Επιχορηγούμενα Έργα

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 / Ενταγμένες πράξεις

ΤΙΤΛΟΣΠ/Y ΕΝΤΑΞΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 - 2020ΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ
Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ272.594,85 €ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας20/7/2018
Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης / ΔΕΥΑΘ9.000.000,00 €ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας2/8/2018
Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β΄Φάση8.575.701,46 €ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη21/12/2016
Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα4.091.340,19 €ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη5/7/2017
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Θέρμης1.610.264,00€ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη22/3/2018
Αντικατάσταση αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία, περιοχή Τακάν308.943,09€ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη22/3/2018
Αποδοτικότητα υδατικών πόρων και συντηρητική χρήση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού (WATER RESCUE)900.000,00 €Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας16/3/2017