απόδοση παγίας προκαταβολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2023 – Ορισμός πάγιου ποσού, προς ταμειακή εξυπηρέτηση των ταμείων Δ.Ε. Θέρμης, Δ.Ε. Μίκρας και Βασιλικών»