2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Τα Νέα της ΔΕΥΑ Θέρμης

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις και Νέα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Χρήσης 2017 της ΔΕΥΑ Θέρμης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Χρήσης 2017 της ΔΕΥΑ Θέρμης. Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α....

Ανακοίνωση σχετικά με την διακοπή υδροδότησης την Κυριακή 11-02-2018

Σχετικά με την διακοπή υδροδότησης την Κυριακή 11/2/2018 στην Δ.Ε Θέρμης σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: Η διακοπή της υδροδότησης δεν είχε ως αιτία κάποια βλάβη του δικτύου της ΔΕΥΑ Θέρμης αλλά ούτε κάποια προγραμματισμένη εργασία. Οφειλόταν στην πτώση στύλων της ΔΕΗ...

Τεύχη Δημοπράτησης για την Ανάθεση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2018

Την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγγιάννη 15Α Θέρμη, ΤΚ 57001, θα γίνει Συνοπτικός...

Διακήρυξη Προμήθειας Υδρομέτρων 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2018» για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για το σύνολο της...

Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμήθειας χυτών εξαρτημάτων έτους 2017

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χυτών εξαρτημάτων...

Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Έτους 2017

Την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει...

Ανακοίνωση Διμήνων Β’ 2017

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός(1) ατόμου και συγκεκριμένα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1 Κατεβάστε την...

Ρύθμιση οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης έως και 100 δόσεις – N.4483/17

Ενημερώνουμε το κοινό ότι η ΔΕΥΑ Θέρμης εφαρμόζει τον Ν.4483/2017 για ρύθμιση οφειλών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης έως και 100 δόσεις μέχρι τις 31/11/2017. - Εφάπαξ πληρωμή απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων - Με διακανονισμό απαλλαγή έως 80% των προσαυξήσεων...

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων 2016 της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2017 σε εκτυπώσιμη μορφή...

Ανακοίνωση Διμήνων Α’ 2017

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνα), ενός(1) ατόμου και συγκεκριμένα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χειριστής Μηχανημάτων έργου (JCB) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1...

Διακήρυξη Προμήθειας Πλαστικών Σωληνών και Πλαστικών Εξαρτημάτων έτους 2017

Ο Πρόεδρος της ∆ημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης διακηρύσσει ∆ημόσιο ανοιχτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» για την κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρμης. ∆ίνεται η...

Διακήρυξη Προμήθειας Υδραυλικών Μεταλλικών Ειδών Συντήρησης Δικτύων Έτους 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κατεβάστε εδώ τους ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Κατεβάστε εδώ την ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ...

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ...

Ανακοίνωση Υδρονομέων Άρδευσης 2017 – B

Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2 ) ατόμων Για πληροφορίες και λεπτομέρειες κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

Ανακοίνωση Υδρονομέων Άρδευσης 2017

Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9 ) ατόμων Για πληροφορίες και λεπτομέρειες κατεβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ...

Διακήρυξη Δημοπρασίας – “Ταχυδρομικές Υπηρεσίες – Ομαδική Διανομή Λογαριασμών Ύδρευσης”

Την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, οδός Μακρυγιάννη 15Α Θέρμη, Τ.Κ. 57001, θα γίνει...

Διακήρυξη Προμήθειας ασφαλτομιγμάτων και γαλακτώματος έτους 2016

Η ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Χρήσεων 2015 και 2016

Θέρμη 05-12-2016 Αριθμ. Πρωτ.:4579 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919 /...