Αποφάσεις Γενικού Διευθυντή 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2022 – Ασφάλιση νέων οχημάτων ΝΚΡ 7419 και ΝΚΡ 7420

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2022 – ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2022 – Τοποθέτηση Υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΗΜ 9218

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2022 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλος: Πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας Πόσιμου Ύδατος και Λυμάτων ELQA 2021 και 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΗΜ 9219

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Ν. ΡΥΣΙΟΥ ΕΕΛ
ΘΕΡΜΗΣ 2022»


ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2022 – Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση εγγράφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης λογισμικού ΤΡΙΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2022 – Τοποθέτηση Υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2022 – Συμμετοχή υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2022 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 “ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ” ΑΞΟΝΑΣ 1.4 “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ “ΚΑΡΡΑ” ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΗΙ 3183

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΟΕΣΚΑΦΕΩΝ ΤΥΠΟΥ JCB 3CX ME 115477 KAI ME 134880

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – SCAN & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2022 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ NOVOVILLE

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ SMS MESSAGING ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΩΝ i-BILL»

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2022 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο Ν. 4782/2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2022 – Απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ EPSILONNET»

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACK UP)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΗΥ 6478 ΚΑΙ NIA 7709

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΑΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2022 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: Διαχείριση της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΗΧ 7701 ΚΑΙ ΝΗΙ 1502

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2022 – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SERVER & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ EBILL

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2022 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2022 – Ορισμός υπαλλήλων σε ετοιμότητα, για συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2022 – Ορισμός υπαλλήλων σε ετοιμότητα, για συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2022 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2022 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2022 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ Β ́ ΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2022 – ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Α) ΑΣ ‘ΤΡΙΑΔΙΟΥ’, Β) ΓΣ ‘ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ’, Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2022 – Ορισμός υπαλλήλων σε ετοιμότητα, για συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2022 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΗΧ 7701 ΚΑΙ ΝΗΒ 7838

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Ν1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤ4 ΚΑΡΔΙΑΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΚΡ 7419, ΝΗΥ 6446

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2022 – ΠΛΗΡΩΜΗ Φ.Μ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ2 ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΚΑΡΡΑ’ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2022 – Ορισμός υπαλλήλων σε ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2022 – Ορισμός υπαλλήλων σε ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση καιρικών
φαινομένων


ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2022 – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BACK UP CLOUD

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2022 – Ανανέωση εγγραφής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών www.npid.gr της ΔΗΜΟΣΝΕΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2022 – Τοποθέτηση Υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΣΑΡΡΗ’ ΤΗΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘Α2 ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ’ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΜΑΥΡΟΣΚΑ’ ΤΗΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Ν2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤ4 ΚΑΡΔΙΑΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2022 – Ανανέωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης απώλειας χρημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2022 – Εντολή μετακίνησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2022 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΥΘΥΝΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 4782/2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2022 – Ορισμός υπαλλήλων σε ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔ. ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΓΕΦΥΡΑ’ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2022 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ‘ΠΑΥΛΙΓΙΑΝΝΙΔΗ’ ΚΑΙ ‘ΦΙΛΟΘΕΗΣ’ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ’ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2022 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης της υπ. αριθ. 96/22 μελέτης με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΡ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΒ ΚΑΡΔΙΑΣ”, δέσμευση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2022 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΙΪΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ- SCAN»

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2022 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2022 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2022 – Ορισμός υπαλλήλων σε ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Α1 ΚΑΙ Α2 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΗΒ 7838

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2022 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ NIA 7709, ΝΙΒ 9762 ΚΑΙ ΝΗΙ 3183

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2022 – Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ β ́φάση»

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΟΕΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ JCB 3CX ME 115477»

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2022 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2022 – Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Χημικής Ανάλυσης Αρδευτικών Γεωτρήσεων 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2022 – Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2022 – Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2022 – Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ‘ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ’ ΚΑΙ ‘ΛΑΚΚΙΑΣ’ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2022 – Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ EUROTECH ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2022 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης