Αποφάσεις Προέδρου 2018

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Προέδρου της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2018 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2018 – Εντολή μετακίνησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2018 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: “ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2018 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: “ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2018 – Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2018 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Πυροπροστασίας (Πυρόσβεσης Πυρασφάλειας)

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2018 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2018”

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2018 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΜΙΚΡΑΣ 2018”

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2018 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2018 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2018 – Ορισμός καθηκόντων υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2018 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018”

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2018 – Απασχόληση σπουδαστή των Τ.Ε.Ι. στην ΔΕΥΑ Θέρμης στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2018 – Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης Έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2018 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Nο 1, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ́ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ́ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2018 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΔΕΥΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2018 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2018 – Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2018 – Παράταση σύμβασης με τίτλο: “Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιοστασίων Δ.Ε. Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2018 – Χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2018 – Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2018 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2018 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2018 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2018 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2018 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2018 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ B’ ΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2018 – Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2018 – Παράταση σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΈΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2018 – Καταγραφή εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων της ΔΕΥΑΘ σε εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2018 – Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για εκτέλεση υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2018 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΛΑΚΚΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2018 – ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ́ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ́ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2018 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ́ΤΟΥΜΠΑΚΙΑ ́ Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2018 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ [ΗΖ] ΚΑΠΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2018 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2018 – ΑΝΕΛΚΥΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ́Α1-Α ́ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2018 – Προμήθεια συναγερμού και αντικατάσταση υφιστάμενου

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2018 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2018 – Παράταση προμήθειας ειδών καθαριότητας 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2018 – Ορισμός υπολόγου και υπευθύνου διαχειριστή της εντασσόμενης πράξης με τίτλο: Σύνταξη Σχεδίου ύδρευσης ( Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ, ΚΩΔ ΟΠΣ: 5029681, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 4088/20.07.,2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2018 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2018 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2018 – Ορισμός υπολόγου και υπευθύνου διαχειριστή της εντασσόμενης πράξης με τίτλο: “Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης, ΚΩΔ ΟΠΣ: 5028208, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4378_02-08-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2018 – Παράταση ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2018 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2018 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2018 – Παροχή αδείας άνευ αποδοχών

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2018 – ΑΝΕΛΚΥΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΟ1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ́FOUR SEAZON ́ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2018 – Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο: « Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης “Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems”

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2018 – Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για εκτέλεση υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2018 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2018 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΚΑΠΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2018 – ΑΝΕΛΚΥΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ́ΣΤΕΡΝΑΣ ́ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2018 – ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ’ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2018 – Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2018 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2018 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2018 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2018 – Καταβολη ΦΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2018 – Ορισμός υπολόγου και υπευθύνου λογαριασμού της ενταγμένης πράξης με τίτλο: ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ’, ΚΩΔ.ΟΠΣ : 5004104, ΚΩΔ.ΣΑ : Ε2751 , ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2017ΣΕ27510080

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2018 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2018 – Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο: « Ταξιδιωτικές υπηρεσίες της πράξης “Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems”

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2018 – Ανάκληση της απόφασης διορισμού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2018 – Εντολή μετακίνησης σπαλλήλοσ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2018 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2018 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2018 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης